Accelerator Nordic AB

Bokslutskommuniké jan-dec 2012

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:31 CET

2012 i sammandrag

• Resultat efter finansiella poster uppgick till  - 9 919 Tkr (- 16 891)
• Periodens resultat uppgick till  - 6 565 Tkr (- 14 146)
• Resultat per aktie uppgick till  - 0,07 kr (- 0,15)

Viktiga händelser under perioden

• AddBIO meddelade i februari positiva resultat från en klinisk studie kring produkten Zolidd på dentala implantat. Studien visar att implantat med bisfosfonat har ökad stabilitet.

• Maria Wrethag, tidigare Investment Manager i Accelerator, tog i mars över som VD för Accelerator efter Andreas Bunge, som lämnade sitt uppdrag för att som arbetande styrelseledamot i Accelerator främst fokusera på utvecklingen i dotterbolagen.

• Ordföranden samt ytterligare tre ledamöter i Accelerators styrelse meddelade i mars att de nyttjar köpoptioner i dotterbolaget SyntheticMR, vilket ger Accelerator drygt 3 miljoner kronor i kassatillskott.

• AddBIO har under perioden tagit in 8,5 miljoner kronor i en nyemission i vilken Almi Invest investerade 2,6 miljoner kronor och Accelerator 4,0 miljoner kronor. AddBIO fick samtidigt ytterligare två nya ägare som tillsammans med andra befintliga ägare investerade resterande belopp. (Tranch Ett).

• SyntheticMR meddelade i april att avtal har ingåtts med Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende användning av SyMRI® i klinisk forskning vid sjukhuset.

• AddBIO utsåg i maj Gunilla Lundmark och Andy Carter, båda med lång, internationell erfarenhet inom Life Science och medicinsk teknik, samt Accelerators VD Maria Wrethag till styrelseledamöter.

• SPAGO Imaging utsåg i juni Peter Leander till styrelseledamot. Peter Leander är bitr. professor i radiologi vid Lunds universitet samt regionöverläkare i Region Skåne och har lång erfarenhet inom radiologi och kontrastmedel.

• AddBIO rekryterade i juli Ulf Sewerin som VD. Ulf Sewerin har lång, internationell erfarenhet inom medicinsk teknik med över 25 år i globalt ledande bolag inom dentala implantat.

• SyntheticMR ingick i juli avtal med en internationellt ledande aktör på MR-marknaden avseende utvärdering av programvaran SyMRI på utvalda kliniker i USA och Europa. MR-tillverkaren vill med utvärderingen bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval i sina egna MR-kameror och system.

• Accelerator meddelade i oktober att man avser förbereda för en avknoppning av dotterbolaget SPAGO Imaging AB genom listning på AktieTorget samt utdelning av Accelerators innehav i SPAGO till Accelerators aktieägare. I samband med den planerade avknoppningen utsågs Andreas Bunge, tidigare VD för Accelerator, till VD för SPAGO och Maria Wrethag till styrelseledamot i SPAGO.

• SyntheticMR har under perioden genomfört en företrädesemission som övertecknades med 78 procent. Företrädesemissionen tillförde SyntheticMR cirka 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

• SPAGO Imaging AB utsåg i november Eva Redhe Ridderstad till ny styrelseordförande. Eva Redhe Ridderstad, i dag bland annat styrelseledamot i Probi AB och Accelerators tidigare dotterbolag PledPharma AB, har lång erfarenhet från ledande positioner i noterade bolag och har tidigare varit både VD och ordförande i Erik Penser Fondkommission AB samt styrelseledamot i Q-Med AB.

• SyntheticMR AB fick via Bolagets partner Sectra ytterligare en order på deras programvara för magnetisk resonanstomografi (MR) från Västerbottens läns landsting där programvaran sedan 2011 används i kliniskt bruk.

• Extra bolagsstämma i Accelerator den 30 november beslutade om minskning av Accelerators aktiekapital för att möjliggöra utdelning av Accelerators aktier i dotterbolaget Spago Imaging AB till Accelerators aktieägare i samband med Accelerators årsstämma våren 2013.

• SPAGO Imaging AB genomförde under perioden en nyemission om 21 miljoner kronor vilken fulltecknades. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera arbetet att ta bolaget fram till kliniska studier.

• SPAGO Imaging AB listades som ett separat bolag på Aktieorget 27 december.

 

VD har ordet

Under 2012 har vi tagit ytterligare viktiga steg mot ett renodlat Accelerator med en tydlig fokusering på en enklare struktur och en mer intäkts- och försäljningsinriktad verksamhet. Första steget tog vi redan 2011 då vi delade ut vårt tidigare dotterbolag PledPharma till våra aktieägare. Under 2012 har vi nu låtit våra aktieägare bli direktägare i ytterligare ett av våra dotterbolag, SPAGO Imaging.

Genom att fortsätta den renodling vi har påbörjat kan vi nu fokusera resurserna och insatserna på SyntheticMR, som både har produkter på marknaden och som har inlett spännande partnersamarbeten med målet att nå ut med sin programvara på den globala marknaden. SyntheticMR, och Accelerator, har förutsättningar för en mycket positiv värdeutveckling.

SyntheticMR har utvecklat en programvara, SyMRI®, som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar genom att både förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt ge radiologen ytterligare en nivå av information, kvantitativa data, dvs. mätbara volymer och ytor i kroppen. SyMRI togs i kliniskt bruk under 2011, något som markerar en viktig milstolpe för bolaget och ett erkännande för produktens kliniska potential. Programvaran säljs idag än så länge i liten skala främst i Skandinavien, dels direkt, dels genom SyntheticMRs partner Sectra. Målet är att nå ut till en bredare, global marknad genom partnersamarbeten med internationellt ledande aktörer på MR-marknaden.

Under 2012 uppnåddes ett viktigt delmål då en av de ledande MR-tillverkare som bolaget för diskussioner med tecknade ett utvärderingsavtal med SyntheticMR.  Efter positiva resultat från en första intern analys, har MR-tillverkaren valt att genom utvärderingsavtalet vidare verifiera SyMRI direkt hos sina kunder på utvalda kliniker i USA och Europa. Detta för att bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval till sina egna MR-kameror och system. Målet är att SyMRI innan slutet av 2013 ska erbjudas direkt via MR-tillverkaren som en produktoption.

Samtidigt har vårt dotterbolag AddBIO under 2012 kunnat presentera positiva kliniska resultat för produkten Zolidd® som visar att dentala implantat behandlade med bisfosfonat har bättre stabilitet genom att implantatet sitter bättre fast i benvävnaden. Resultaten har väckt intresse bland såväl potentiella partners som tandläkare och patienter och vittnar om att Zolidd möter ett tydligt kliniskt behov på marknaden. AddBIO lägger nu full kraft på att identifiera en internationell partner för Zolidd på den globala dentalmarknaden. De kliniska resultaten har möjliggjort för AddBIO att kunna ta viktiga steg på vägen mot ett framgångsrikt medicintekniskt bolag. Detta gör att jag ser mycket positivt på även AddBIOs utvecklingsmöjligheter inför 2013.

Renodlingen av Accelerators verksamhet ger nu, utöver ett mer fokuserat och försäljningsinriktat Accelerator, dessutom våra aktieägare direktägande i ytterligare ett lovande bolag. SPAGO Imaging blev under 2012 ett självständigt bolag listat på AktieTorget. Nästa steg i avknoppningen är nu den planerade utdelningen av Accelerators innehav i SPAGO till våra aktieägare i samband med årsstämman.

Accelerator har nu ytterligare ett händelserikt år framför sig och jag ser fram emot ett 2013 då jag är övertygad om att vi kommer att kunna ta fler viktiga steg mot ökad försäljning, partnersamarbeten och global marknadslansering.

Maria Wrethag,
VDAccelerator Nordic AB

 

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.acceleratorab.se samt bifogad till detta pressmeddelande.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .