BRIO AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:43 CET

KRAFTFULLA ÅTGÄRDER HAR BELASTAT RESULTATET OCH SÄNKT KAPITALBINDNINGEN
RAPPORTPERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2006

· Nettoomsättningen minskade till 374,4 (496,9) Mkr

· Rörelseresultat uppgick till -17,1 (-20,8) Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -19,2 (-12,2) Mkr

· Resultat per aktie uppgick till -2,26 (-2,20) kr

VERKSAMHETSÅRET JANUARI-DECEMBER 2006

· Nettoomsättningen minskade till 1 113,7 (1 355,3) Mkr

· Rörelseresultat uppgick till -134,9 (-62,1) Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -158,6 (-76,5) Mkr

· Resultat per aktie uppgick till -25,08 (-13,66) kr

ÖVRIGT

· Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2006.

· Distributionsavtalet med det thailändska leksaksföretaget Plan Creations avseende PlanToys löpte ut under rapportperioden, vilket kommer att innebära ett årligt försäljningsbortfall om cirka 22 Mkr.

· Den pågående sortimentsomställningen inom ramen för handlingsprogrammet ”BRIO 2008” har belastat rapportperiodens resultat med 21 Mkr, varav 5 Mkr i inkuransavsättningar och 12 Mkr i utökade rabatter på utgående sortiment samt engångseffekter om cirka 4 Mkr, främst hänförliga till fortsatt effektiviseringsarbete.

· BRIO tecknade i december ett avtal om försäljning av sina helägda polska dotterbolag. Överlåtelsen godkändes av en extra bolagsstämma den 30 januari 2007.

· Antal egenägda butiker har minskat från sex till tre under rapportperioden, vilket har påverkat försäljningen negativt med 10,5 Mkr.

· Styrelsen upprepar prognosen om att BRIO förväntas uppvisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten år 2007. Vidare är målsättningen att BRIO ska nå positivt nettoresultat från år 2008.VDs kommentar
År 2006 kan sammanfattas i två ord – intensivt och händelserikt. Nya BRIO-produkter har sett dagens ljus, paketerade i nya förpackningar. En emission av aktier och förlagslån genomfördes i september för att säkerställa att BRIO har en tillräcklig finansiell bas för att lyckas med den pågående omdaningen av verksamheten. Förändringen innebär en förflyttning från en tidigare utpräglad produktionsinriktning till en mer affärsdriven, snabbrörlig och konsumentnära organisation.

Dessutom har verksamheten präglats av den kraftiga omställningsprocessen inom ramen för handlingsprogrammet ”BRIO 2008”. Exempel på under året genomförda åtgärder är avveckling av det amerikanska dotterbolaget och överflyttning av verksamheten till distributören K’NEX, avyttring av dotterbolagen i Polen, sortimentsrationaliseringar, effektivisering av administrationen och stängning av produktionsenheten i Killeberg. Produktionen flyttades dessutom till Kina och BRIO har under året utökat närvaron och resurserna på den kinesiska marknaden för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och leveranssäkerhet. Samtidigt är ett kraftigt kapitalrationaliseringsprogram under genomförande. Målsättningen med att minska den operativa kapitalbindningen med cirka 100 miljoner uppnåddes redan under 2006, jämfört med 2004 års nivå och justerat för nuvarande koncernnivå.

Parallellt med effektiviseringsarbetet har vi markant ökat takten inom produktutvecklingsavdelningen. Under 2006 genomfördes lyckade lanseringar av ett flertal nya produkter och jag kan glädjande konstatera att konceptet ”My First” tillsammans med några av BRIOs klassiker i modern tappning fick ett mycket positivt mottagande. Det nya träjärnvägskonceptet – BRIO Network – har fått stor uppmärksamhet och konceptet kommer att utvecklas ytterligare under 2007.

Finansiellt har BRIO fortfarande en lång väg kvar att gå, även om det är positivt att kapitalbindningen har minskat väsentligt. Lönsamheten är inte tillfredsställande. Den pågående omstruktureringen har påverkat lönsamheten negativt då den kraftiga reduceringen av antal artiklar och utförsäljningar har pressat marginalerna inom hela koncernen. Dessutom har avslutade distributionsavtal inom affärsområde BRIO lett till en omsättningsminskning om cirka 90 miljoner kronor. Lanseringarna av nya produkter med högre marginaler har inte möjlighet att på så kort tid kompensera bortfallet av de utgående distributionsavtalen. Det krävs uthållighet innan den nya strategin slår igenom fullt ut i alla led, men på sikt förväntas de nya produkterna stå för en allt större del av försäljningen.

Barnvagnar har under senare år blivit en modeprodukt och det blir allt vanligare att föräldrar köper flera barnvagnar till sina barn under de första åren. Det innebär stora affärsmöjligheter för BRIO, men det kräver också att vi ligger rätt med nya kollektioner, tillbehör och praktiska funktioner. Under 2007 kommer de första nya barnvagnsmodellerna som baseras på BRIOs nya strategi. Dessutom ser vi fram emot att lansera flera nya bilbarnstolar och möbler.

Det fjärde kvartalet inleddes svagt försäljningsmässigt, då den milda vintern försköt säsongen något. Men julhandeln utvecklades starkare än året innan, vilket delvis kompenserade den svaga inledningen. Framför allt blev det en stark avslutning på den nordiska marknaden.

Under 2007 kommer vi lägga mycket kraft på att öka försäljningen genom ett förbättrat produkterbjudande. Samtidigt ska effektiviseringsarbetet fortsätta och marginalerna ska förbättras. Det bådar för att år 2007 kommer att bli minst lika intensivt och händelserikt som det år vi just har summerat, men med den stora skillnaden att BRIO nu har förutsättningar för att nå ett positivt kassaflöde och en förbättrad finansiell situation.

Thomas Bräutigam
Koncernchef BRIOKONCERNENS UTVECKLING UNDER RAPPORTPERIODEN OKTOBER- DECEMBER 2006

FÖRSÄLJNING
I kapitalrationaliseringsprogrammet som lanserades i samband med ”BRIO 2008” ingår en kraftig reduktion av sortimentet i syfte att ge utrymme för nya produkter. Den kraftiga sortimentsminskningen har påverkat försäljningen och bruttoresultatet negativt under hela 2006.

Under det fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 374,4 Mkr, vilket är en minskning med 122,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Valutakurseffekter påverkade försäljningsintäkterna med -12,8 (20,7) Mkr.

Bruttoresultatet minskade med 59,5 Mkr till 131,5 (191,0) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen är dels en följd av den lägre försäljningsvolymen under rapportperioden och dels en följd av den pågående anpassningen av produktsortimentet som belastar koncernens bruttoresultat under kvartalet med 17 Mkr, varav 5 Mkr i inkuransavsättningar och 12 Mkr i utökade rabatter på utgående sortiment.Försäljningsminskningen i Nordamerika härrör till den strukturförändring som skedde i samband med att distributionen övertogs av K’NEX. Förändringen innebar att koncernens egna verksamhet i USA avvecklades. Ytterligare försäljningsbortfall härrör till distributionsavtalet med Erector som upphörde i december 2005.

KOSTNADER
Rörelsens försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader minskade jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till -148,6 (-211,8) Mkr. Rensat för engångseffekter, dels föregående år med 39,5 Mkr dels i rapportperioden med 4,3 Mkr, redovisas en minskning med 28 Mkr.Åtgärderna i handlingsprogrammet ”BRIO 2008” beräknas ge besparingar om cirka 80 Mkr per år med full effekt från 2007. Besparingen syftar till att öka lönsamheten i bolaget och ska frigöra resurser för en intensifierad produktutveckling.RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet uppgick till -17,1 (-20,8) Mkr, vilket är en minskning med 3,7 Mkr.RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Koncernens resultat före skatt uppgick till -22,9 (-19,4) Mkr för det fjärde kvartalet. Finansiellt netto, -5,8 (1,4) Mkr, försämrades jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet innebär en skatteeffekt om 3,7 (7,2) Mkr.
Tabellerna har inte korrigerats för jämförelsestörande poster.


UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE OCH MARKNAD UNDER RAPPORTPERIODEN
OKTOBER - DECEMBER 2006AFFÄRSOMRÅDE BRIO
Affärsområdet BRIO omfattar koncernens produktutveckling, inköp, tillverkning och försäljning av babyartiklar och leksaker under de egna varumärkena BRIO, Alga och SIMO. I affärsområdet BRIO ingår säljbolagen för babyartiklar i Norden och Tyskland samt försäljningsenheterna i Storbritannien, Tyskland/Österrike, Frankrike/Belgien och Japan. Därutöver sker försäljning via det amerikanska bolaget K’NEX, BRIOs exklusiva leksaksdistributör på den nordamerikanska marknaden, samt även via exportavdelningen till marknader där BRIO inte representeras av egna säljbolag.I september lanserades de nya produkterna BRIO Network och ”My First”, vilket är den största produktlanseringen inom BRIO på drygt 20 år. Mottagandet blev positivt och produkterna kommer att säljas i ett 50-tal länder.
Försäljningsminskningen i Nordamerika härrör till den strukturförändring som skedde i samband med att distributionen övertogs av K’NEX. Förändringen innebar att koncernens egna verksamhet i USA avvecklades. Ytterligare försäljningsbortfall härrör till det upphörda distributionsavtalet med Erector i december 2005.

NORDEN
Försäljningen i Norden består huvudsakligen av BRIO-märkta babyartiklar och till viss del av leksaker. Försäljningen sker via fristående detaljister. Den nordiska marknaden bearbetas av säljbolag som säljer barnartiklar och genom distributören Scanditoy. BRIOs leksaksomsättning i Norden rapporteras inom affärsområdet Scanditoy.Försäljningen på den nordiska marknaden uppgick under fjärde kvartalet till 62,0 (76,6) Mkr. Som tidigare redovisats har distributionsavtalet för Dorel med varumärkena ”Maxi Cosi” och ”Quinny” upphört, vilket innebar ett försäljningsbortfall under rapportperioden om 6,6 Mkr och ett årligt försäljningsbortfall på cirka 30 Mkr. Försäljningen har vidare belastats av den pågående omställningen där minskad försäljning på grund av utgående barnvagnskollektion ej fullt ut kompenserats av den kollektion som nyligen lanserats.

ÖVRIGA EUROPA
Försäljningen i övriga Europa består huvudsakligen av BRIO-märkta leksaker via fristående detaljister och stormarknader.

Försäljningen i övriga Europa uppgick under fjärde kvartalet till 40,6 (74,9) Mkr. Under rapportperioden har utgående distributionsavtal inneburit ett försäljningsbortfall om 12 Mkr, varav PlanToys står för den största delen.

NORDAMERIKA
BRIOs försäljning i Nordamerika uppgick under fjärde kvartalet till 4,3 (42,8) Mkr. Som en effekt av distributionsomläggningen sker merparten av försäljningen till distributören K’NEX i Nordamerika under det fjärde kvartalet. Ytterligare försäljningsbortfall härrör till distributionsavtalet med Erector som upphörde i december 2005.ÖVRIGA VÄRLDEN
BRIOs största enskilda marknad utanför Europa och Nordamerika är Japan. I övrigt exporterar BRIO leksaker till ett femtiotal länder. Försäljningen består enbart av BRIO-märkta leksaker. Försäljningen uppgick under fjärde kvartalet till 9,6 (4,1) Mkr. Under året har ett försäljnings- och licensavtal undertecknats med Unicef, vilket har bidragit positivt till försäljningen.
AFFÄRSOMRÅDE SCANDITOY
Scanditoy är en leksaksdistributör med verksamhet i Norden och Polen, som bedriver inköp och försäljning av trend-, licens- och märkesleksaker. I Norden distribuerar Scanditoy BRIO leksaker, vidare ingår varumärket Alga i Scanditoys verksamhet. Affärsområdet ansvarar även för driften av BRIO Partner-konceptet som omfattar försäljning av leksaker till butiker i ett franchisesamarbete i Norge och Sverige.
NORDEN
Försäljningen i Norden består dels av försäljning av BRIO- och Alga-märkta leksaker, dels av grossistförsäljning via fristående detaljister, partnerkonceptet och tre egenägda butiker. Partnerkonceptet omfattar 92 (94) butiker i Sverige och 140 (138) i Norge.Försäljningen på den nordiska marknaden uppgick under fjärde kvartalet till 219,9 (263,5) Mkr. En svag försäljning i inledningen av kvartalet kompenserades delvis av en stark avslutning under julförsäljningen.I kapitalrationaliseringsprogrammet som lanserades i samband med ”BRIO 2008” ingår en kraftig reduktion av sortimentet i syfte att ge utrymme för nya produkter. Den kraftiga sortimentsminskningen har påverkat försäljningen och bruttoresultatet negativt under kvartalet på samtliga nordiska marknader.Försäljningsminskningen beror också på att antalet egenägda butiker har reducerats från sex till tre jämfört med samma period föregående år. Det har medfört en försäljningsminskning om 10,5 Mkr.

ÖVRIGA EUROPA
Försäljningen i övriga Europa består av grossistförsäljning i Polen och försäljning via två egenägda butiker (fyra föregående år) i Polen.Försäljningen uppgick till 36,6 (33,8) Mkr för fjärde kvartalet.Den polska verksamheten avyttrades i december, vilket kommer innebära ett årligt försäljningsbortfall om cirka 67 Mkr. Avyttringen påverkar lönsamheten marginellt.MODERBOLAGET
Resultat före skatt för rapportperioden uppgick till -37,6 (-64,4) Mkr. Försäljningen för rapportperioden uppgick till 84,0 (263,1) Mkr. Minskningen beror huvudsakligen på att affärsområdet Scanditoy fördes över till egen juridisk enhet inom koncernen 1 januari 2006 efter att tidigare varit en del av BRIO AB. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,9 (0,0) Mkr. Den 31 december uppgick moderbolagets nettolikviditet till 25,2 Mkr jämfört med 18,8 Mkr vid årets början. Antalet anställda under 2006 var 161 personer jämfört med 179 personer föregående år. Även denna minskning beror huvudsakligen på att affärsområdet Scanditoy fördes över till egen juridisk enhet inom koncernen 1 januari 2006 efter att tidigare varit en del av BRIO AB.

UTSIKTER

Det pågår en intensiv utveckling av såväl nya leksaker, som barnvagnar, bilbarnstolar och möbler. Under hösten 2006 lanserades de första nya produkterna i enlighet med BRIOs nya strategi, och de kommer att få fler efterföljare under år 2007 och 2008. Det kommer därför att ta ytterligare tid innan den långsiktiga utvecklingen av BRIOs erbjudande får fullt genomslag finansiellt.Handlingsprogrammet ”BRIO 2008” löper enligt plan. Åtgärderna beräknas ge besparingar om cirka 80 Mkr per år med full effekt från 2007 samt minska kapitalbindningen med 100 Mkr under år 2007 jämfört med 2004 års nivå och justerat för nuvarande koncernstruktur. Till följd av de åtgärder som programmet innebär förväntas BRIO uppvisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten år 2007. Vidare är målsättningen att BRIO ska nå positivt nettoresultat från år 2008.


ÖVRIG INFORMATION AVSEENDE RAPPORTPERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2006

FINANSIELL STÄLLNING
Balansomslutningen minskade från 956,6 Mkr till 739,7 Mkr, jämfört med samma period föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2006 till 75,4 Mkr jämfört med 88,2 Mkr den 31 december 2005. Nettoskuldsättningen, exklusive pensionsskulder och finansiell leasing, var 204 Mkr jämfört med 301 Mkr föregående år, en minskning med 97 Mkr. Minskningen beror huvudsakligen på nyemissionen samt en lägre kapitalbindning, men motverkas samtidigt av det sämre resultatet.Soliditeten uppgick till 30 procent mot 17,6 procent jämfört med föregående år och majoritetens andel av det egna kapitalet uppgick till 165,1 (168,2) Mkr.

INVESTERINGAR
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under fjärde kvartalet till 3,4 (0,4) Mkr. Investeringarna avser i huvudsak produktverktyg. De sammanlagda avskrivningarna var -5,1 Mkr jämfört med -5,1 Mkr motsvarande period föregående år.

VALUTAPÅVERKAN
De viktigaste valutorna för BRIO är USD, EUR och NOK. I första hand matchas in- och utgående valutor mot varandra, i andra hand säkras nettoexponeringen i enlighet med koncernens finanspolicy.

PERSONAL
Under år 2006 var 533 (613) personer anställda inom BRIO-koncernen. Antalet anställda beräknas som antalet genomsnittligt anställda under året omräknat till heltidstjänster. Personalminskningen med 80 anställda är främst en följd av att antalet egna butiker har minskat och stängning av produktionsenheten i Killeberg, samt att samarbetsavtalet med den amerikanska distributören K’NEX har inneburit att den egna verksamheten i USA har avvecklats.

UTDELNING
För verksamhetsåret 2006 föreslår styrelsen ingen utdelning.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma äger rum torsdagen den 10 maj 2007 i Osby.

VALBEREDNING
Valberedningen består av Bengt Ivarsson (sammankallande), Daniel Sachs samt Ragnhild Wiborg och nås på adress Valberedningen, BRIO AB, Box 305, 201 23 Malmö.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på BRIOs huvudkontor och på BRIOs hemsida www.brio.net från mitten av april 2007. Den beräknas distribueras till aktieägarna tre veckor innan årsstämman.
KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Rapport Datum för publicering

Årsredovisning april 2007

Rapport för första kvartalet 10 maj 2007

Osby den 15 februari 2007

Thomas Bräutigam
VD och koncernchef

Denna kommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Kontaktperson för information
Thomas Bräutigam, VD och koncernchef,
thomas.brautigam@brio.net
Tel 0479-190 00

Koncernen redovisar en realisationsförlust från försäljningen av den polska verksamheten om
11,6 Mkr. Realisationsförlusten balanseras av en upplöst omstruktureringsreserv i den kvarvarande verksamheten om 10 Mkr, vidare ingår den polska verksamheten i koncernens resultat efter skatt fram till avyttringstidpunkten den 18 december 2006 med ett positivt resultat om 5 Mkr.*1) Effekt vid övergång från intressebolag till koncernbolag för European Nursery Group AS.

*2) Ingående balans 1 januari 2005 är justerad då en felaktig klassificering gjordes vid övergången till IFRS 1 januari 2005. Beloppet återfinns i balanserad vinst.*1) I samband med avyttringen av verksamheten i Polen genomfördes en finansieringslösning mot den nya ägaren som innebär att BRIO-koncernen tar upp nya lån och lånar ut dessa medel till den nya ägaren. I kassaflödesanalysen ovan ingår -15,7 Mkr i investeringsverksamheten avseende detta samtidigt som motsvarande upplåning ingår i finansieringsverksamheten som positivt belopp.

*2) Utav kassaflödet från investeringsverksamheten föregående år, -85,6 Mkr, avsåg -80,7 Mkr förvärv av barnvagnsföretaget European Nursery Group AS.


I samband med genomförd nyemission hösten 2006 förändrades antalet aktier i BRIO AB och aktieägarna deltog i varierande utsträckning. Efter genomförd nyemission äger Proventus Industrier AB med bolag 52,54% av rösterna.
KOMMENTARER AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET JANUARI – DECEMBER 2006

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

· Den 13 mars 2006 slöts ett långsiktigt distributionsavtal med amerikanska K’NEX som innebar att K’NEX kommer att vara BRIOs exklusiva leksaksdistributör i Nordamerika från och med den 1 juni 2006. I samband med att avtalet med K’NEX trädde i kraft avvecklades verksamheten i det egenägda säljbolaget BRIO Corp i USA.· Den 2 maj 2006 varslades 15 tjänster inom BRIOs lagerhantering i Osby. Bakgrunden var lägre volymer samt effektivare hantering. Lagerhanteringen av barnvagnar lades ut på extern leverantör.· Årets resultat har belastats med engångskostnader om 57 Mkr bestående av 28 Mkr i inkuransavsättningar, 12 Mkr i utökade rabatter på grund av anpassning av sortimentet, 13 Mkr härrörande från avvecklingen i USA samt 4 Mkr som hänför sig till fortsatt effektivisering av verksamheten.· Produkterna BRIO Network och ”My First” som lanserades i september har fått ett positivt mottagande. I mitten av oktober tilldelades BRIO Network utmärkelsen ”Overall Best Toy for 3+” i Storbritannien, och i USA inledde detaljhandelskedjan Target under december 2006 försäljningen av de nya BRIO-produkterna .· Distributionsavtalen för Erector och Dorel, som inkluderar varumärkena ”Maxi Cosi” och ”Quinny”, löpte ut, vilket innebär ett årligt försäljningsbortfall om cirka 68 Mkr. Under det fjärde kvartalet löpte även distributionsavtalet med det thailändska leksaksföretaget Plan Creations avseende PlanToys ut, vilket kommer att innebära ett årligt försäljningsbortfall om cirka 22 Mkr.· I september genomfördes en emission av aktier och förlagslån om sammanlagt 224 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen innebar att BRIO efter återbetalning av det lån om 44 Mkr som upptogs vid förvärvet av European Nursery Group AS i början av 2005 tillfördes 180 Mkr före avdrag för emissionskostnader.· I december ingick BRIO avtal om försäljning av de helägda polska dotterbolagen, bl a BRIO Polska Sp.zo.o. Köpare var TM Invest Sp.zo.o., ett polskt bolag som ägs av den tidigare verkställande direktören för BRIOs verksamhet i Polen, Magdalena Duhanik-Persson, och Tomas Persson, före detta verkställande direktör i BRIO AB. I samband med överlåtelsen bytte BRIO Polska namn till TM Toys Sp.zo.o. BRIO kommer fram till mars 2008 upprätthålla ett lån till TM Toys om drygt 20 miljoner kronor med säkerhet i form av bl a fastighetspant samt lager och kundfordringar. BRIO och TM Toys ingick i samband med affären ett distributionsavtal enligt vilket TM Toys får exklusiv distributionsrätt för BRIOs produkter på den polska marknaden. Avtalet löper till den 30 juni 2008. BRIOs verksamhet i Polen har under de senaste åren visat otillfredsställande lönsamhet med ett ackumulerat negativt resultat. En vidare satsning i Polen har inte bedömts vara i linje med bolagets nuvarande strategi. Försäljningen innebär ett årligt försäljningsbortfall om cirka 67 Mkr. Överlåtelsen godkändes av en extra bolagsstämma den 30 januari 2007.

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING
Försäljningen minskade under året med 241,6 Mkr till 1 113,7 (1 355,3) Mkr. Minskningen är bl a en effekt av de distributionsavtal som löpt ut under året samt att antalet egenägda butiker reducerats till antalet, vilket påverkar negativt med 32,5 Mkr. Vidare påverkar de genomförda förändringarna i USA försäljningen negativt med 44,7 Mkr. Valutakursförändringar påverkade omsättningen med -3,9 (34,4) Mkr. Bruttoresultatet minskade med 149,4 Mkr till 382,7 (532,1) Mkr. Bruttoresultatet belastas av anpassningen av sortimentet och genom inkuransavsättningar, men också genom lämnade rabatter som har belastat resultatet under året.Koncernen redovisar en realisationsförlust från försäljningen av den polska verksamheten om
11,6 Mkr. Realisationsförlusten balanseras av en upplöst omstruktureringsreserv i den kvarvarande verksamheten om 10 Mkr, vidare ingår den polska verksamheten i koncernens resultat efter skatt fram till avyttringstidpunkten den 18 december 2006 med ett positivt resultat om 5 Mkr.
KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNING
Balansomslutningen minskade med 216,9 Mkr till 739,7 (956,6) Mkr jämfört med 31 december 2005. Immateriella anläggningstillgångar har minskat från 136,5 Mkr till 135,8 Mkr. Det samlade värdet av koncernens materiella anläggningstillgångar minskade med 16,6 till 33,5 (50,1) Mkr. Minskningen beror till största delen på en låg investeringstakt under perioden. De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 13,4 Mkr till 57,2 (43,8) Mkr. Ökningen beror främst på den finansieringslösning som gjorts i samband med avyttringen av den polska verksamheten.Omsättningstillgångarna minskade med 213 till 513,2 (726,2) Mkr. Varulagret minskade med 93,9 till 188,2 (282,1) Mkr och kundfordringarna minskade med 90,6 till 206,5 (297,1) Mkr. Nettoskuldsättningen, exklusive pensionsskulder och finansiell leasing, var 204 Mkr jämfört med 301 Mkr föregående år, en minskning med 97 Mkr. Minskningen beror huvudsakligen på nyemissionen samt en lägre kapitalbindning, men motverkas samtidigt av det sämre resultatet.Det egna kapitalet minskade med 2,9 Mkr från årsbokslutet den 31 december 2005. Årets resultat har belastat det egna kapitalet med -158,6 Mkr. Årets valutakursdifferens i det egna kapitalet uppgår till -10,8 Mkr och avser i huvudsak omräkningen av förvärvet av barnvagnsföretaget European Nursery Group AS i december 2004 som skedde i norska kronor. Årets genomförda nyemission har tillfört koncernen ett tillskjutet kapital om 165,5 Mkr.Räntebärande långfristiga skulder uppgår till 139,1 Mkr jämfört med 107,9 Mkr 31 december 2005. Posten består 31 december 2006 dels av koncernens avsättningar till pensioner och dels av ett förlagslån. Posten övriga långfristiga skulder har räknats om per den 31 december 2005 i enlighet med ny klassificering då lån med löptid understigandes tre månader klassificeras som kortfristiga skulder.Omstruktureringsreserven relaterad till handlingsprogrammet ”BRIO 2008” minskade från 63,3 Mkr vid årsskiftet till 16,3 Mkr per 31 december 2006. Reserven har hittills använts till utbetalningar av avgångslöner.Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder har minskat med 58,8 Mkr sedan årsskiftet.

KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödet har per 31 december 2006 påverkats positivt med 93,8 Mkr avseende förändring av rörelsekapital som är en konsekvens av lägre kapitalbindning. Förändringen för fjärde kvartalet 2006 förklaras av säsongsvariationer. Årets genomförda nyemission har vidare bidragit till att stärka koncernens finansiella ställning. I samband med nyemissionen togs även ett förlagslån upp som också har haft en stor inverkan på koncernens finansieringsverksamhet i kassaflödesanalysen. Samtidigt har koncernen använt en stor del av tillskjutna medel under året till att amortera av på skulder till kreditinstitut.

SÄSONGSVARIATIONER­
Leksaksbranschen karaktäriseras av stora säsongsvariationer där största delen av försäljningen sker under årets sista månader. Förvärvet av barnvagnsföretaget European Nursery Group AS i december 2004 har inneburit att säsongsvariationerna har minskat. BRIOs totala försäljning under perioden 2003-2006 fördelas mellan kvartalen på följande sätt:

Under 2006 fördelade sig försäljningen mellan kvartalen enligt följande:
KÄNSLIGHETSANALYS
I tabellen nedan ges en uppskattning av nettoeffekterna av förändringar i valutakurser på BRIOs resultat för 2006.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt om tillämpade redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, Årsredovisningslagen samt RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning för juridiska personer. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år och delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. De nya eller reviderade IFRS standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2006 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens resultat- eller balansräkningar.Information om Moderbolaget
Moderbolaget redovisar enligt RR 32 “Redovisning för juridiska personer”. RR 32 kräver att
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, dvs IFRS i den omfattning som
RR 32 tillåter.

BRIO är ett svenskt företag som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar, bilbarnstolar och barnmöbler. Företaget grundades 1884 och är idag en internationell koncern med varumärkena BRIO, SIMO och Alga. I koncernen ingår också Scanditoy, en omfattande distributörsverksamhet för leksaker i Norden. Bolaget har drygt 500 anställda, finns representerat i ett 50-tal länder och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1985.BRIO AB
Box 305
201 23 Malmö
Tel 0479-190 00
Fax 0479-147 24
info@brio.net
www.brio.net
Organisationsnummer 556201-9686

Bolaget är publikt