Ark Travel AB

Bokslutskommuniké jan - dec 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:29 CET

(Aktietorget: ARKT)

Ett mycket framgångsrikt år för Ark Travel!

- Ark Travels omsättning under perioden uppgick till 959,1 (712,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med 35 %.

- Bruttoresultatet uppgick till 116,6 (95,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 %.

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 24,7 (16,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 50 %.

- Resultat efter skatt uppgick till 17,6 (11,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 50 %.

- Resultat per aktie vid periodens utgång efter skatt uppgick till 4,32 (2,89) kr (jämförelseåret omräknat för split 2:1), vilket motsvarar en ökning med 49 %.

- I periodens resultat ingår intäkter av engångskaraktär på 1 mkr.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var 37,7 (8,7) mkr.

- Ark Travels styrelse föreslår att utdelning med 3,24 kr per aktie skall ske för räkenskapsåret 2006.

VD har ordet

Tack vare ett fantastiskt teamwork blev år 2006 ett mycket framgångsrikt och dynamiskt år för Ark Travel. Vår satsning på försäljning och större volymer har varit lyckosam och vi har under året haft glädjen att ta emot ett stort antal nya kunder både inom Gruppresor och Affärsresor. Vår omsättning ökade med hela 246,9 mkr (+35 %) vilket innebär en ökad marknadsandel på en marknad som växte med ca 8%. Bruttoresultatet ökade med 21,2 mkr (+22 %) medan resultatet på 24,7 mkr är 8,2 mkr (+50 %) bättre än motsvarande period föregående år. Våra fasta kostnader ökar enligt plan och är en direkt konsekvens av den ökade volymen.

Vi har dock aptit på mer! Det räcker inte med att vi idag har branschens mest nöjda kunder eller marknadens bästa personliga service. I framtiden tänker vi också erbjuda de kunder som vill boka själva den mest effektiva onlinelösningen. Det gäller också att vi fortsätter att utbilda och utveckla våra medarbetare. Vår övertygelse är nämligen att det är just via kombinationen av smarta IT-verktyg och en högkompetent och energisk personlig service som vi bibehåller vår konkurrenskraft. Vårt motto är ständig förbättring och vi lovar att aldrig bli nöjda - det är våra kunders privilegium!

År 2006 blev det år vi på allvar satte ner foten för en stor satsning inom IT-området. Under året har vi lanserat ett antal IT-verktyg som vi nu samlar under namnet Ark Travel Online, "Affärsresor på Burk". Dessa verktyg underlättar och effektiviserar för våra kunder och ökar dessutom vår egen interna effektivitet. Grundstommen och juvelen i Ark Travel Online är Arktis, vårt egenutvecklade självbokningssystem. Arktis är framtaget i syfte att skapa en användarvänlig självbokning och under utvecklingen har vi därför lagt stor vikt vid de synpunkter vi fått av våra kunder under planeringsskedet. Resultatet är mycket väl mottaget. Lanseringen av Arktis sker i mars, vid årets TUR-mässa i Göteborg, men systemet implementeras redan nu hos ett flertal av våra kunder.

Förutom högre intern effektivitet skapar Ark Travel Online nya intäktsströmmar i form av licensavgifter, konsult- och utbildningsarvoden mm. Vi bedömer att den här typen av intäkter kommer att öka i framtiden vilket innebär högre stabilitet då de är mindre känsliga för konjunktursvängningar. Detta tillsammans med en varierad kundbas bestående av offentlig sektor och kunder från privata näringslivet, gör att vi står alltmer okänsliga inför en framtida konjunkturnedgång.

Målet att bli den tredje största affärsresebyrån i Sverige kvarstår och fortsatt fokus på nyförsäljning är den viktigaste ingrediensen för att nå dit. Vi är dock inte främmande för att deltaga i den konsolideringsvåg som nu råder i resebranschen. God lönsamhet och ordning på finanserna är dock alltid viktigare och expansion kommer inte tillåtas ske på bekostnad av dessa. Kostnadsmedvetenhet är och förblir ett honnörsord inom Ark Travel.

Ark Travel - Gör stor affär av resor!

Susanna Bervå, VD

Omsättning och resultat
Koncernens primära segment utgörs av geografiskt område, vilket är resetjänster med Sverige som marknad. Koncernens externa omsättning ökade med 35 % under perioden jämfört med samma period föregående år och uppgick till 959,1 (712,3) mkr. De sekundära segmenten utgörs av Affärsresor och Gruppresor. Den externa omsättningen under perioden fördelat per sekundära segment uppgick till 815,4 (593,7) mkr för Affärsresor och 143,7 (118,6) mkr för Gruppresor. Bruttoresultatet per segment uppgick till 89,7 (72,7) mkr för Affärsresor och 26,9 (22,7) mkr för Gruppresor. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 24,7 (16,5) mkr. Resultat per aktie vid periodens utgång efter skatt uppgick till 4,32 (2,89) kr (jämförelseåret omräknat för split 2:1).

Investeringar
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 8,6 (1,2) mkr, vilket till övervägande del är IT investeringar.

Personal
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 124 (100) varav 78% (77%) kvinnor. Av totala antalet anställda arbetar 84,8% (83,5%) med reseförsäljning.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,7 (8,7) mkr. De kassaflöden som är avgörande för koncernens intjäningsförmåga är dels från den löpande verksamheten och dels från investeringsverksamheten. Dessa utgör tillsammans koncernens underliggande kassaflöde vilket för perioden oktober-december uppgick till 0,1 (1,0) mkr.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel ökade med 22,3 (5,0) mkr under perioden och uppgick vid periodens utgång till 48,1 (25,8) mkr, varav 0,0 (2,0) mkr är spärrade medel. Inkluderat befintlig checkkredit uppgår tillgänglig likviditet vid periodens utgång till 53,8 (35,3) mkr. Den räntebärande nettokassan uppgick vid periodens utgång till 41,3 mkr jämfört med 20,9 mkr vid periodens ingång. Koncernens soliditet uppgick till 35% (39%) och det egna kapitalet till 38,6 (29,7) mkr.
Koncernen har inga utestående optionsprogram eller konverteringslån.

Händelser under perioden
Rikspolisstyrelsen har upphandlat ett ramavtal med Ark Travel innebärande att Ark Travel blir leverantör av resebyråtjänster till Brottsföre-byggande Rådet, Ekobrottsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Riksrevisionen, Rikspolisstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Tullverket samt Åklagar-myndigheten. Den uppskattade resevolymen uppgår till ca 90 mkr per år och avtalet löper från den 1 april 2006 till den 31mars 2008 med option på förlängning ytterligare två år.

Försäkringskassan har upphandlat ett ramavtal med Ark Travel innebärande att Ark Travel blir ensam leverantör av resebyråtjänster till Försäkrings-kassan. Den uppskattade årliga resevolymen uppgår till totalt ca 110 mkr varav Ark Travel sedan tidigare har hanterat ca 30 mkr. Den tillkommande volymen beräknas alltså bli ca 80 mkr. Avtalet kommer successivt att implementeras from den 1 mars 2006 och gäller tom den 29 februari 2008 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

Ark Travel har genomfört en split av aktien med 2:1 den 19 maj.

Utdelning har gjorts på 2,15 kr per aktie (omräknat för split 2:1).

Isac Wedegren har i juni utsetts till IT-chef på Ark Travel. Isac Wedegren var varit anställd i koncernen sedan 2005 som Online Project Manager .

I oktober 2006 slog Ark Travel upp portarna för Ark Travel DMC. Enheten kommer att fokusera på utländska företag och resebyråer som väljer att lägga sina arrangemang, incentiveresor, konferenser mm i Sverige.

Händelser efter perioden
Inget att rapportera.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning vilken sånär på 80 tkr är koncernintern uppgick under perioden till 11,9 (8,9) mkr. Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till -1,6 (1,2) mkr och den räntebärande nettokassan till 3,1 (5,9) mkr. Soliditeten uppgick till 73 (83)%. Det egna kapitalet uppgick till 26,8 (22,3) mkr vid periodens utgång. Bolagets nettoinvesteringar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) mkr.

Utdelning
Styrelsen föreslår stämman att utdelning skall ske med 3,24 kr per aktie. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullfölja sina förpliktelser och genomföra erforderliga investeringar på kort och lång sikt.

Framtidsutsikter
Den starka konjunkturen i kombination med en allt större globalisering påverkar affärsresandet positivt. Geopolitiska störningar såsom terrordåd, naturkatastrofer samt epidemier kan påverka affärsresandet negativt men vår uppfattning är att känsligheten för sådana händelser har minskat betydligt. Det pågår dock en stark priskonkurrens på resebyråtjänster vilket ger en negativ inverkan på branschens intäkter. Bokning via Internet samt andra webbaserade tjänster kommer att fortsätta öka men behovet av personlig service finns för en stor del av affärsresandet. Sammantaget bedömer vi att marknadsutsikterna för affärsresebranschen ser ljusa ut.

Med en förstärkt ledning, en väl utbyggd försäljningsorganisation, en balanserad kundmix samt ett kontinuerligt effektiviseringsarbete står Ark Travel starkare än någonsin. Satsningen på online, framförallt vår egenutvecklade självbokning Arktis, förväntas stärka Ark Travels position ytterligare.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting Redovisningsprinciperna i denna rapport överensstämmer med den senast avlämnade årsredovisningen som är upprättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU.
Moderbolaget Ark Travel AB:s årsredovisning är upprättad enligt Redovisningsrådets Rekommendation RR 32 "Redovisning för juridiska
personer" samt Årsredovisningslagen. Bolaget har genomfört impairmenttest för goodwill. Enligt denna föreligger inget nedskrivningsbehov per den 31 december 2006.

Ark Travel - koncernen arbetar med förberedelserna för att ändra nuvarande definitioner för nettoomsättning/försäljning enligt branschorganisationen SRF:s förändrade rekommendation. Dessa förändringar innebär att den försäljning en resebyrå förmedlar som agent såsom persontransporter, logi, hyrbilar m. m inte längre bruttoredovisas. Enbart det arvode resebyrån erhåller för sina förmedlings-/bokningstjänster visas som omsättning. Den del av resebyråns försäljning som sker i eget namn som arrangör kommer fortsättningsvis att bruttoredovisas enligt nuvarande modell.

För Ark Travel - koncernen innebär detta att det sekundära segmentet affärsresor kommer att få ändrad definition avseende omsättning/försäljning medan gruppresor kommer att redovisas enligt oförändrad klassificering. I bilaga 1 till sifferdelen i denna rapport visas preliminärt omsättningen för denna rapportperiod som om dessa förändringar redan införts.

Övrig ekonomisk information:
Årsredovisning för år 2006 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt för beställning hos bolaget från och med den 11 april 2007.

Årsstämma kommer att avhållas den 25 april 2007 klockan 18.00 på bolagets kontor i Stockholm, Norrtullsgatan 12A.

Delårsrapport för januari - mars 2007 publiceras den 24 april 2007.

Delårsrapport för januari - juni 2007 publiceras den 21 augusti 2007.

Delårsrapport för januari - september 2007 publiceras den 23 oktober 2007.

Stockholm den 20 februari 2007

Styrelsen för Ark Travel AB (publ)
org.nr: 556329-2464
Granskningsrapport
Jag har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Ark Travel AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Stockholm den 20 februari 2007
Bodil Björk
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers

För ytterligare information, v g kontakta:

Susanna Bervå, VD, tel: 08 - 505 876 00, e-mail: susanna.berva@arktravel.se

Ark Travel AB (publ), 556329-2464, Norrtullsgatan 12 A, Box 6496, 113 82 Stockholm

www.arktravel.se

Ark Travel är den största svenskägda fullservicebyrån för affärs- och gruppresor. Bolaget bildades 1982, och dess affärsidé är att hjälpa och underlätta för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom effektiviserade reseprocesser. Ark Travels vision är att uppfattas som den självklara portalen för nordiska affärsreseköpare med höga kvalitets- och servicekrav.