TransLink Holding AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:52 CET

· Omsättning 159,6 MSEK (164,4)

· Resultat efter finansnetto 2,7 MSEK (1,7)

· Orderingång under perioden 169,0 MSEK (171,4)

· Förändrad produktmix. Produkter motsvarande 15 % av volymen avvecklade.

· Marknadsandelen för Translink och dess varumärken Kilafors, Briab och Ory
ökade till 26 %, bland svenska tillverkare av släpvagnar och trailers.

Verksamhet

TransLink koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför tunga släpvagnar och lastbilspåbyggnader med tillhörande serviceutbud för den nordiska marknaden.
Aktierna handlas inofficiellt på NGM Nordic MTF.

Väsentliga händelser under året

Verksamheten har präglats av internt arbete med att förbättra marginaler och lönsamhet samt av fortsatt integreringsarbete av Ory.

Som ett led i arbetet med att öka lönsamheten har produktportföljen analyserats.
Beslut har fattats och verkställts i syfte att förändra produktmixen mot segment i marknaden med större tillväxtmöjligheter och högre förädlingsvärde. Därmed avvecklas ca 15 % av volymen med lägre lönsamhet. Organisationen har som följd av detta förändrats och affärsorienterats mot den nya produktmixen.
Integreringen av Ory avslutades planenligt liksom implementeringen av det nya affärssystemet. Därmed ligger verksamheterna i Kilafors och Örebro i samma system vilket effektiviserar bolagets affärsprocesser.

Avvecklingen av lågmarginalprodukter respektive störningar i leverantörsledet reducerade faktureringen under året.
Marknad och försäljning

Under 2006 ökade antalet registreringar kraftigt på den svenska marknaden, + 25 %.
Ökningen är i stort uteslutande hänförd till importerade semitrailers. Den svensktillverkade delen av släpvagns- och trailermarknaden ökade med 3 %.
Den kraftiga ökningen av semitrailers är kopplad till fjärr- och linjetrafiken och de stora speditionsföretagen, vars verksamhet under högkonjunktur och global handel präglas av intensiv aktivitet. Den tyngre inhemska industrin bl.a. skogsindustri, bygg- och anläggningsindustri samt miljösektorn, som är TransLinks segment i marknaden, uppvisar även den en hög aktivitet. Infrastrukturprojekten runt storstäderna och byggandet är i uppsving, liksom transporter av flis, timmer och sågat virke.

Inför årets Elmia-mässa presenterades vidareutvecklade produkter med förbättrad funktionalitet, flexibilitet och lägre vikt. Särskilt kan nämnas en ny släpvagn för grus och en ny 4-axlig lastväxlarvagn som utvecklats gemensamt av Ory och Kilafors. Därigenom ökar kundens konkurrenskraft då tyngre nyttolast kan transporteras och släpfordonen kan hanteras smidigare och effektivare.
Vidare har ett antal innovativa funktioner i Ory's sortiment utvecklats exempelvis hydrauliska spridarluckor, hydrauliskt förhöjningsbart rullkapell, dörrsystem i fullhöjd mm.

Nettoomsättningen uppgick totalt till 159,6 (164,4) MSEK.
Vid sidan av den förändrade produktmixen påverkades faktureringen negativt av störningar i leverantörsledet under årets andra och tredje kvartal. Försörjningsläget normaliserades under hösten och bolagets leveransförmåga återställdes helt under september. Antalet tillverkade enheter, vagnar och bilpåbyggnader, i Kilafors och Örebro minskade något 276 (286) .

Orderingången uppgick till 169,0 (171,4) MSEK. Den något lägre orderingången beror dels på aktiviteter att justera produktportföljen och att affärer med lägre lönsamhet har avböjts och dels på en något lägre efterfrågan inom spannmålssektorn.

TransLinks marknadsandel i Sverige uppgick till 4 % (5) men ökade något bland svenska tillverkare till 26 % (25). Antal TransLink registrerade vagnar ökade med 6 %.
TransLink är den störste svenska tillverkaren följd av tillverkare med 17 % och 14 % andel.


Resultat

Resultatet för 2006 uppgår till 2,7 (1,7) MSEK. Det förbättrade resultatet hänförs till interna projekt att höja lönsamheten genom förändrad organisation och produktmix.


Finansiering och kassaflöde

Koncernens kassaflöde uppgick under perioden till -3,3 (2,0) MSEK.

Investeringar

Förvärv av anläggningstillgångar under perioden uppgår till 1,7 (1,3) MSEK.


Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick till 91, jämfört med 97 vid årsskiftet 2005.
64 anställda i bolaget är knutna till bolagets verksamhet i Kilafors och 27 till Örebro.

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget TransLink Holding AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag.

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK och resultatet efter finansnetto till -0,8 (-0,6) MSEK.

Inga investeringar under perioden.


Utsikter för 2007

Marknaden utvecklas gynnsamt även under 2007. Den allmänt goda tillväxten i den svenska ekonomin, aktiviteterna i industrin liksom investeringar i offentlig infrastruktur förblir fortsatt hög, vilket borgar för god efterfrågan på TransLinks produkter.
Aktiviteterna i TransLink inriktas mot fortsatt förstärkning av lönsamheten och tillväxt.
Den positiva resultatutvecklingen förväntas fortsätta under 2007.


Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.

Bolagsstämma

Bolagsstämman kommer att äga rum på Kilafors Herrgård i Kilafors, onsdagen den 2 maj kl 15.00. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig senast den 3 april på bolagets kontor i Kilafors.

Övrigt

Nästa rapport omfattar halvåret 2007 och kommer att offentliggöras den 31/8 2007.

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.


Kilafors den 28 februari 2007
Roger Hjerth
VD

Upplysningar lämnas av TransLinks VD Roger Hjerth på tel 0278 - 65 92 40.


TransLink skall erbjuda konkurrenskraftiga och miljövänliga transportlösningar och skall genom egen utveckling och strategiska samarbeten erbjuda ett komplett produktprogram