Malmbergs Elektriska AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:25 CET

Bokslutskommuniké i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 547 659 (493 205) kkr
· Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 56 415 (47 172) kkr
· Resultatet före skatt ökade med 15 procent till 54 105 (47 127) kkr
· Resultatet efter skatt ökade med 18 procent till 39 576 (33 538) kkr
· Resultatet per aktie ökade till 9,89 (8,38) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 25 549 (32 307) kkr
· Utdelningsförslag 5,00 (4,00) kr/aktie samt extrautdelning 10,00 (2,00) kr/aktie

Marknad och försäljning
Nettoomsättningen har under perioden januari - december 2006 ökat med 11 procent till 547 659 (493 205) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt ökade under perioden med 15 procent till 54 105 (47 127) kkr, varav 506 (1 505) kkr är en effekt av valutakursvinster. Därutöver har intäkter av engångskaraktär om 3 691 (-) kkr påverkat årets resultat. Avkastningen på eget kapital ökade till 21,1 (19,7) procent och soliditeten ökade till 59,1 (58,6) procent. Resultatet per aktie ökade till 9,89 (8,38) kr.

Varulager
Varulagret den 31 december 2006 uppgick till 131 321 kkr jämfört med 105 682 kkr den 31 december 2005.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - december 2006 uppgick till 20 322 (12 872) kkr. Under fjärde kvartalet förvärvade det finska koncernföretaget Malmberg-Elektro OY samtliga aktier i Tukkuliike Iskanius OY (TKI).

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 25 549 (32 307) kkr. Likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 43 384 kkr jämfört med 64 987 kkr 31 december 2005. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 33 998 kkr den 31 december 2006.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 159 (153) personer den 31 december 2006.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 21 619 (19 727) kkr. Resultatet efter finansiella poster var
51 676 (9 023) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden.

Framtidsutsikter
Med en fortsatt stark tillväxt i byggmarknaden och en stark konsumentmarknad, i kombination med en något försvagad USD samt stabiliserade råvarupriser, med en nedgång av kopparpriserna, ser vi fram emot en fortsatt god tillväxt.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i överensstämmelse med IAS 34 varvid internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, har tillämpats. Tillämpning har skett från och med 1 januari 2005. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs i ett dokument som finns tillgängligt på vår hemsida: www.malmbergs.com

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen.

Moderbolaget tillämpar ÅRL och RR 32 från och med 1 januari 2005. Detta har inte medfört någon påverkan på moderbolagets resultat- och balansräkning.

Utdelning och split
Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning på 5,00 (4,00) kronor per aktie samt en extrautdelning på 10,00 (2,00) kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen gör att koncernens soliditet sjunker från 59,1 procent till 42,1 procent. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 april 2007. Utbetalning genom VPC beräknas kunna ske 27 april 2007. Styrelsen föreslår dessutom årsstämman en split av aktien 2:1.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Malmbergs kontor i Kumla samt på bolagets hemsida cirka två veckor före årsstämman. Alla aktieägare som inte avböjt information kommer att få årsredovisningen hemskickad.


Kumla den 15 februari 2007
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Jan Folke
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Kommande informationstillfällen
Årsstämma 19 april 2007
Delårsrapport Q1 januari-mars 2007 19 april 2007
Delårsrapport Q2 januari-juni 2007 16 augusti 2007
Delårsrapport Q3 januari-september 2007 15 november 2007

Årsredovisning och bokslutskommuniké kan beställas från Malmbergs Elektriska AB:s huvudkontor i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 Kumla, tel 019-58 77 00.
Org nr 556556-2781 www.malmbergs.com