TracTechnology AB

Bokslutskommuniké jan - dec 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:12 CET

(Aktietorget: TRAT B)

- TracTechnology's omsättning uppgick till 2 318 KSEK (1 795 KSEK) vilket motsvarar 29% försäljningsökning.
- Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -6 640 KSEK (-3 860 KSEK).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten, före finansiering, för perioden var -6 652 KSEK (-1 042 KSEK).
- Resultat per aktie blev -0,68 kr/aktie (-0,46 kr/aktie)
- TracTechnology's styrelse föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2006.
- Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning - MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning.
- Efter perioden har bolaget genomfört ett förvärv av Svenska Tidssystem AB som kommer ge bolaget större resurser för att utveckla och marknadsföra verksamheten.
- Efter perioden har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission som genomförs i samarbete med Mangold Fondkommision AB. Emissionen tillför bolaget 27,7 MSEK före emissionskostnader. Beslutet skall godkännas av en extra bolagsstämma och stöds av ägare med en kvalificerad röstmajoritet. Emissionen är dessutom garanterad till 100% av bolagets huvudägare samt ett garantikonsortium.

TracTechnology i korthet

TracTechnology utvecklar, marknadsför och licensierar ett system, MeatTrac för produktivitetsförhöjning, ursprungsmärk-ning och spårbarhet inom köttindustrin. Bolaget förfogar över ett metodpatent som godkännts i Sverige och USA. Metodpatentet är även under handläggning i Europa, Polen samt Ryssland och går ut på att med elektronisk märkning av nöt, svin eller får, säkerställa att ursprungs-märkning garanteras igenom hela förädlingsprocessen. Strategin är att på den skandinaviska hemmamarknaden marknads-föra systemlösningar samtidigt som licensiering eftersträvas i USA och andra marknader. Utveckling av galna kosjukan, fågelinfluensan, ehec och andra sjukdomar utgör stora drivkrafter på den internationell marknaden. Utöver MeatTrac erbjuder vi idag kundanpassade RFID-lösningar inom områden som kontantfria betalningssystem, tidsregistrering, inpassagekontroll m.m. RFID-teknologi används även inom MeatTrac. TracTechnology är sedan december 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn TRAT B).

Omsättning och resultat
Koncernens totala intäkter uppgick till 2 318 KSEK jämfört med 1 795 KSEK under 2005. Försäljningen av RFID-tillämpningar uppvisade en tillväxt på 29%, samtidigt som MeatTrac fortfarande står för en obetydlig del av intäkterna.

Resultat efter skatt uppgick till -6 640 KSEK (- 3 860 KSEK). Bolaget har belastats med ökade kostnader för marknadsföring och försäljning samt börsnotering.

Investeringar
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 1 269 KSEK (2 388 KSEK) primärt härrörande till balanserade utvecklings-kostnader.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten, före finansiering, uppgick till - 6 652 KSEK (-1 042 KSEK) vilket återspeglar resultatet (se ovan).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel minskade under året med 2 904 KSEK och uppgick vid periodens utgång till 1 500 KSEK. Bolaget genomförde under våren en riktad nyemission till 3 institutionella investerare som tillförde bolaget 4 665 KSEK efter emissionskostnader.

Bolaget har långfristiga skulder i form av banklån på 2 079 KSEK (en minskning från 2 933 KSEK), samt kortfristiga lån på 5 599 KSEK (en ökning från 4 835 KSEK). Villkoren för amortering av en majoritet av de kortfristiga lånen är kopplade till att en minsta likviditet bibehålls i bolaget.

Koncernens soliditet uppgick till 34 % (43 %) och det egna kapitalet till 3 951 KSEK (5 925 KSEK).

Personal
Bolaget hade vid periodens utgång 4 anställda.

Väsentliga händelser
Utveckling av MeatTrac systemet fortsatte, i samarbete med potentiella kunder. Samtidigt utvecklades nya RFID-applikationer inom återvinningsbranschen och byggbranschen.
En av USA's ledande patentbyråer har bedömt TracTechnologys godkända metodpatent och anser att det finns ökade chanser till stora licensintäkter på den amerikanska marknaden.

Tillförordnad VD Anders Tormod slutade i bolaget och ersattes av Mats Nordström som tillträdde som VD den 2 maj 2006. Tormod kvarstår dock som betydande ägare i bolaget och ingår även i styrelsen.

TracTechnology erhöll full finansiering av Vinnova (Verket för Innovationssystem), SEK 500 000, till en förstudie. Förstudien som genomfördes tillsammans med Statens Provningsanstalt, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan, och syftade till att utveckla en så kallad styckningstag som utgör delkomponent i MeatTrac.

En av USA's ledande patentbyråer har bedömt TracTechnologys godkända metod-patent och anser att det finns ökade chanser till stora licensintäkter på den amerikanska marknaden.

Efter perioden har bolaget genomfört ett förvärv av Svenska Tidssystem AB. Den sammanslagna verksamheten kommer få en betydligt större omsättning,med goda förutsättningar för att växa ytterligare.

Styrelsen har dessutom beslutat att genomföra en företrädesemission som kommer att genomföras i mars 2006. Emissionen tillför bolaget 27.7 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad till 100%. Beslutet skall dock godkännas av en extra bolagsstämma och stöds av ägare med en kvalificerad röstmajoritet.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 276 KSEK (0 KSEK) och Resultat efter finansnetto till -5 781 KSEK (-2 567 KSEK).

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2006 ej skall ske.

Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2006 haft 8 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig information om företagets utveckling och har med ledning av den och VD:s muntliga
föredragning fattat beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor.

Styrelsen har valt att inte utse någon separat kommitté avseende nomineringar av styrelseledamöter. Styrelsen har heller inte utsett en särskild revisionskommitté utan har löpande haft möten och kontakt med bolagets revisor.

Styrelsens ordförande har tillsammans med bolagets huvudägare haft mandat att handlägga frågor som berör VD:s anställnings- och ersättningsvillkor.

Framtidsutsikter
Ett delsystem till MeatTrac har installerats och utvärderats på Gotland. MeatTrac utvecklas nu vidare för slakt-, stycknings- och förädlingsindutrin med målet att skapa största möjliga rationaliseringsvinster. Bolagets målsättning är att under 2007 genomföra ytterligare pilot-installationer samt att kommersiellt lansera MeatTrac konceptet i Skandinavien hos ledande köttproducenter. Bolaget ser ett stort värde i sina beviljade metodpatent rörande spårbarhet inom köttproduktion. Diskussioner kommer att föras med potentiella licenstagare, med fokus på den amerikanska marknaden.

Bolaget spår dessutom betydande omsättningsökning inom RFID-tillämpningar efter förvärvsaffären med Svenska Tidssystem AB.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 upprättar TracTechnology sin koncernredovisning i enlighet med IFRS. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Bolaget har genomfört impairment test av aktiverade utvecklingskostnader som ännu inte börjat skrivas av. Enligt denna föreligger inget nedskrivningsbehov per den 31 december 2006.

Övrig ekonomisk information
Årsredovisning för 2006 kommer att finnas tillgänglig under april 2007 på bolagets hemsida. Den kan också beställas genom att sända ett mail till office@tractechnology.se.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 24 april 2007 klockan 13.00. Plats meddelas senare.

Delårsrapport för perioden januari till juni 2007 publiceras den 31 augusti 2007.

Stockholm den 6 februari 2007

Styrelsen för TracTechnology AB (publ)
Org. nr. 556623-1030.

Granskningsrapport
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.