Curera

Bokslutskommuniké jan-dec 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:26 CET

(Aktietorget: CURE)

- Nettoomsättningen uppgick till kSEK 155 394 (135 228) och proforma till 174 777.

- Rörelseresultatet uppgick till kSEK 652 (3 132).

- Resultat efter skatt uppgick till kSEK 924 (1 974).

- Resultat per aktie uppgick till SEK 0,04 (0,12).

- Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till kSEK 14 939 (12 495).

- Strategiska förvärv har förstärkt koncernens erbjudande.

- Under året har avtal tecknats för mer än 18 000 medarbetare i kundföretag, exempelvis Stockholms Universitet, Samhall, Relacom och Ångpanneföreningen.

- Starkt fjärde kvartal avslutade året. Rörelseresultatet okt-dec uppgick till kSEK 3 251 (2 595).

VD har ordet

När Curera-koncernen går in i 2007 gör vi det med ett utbud som sträcker sig från sjukvård och företagshälsovård till organisations- och ledarutveckling. Denna breddning av koncernens verksamhet ger oss flera fördelar. Koncernen får en större stabilitet, och genom nya tjänster får vi en förskjutning uppåt i värdekedjan som bidrar till ökade intäkter och stabila finanser. Sammantaget bäddar detta för en god värdetillväxt för koncernen framöver.

Genom effektiviseringar och kvalitetsarbete under det gångna året har koncernen skapat förutsättningar för att vara en stark aktör inom både sjukvård och företagshälsovård. Med förvärvet av Avonis tar vi ett rejäjt kliv in på marknaden för hälsoinriktad managementkonsulting.

Inom den privata sjukvården ger politiska förändringar utrymme för en lönsam expansion under de kommande åren. Även för konsultverksamheten ser vi en fortsatt gynnsam marknad.

Inom företagshälsovården tyder många tecken på att det krävs en förändring av angreppssätt och utbud för att möta kundernas förväntningar och undvika den negativa spiral av prispress och minskad utveckling som kännetecknar en mogen bransch.

Vi får starka signaler från marknaden om behovet av ett helhetsgrepp på hälsoarbetet - lösningar som täcker in hela spannet från traditionell sjuk- och hälsovård till proaktiv organisations- och ledarutveckling. Därför har vi inlett en målmedveten förflyttning av vår position på marknaden genom att vidga vårt tjänsteutbud och skapa utökade erbjudanden till gamla och nya kunder. Detta strategiska angreppssätt erbjuds inte fullt ut av någon annan aktör och vi har därmed möjlighet att agera på ett område som är betydligt mindre konkurrensutsatt och har en positiv prisbild.

Kombinationen av kompetens inom traditionell företagshälsovård och management ger oss en unik möjlighet att vara en strategisk partner till kunder som vill göra sina verksamheter både effektiva och hälsofrämjande. Vårt samlade erbjudande syftar till att tillsammans med kunderna utveckla arbetsförhållanden där hälsa, engagemang och effektivitet resulterar i hållbara verksamheter. Vi skapar mervärde genom att höja våra kunders effektivitet och konkurrensförmåga - och samtidigt sänka deras kostnader för ohälsa och rehabilitering.

När jag den 15 februari började som VD för Curera Sverige AB kom jag till en verksamhet som sjuder av kompetens och utvecklingskraft. Engagemanget i våra kunders verksamheter är enormt. Ett konsekvent utfört strategiarbete under 2006 har fört oss närmare tillväxtmålet - bl a genom ett antal betydelsefulla förvärv. Samtidigt har vi gjort nödvändiga anpassningar av den interna kostnadsmassan och drivit ett systematiskt kvalitetsarbete i våra olika verksamheter.

Nu står vi rustade för ett 2007 som ska präglas av utveckling, effektivitet och lönsamhet - både för oss och för våra kunder.

Maria Martinsson,
VD och koncernchef


Stockholm den 23 februari 2007

Curera Sverige AB (publ)

För ytterligare information.

Maria Martinsson
VD och koncernchef
Mob. 0709-28 36 97
maria.martinsson@curera.se


Harald Rydén
CFO
Mob: 0733 - 11 94 52
harald.ryden@curera.se

Curera är leverantör av tjänster inom företagshälsovård och närsjukvård. Verksamheten bedrivs genom de operativa bolagen Curera Sjukvård AB, som arbetar med husläkarmottagning, hemsjukvård och jourläkarbilar, samt Curera Företagshälsovård AB och Hälsosam Företagshälsovård Syd AB som är några av de ledande aktörerna inom företags- hälsovård i landet. Från 1 januari 2007 ingår även AB Roslagshälsan och managementbolaget Avonis AB i koncernen