Affärsstrategerna AB

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:23 CET

Positivt fjärde kvartal och förslag till utdelning

Substansvärdet den 31 december 2006 uppgick till 202,3 Mkr (199,7), motsvarande 4,38 kr per aktie (4,33)
Substansvärde den 12 februari 2007 uppgick till 4,53 kr per aktie
Koncernens resultat efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 9,4 Mkr (30,4) och resultat per aktie 0,20 kr (0,67)
Koncernens resultat efter skatt för tolvmånadersperioden uppgick till -3,5 Mkr (58,3) och resultat per aktie -0,07 kr (1,39)
Eget kapital per aktie uppgick till 3,64 kr per aktie (3,70)
Likvida medel uppgick till 16,4 Mkr (47,5)
Förslag till utdelning av aktier i Innate Pharmaceuticals och AlphaHelix motsvarande ca 30 öre per aktie


Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året före utspädning.
Substansvärde per aktie är beräknat på antalet utestående aktier vid periodens slut (46 157 157).Stockholm den 14 februari 2007

Claes Göran Fridh, VDDenna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Delårsrapport jan-mars 2007 9 maj 2007
Årsstämma 2007 9 maj 2007
Tekniska Muséet, Stockholm kl. 16.00
Delårsrapport jan-juni 2007 22 augusti 2007
Delårsrapport jan-september 2007 25 oktober 2007Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från vecka 16 och kommer att distribueras till bolagets registrerade aktieägare.


För ytterligare information kontakta
Claes-Göran Fridh, VD
08-545 831 95
cgfridh@astrateg.se

Lennart Ekberg, finanschef
08-545 831 98
lennart@astrateg.se

Affärsstrategerna AB
(Org.nr 556321-4096)
Artillerigatan 6
114 51 STOCKHOLM
Telefon: 08-662 40 30
Fax: 08-660 83 19
E-post: info@astrateg.se
www.astrateg.se


Affärsstrategerna är ett börsnoterat venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ett ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering