Trelleborg AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 08:37 CET

Stark utveckling för verksamheter utanför fordonsindustrin

Trelleborg hade en god tillväxt under 2006, med en försäljningsökning om 13 procent. Den organiska tillväxten var 6 procent för helåret och 9 procent för fjärde kvartalet.

Verksamheter utanför fordonsindustrin utvecklades väl under året och tre av fyra affärsområden ökade sitt rörelseresultat. Koncernens fria kassaflöde var fortsatt starkt.

Närvaron på de viktiga tillväxtmarknaderna har förstärkts, med god utveckling bland annat i Asien och Östeuropa. En fortsatt fokusering av verksamheten har skett, med flertalet förvärv inom prioriterade områden och med positiv påverkan på koncernens resultat.

Priserna för koncernens huvudsakliga råmaterial låg under 2006 på en historiskt hög nivå.

”Vår fortsatta tillväxt, fortsatt fokusering av verksamheten mot attraktiva segment samt ett framgångsrikt genomförande av åtgärdsprogram prioriteras”, säger VD Peter Nilsson.

_________________________________________

Koncernens nyckeltal

Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet till 6 945 msek (6 182) och för helåret till 27 284 msek (24 170).
Resultat efter skatt:
Fjärde kvartalet
Januari - december


Kvarvarande verksamheter
-8 MSEK (284)
763 MSEK (1 152)


Avvecklade verksamheter
-1 MSEK (9)
3 MSEK (25)


Totalt resultat efter skatt
- varav omstruktureringskostn./ nedskrivningar
-9 MSEK (293)

285 MSEK (-)
766 MSEK (1 177)

304 MSEK (-)



Fjärde kvartalets resultat/aktie uppgick till -0:15 sek (3:20) och för helåret till 8:30 sek (12:90) .


Operativa nyckeltal

Kvarvarande verksamheter, exkl. omstruktureringskostnader och nedskrivningar:


Fjärde kvartalet
Januari - december


Rörelseresultat
476 MSEK (395)
1 815 MSEK (1 738)


Resultat före skatt
386 MSEK (337)
1 502 MSEK (1 530)


Resultat efter skatt
279 MSEK 284)
1 067 MSEK (1 152)


Resultat per aktie
3:05 SEK (3:10)
11:65 SEK (12:60)



Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Under kvartalet slutfördes förvärvet av Reeves Brothers Inc och ytterligare två mindre förvärv.

Beslut togs om en produktionsflytt av industridäck från Hartville, Ohio, till anläggningar på Sri Lanka. Liksom flytt av tillverkning av skyddsprodukter från Sverige till Litauen.

Under det fjärde kvartalet igångsattes ett kraftfullt åtgärdsprogram för affärsområdet Automotive, omfattande ca 875 MSEK, med syfte att förbättra affärsområdets lönsamhet, se tabell sidan 4.
Utsikter för första halvåret 2007

För generell industri förväntas ingen avmattning i efterfrågan och den bedöms vara fortsatt mycket stark inom segmenten Flygindustri och Olja/Gas. För fordonsrelaterade verksamheter förväntas produktionsneddragningar, framförallt hos nordamerikanska kunder, ha negativa effekter.
Styrelsen föreslår utdelning om 6:00 SEK (5:50) till årsstämman

Styrelse och VD föreslår en kontantutdelning om 6:00 SEK (5:50).


Inbjudan till telefonkonferens 13 februari kl 09.30

Telefonkonferens kommer att hållas den 13/2 kl 09:30. Ring +44 (0)20 7162 0125 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar efter konferensen på tel nr +44 (0)20 7031 4064, kod 736017.

Kalender


Årsstämma och delårsrapport första kvartalet 2007
25 april, 2007

Halvårsrapport 2007
24 juli, 2007



Kontakt
Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström,IR-ansvarig
tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com

Viktoria Bergman,Informationsdirektör
tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com