Drillcon

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:01 CET

Nationella riktlinjer ska göra missbruksvården bättreUnder senare år har antalet personer med missbruks- och beroendeproblem ökat, missbruks- och beroendevårdens struktur har ändrats och det finns stora regionala skillnader över landet. Därför har Socialstyrelsen nu tagit fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.Detta är första gången som Socialstyrelsen ger ut riktlinjer som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, där det finns stora skillnader i traditioner, kompetenser och synsätt. Det är därför särskilt angeläget att etablera en gemensam grund till stöd för huvudmännens insatser för personer med missbruksproblem. Rekommendationerna i riktlinjerna baseras på systematiska kunskapsöversikter.Välkommen till en pressträff där de Nationella Riktlinjerna för missbruks- och beroendevård presenteras.

Tid: Fredagen den 16 februari klockan 9.30

Medverkande: Håkan Ceder, överdirektör, Åsa Börjesson, avdelningschef för Socialtjänstavdelningen, Bo Lindblom, avdelningschef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Ulf Malmström, projektledare

Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm. Anmälan i receptionen. Presslegitimation krävs.

Välkommen!

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.· Starkt resultat för fjärde kvartalet
· Nettoomsättning 132 113 tkr (99 325)
· Resultat efter skatt 9 345 tkr (8 792)
· Resultatet per aktie 0.33 kr ( 0.31)


Allmänt om Drillcon-gruppen.

Drillcon AB utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader. Största delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin.

Resultat och finansiella uppgifter
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 775 tkr (2 220 tkr), ). (2007-02-08 uppgår de likvida medlen till 9 100 tkr) Soliditeten uppgick till 37% (37%).
Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare under fjärde kvartalet till 10,8% att jämföras med 9,5 % efter tredje kvartalet.
Rörelsemarginalen för helåret 2006 har belastats med kostnader om 836 tkr för listningen av bolagets aktier vid First North samt en ökning av volymen för projekt med inhyrda tjänster från underentreprenörer inom kärn- och raiseborrning med 11 500 tkr.Drillcon Core AB

Vid årets slut var arton borrmaskiner engagerade på borruppdrag i Sverige och Norge. Produktionen räknat i borrmeter kärnborrning, ökade till 102 658m (91 567m). Som ett resultat av Drillcons investeringar i ökad kapacitet i ovanjordsutrustning står fältprospektering ovan jord för merparten av ökningen eller (+ 9 324bm) jämfört med föregående år.

Borrningsuppdragen under jord åt LKAB, Boliden Mineral AB och Zinkgruvan Mining AB ökade något jämfört med 2005. Dessutom tillkom Björkdalsgruvan AB i den här kategorin strax före halvårsskiftet 2006 och bidrog med ca 7 700 borrmeter.

Uppdragen åt Svensk Kärnbränslehantering ökade med 7 650 tkr eller 27 % jämfört med föregående år. Merparten av ökningen har utförts av underentreprenörer vilket ger lägre marginaler jämfört med egen produktion.


Drillcon Geotecnia e Sondagens Lda

2006 innebar en kraftig produktionsökning för raiseborrning, färdiga schakt ökade med 25 % till 2 799m (2 241m) och volymen pilothål ökade med 84 % till 5 360m (2 905m).

Förutom uppdragen åt Eurozinc i Somincors Neves Corvo-gruva, där fyra raiseborrmaskiner har varit sysselsatta, har uppdrag utförts i Grekland, Spanien och Turkiet. I december erhölls ett kontrakt i Finland att utföras under 2007.

För att klara uppdragen åt Eurozinc hyrdes en raiseborrmaskin från en underentreprenör. Detta har medfört att marginalerna på detta projekt blev lägre än normalt. Under året har maskininvesteringar genomförts för att minska behovet av inhyrda tjänster och därmed få ökade marginaler.

Volymen kärnborrning har varit mindre än förra året som ett resultat av att överföra resurser från kärnborrning till raiseborrning. I snitt har fyra kärnborrmaskiner varit i drift mot fem till sex maskiner under 2005. Under året har resurserna förstärkts och vid årets utgång var åter sex maskiner i drift.


Investeringar
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5 706 tkr (3 759 tkr).Aktien
Drillcons aktie handlas sedan 2006-08-07 på First North (Nya Marknaden). First North är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas i Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på samma enkla och kostnadseffektiva sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Kortnamn för aktien är DRIL, SSE. En handelspost omfattar i dagsläget 1000 aktier. Aktiekurs och orderdjup kan följas på bland annat www.omxgroup.com/firstnorth.

Marknad och utsikter

Utsikterna för 2007 är mycket goda med rekordhöga nivåer på gruvföretagens planerade prospekteringsinsatser både i Skandinavien och södra Europa.
Även Drillcons raiseborrningsverksamhet påverkas positivt av gruvföretagens investeringar varför bägge produktionsbolagen räknar med full maskinbeläggning och hög produktion under 2007.
De investeringar som har gjorts under 2006 kommer att minska beroendet av underentreprenörer vilket torde avspegla högre marginaler på projektnivå.
Den minskade omsättning som kommer av att kontraktet med SKB löper ut under det första kvartalet 2007 balanseras till stor del av ökade marginaler då en stor del av SKB kontraktet utfördes av underentreprenörer.

Förslag till aktieutdelning
Styrelsen föreslår ingen aktieutdelning då man bedömer att det finns ett kapitalbehov inför planerade tillväxtprojekt.

Kommentar till räkenskaperna.
Bokslutet har upprättats enligt IAS 34 - Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i RR 31 - Delårsrapportering för koncerner. Från och med 1 januari 2006 tillämpar Drillcon AB (publ) IFRS (sådana som de antagits av EU) i koncernredovisningen. Jämförelsesiffrorna för år 2005 har upprättats i enlighet med IFRS 1 vilket har haft följande påverkan på bolagets eget kapital per 2005-12-31:

Eget kapital (tkr) före omräkning enligt ÅRL 20 525
IFRS 3 Goodwill 344
IAS 16 Omvärdering av byggnader och mark 847
Eget kapital enligt IFRS 21 716

Vid årets slut uppgick eget kapital per aktie till 0.89 kr. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0.33 kr.

Not.
Som beskrivet i noteringsprospektet har Drillcon en tvist i Norge. Företagsledningen har tidigare gjort en sannolikhetsbedömning av utfallet och skrivit ner kundfordran med 50%. Denna reservation ligger i balansräkningen.
Rätten har meddelat att domslut har fallit men har ännu inte meddelat utfallet. Detta kommer sannolikt att meddelas efter att denna bokslutkommuniké är publicerad men innan årsredovisningen är fastställd. Ingen ny information har tillkommit som föranleder förändring av reserveringen och styrelsen bedömer att domslutet ej kommer att ha materiell effekt på resultatet för 2006.

Kommande rapporter och bolagsstämma
Planerade kommande rapporttillfällen är 11 maj, 30 augusti, 25 oktober 2007. Årsstämman kommer att äga rum den 11 maj 2007 klockan 14.00 på Nora Stadshotell.
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Drillcons kontor i Nora från och med vecka 15. Kallelse till årsstämman kommer att sändas ut under vecka 15.Nora den 8 februari


StyrelsenRapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Upplysningar lämnas av Mikael Berglund, VD, 0587-828 24.


Drillcon AB (publ) Box 89, 713 22 Nora
Telefon 0587-82820. Hemsida www.drillcon.se. Organisationsnummer: 556356-3880