Hakon Invest AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:48 CET

1 januari - 31 december 2006

Koncernens intäkter uppgick till 660 MSEK (611). Det är en ökning med 8,0 procent jämfört med motsvarande period 2005.
Rörelseresultatet i koncernen, inklusive resultatandelen från ICA AB, steg till 885 MSEK (568). Det är en ökning med 56 procent.
Periodens resultat uppgick till 1 054 MSEK (854). Resultatet per aktie uppgick till 6,55 SEK (5,31).
Styrelsen för Hakon Invest föreslår att utdelning lämnas för 2006 med 5,50 SEK (4,50) per stamaktie.
ICA-koncernens intäkter ökade med 2,0 procent. Periodens resultat steg till 2 401 MSEK (1 518). I resultatet ingår en resultatpåverkan från det försålda ICA Meny med 367 MSEK.

Kommentar från vd Claes-Göran Sylvén:
"När vi nu blickar tillbaka på vårt första år som börsnoterat bolag kan vi konstatera att flera av våra ambitioner och planer förverkligades. Det handlar om att vi har fått en väl fungerande organisation på plats och adderat tre nya portföljbolag, och minst lika viktigt är att ICA och Forma fortsätter att växa. Vi har en uttalat långsiktig ambition och inriktning som driver oss framåt, men inte desto mindre känns det viktigt att vi har fått en bra start som publikt bolag. Vår finansiella styrka gör oss också fortsatt väl rustade för framtiden och innebär att vi har en hög beredskap för nya investeringar, både för att stödja tillväxt i våra existerande innehav samt i nya portföljbolag".


För mer information, vänligen kontakta:

Informationschef IR-chef
Anders Hallgren Pernilla Grennfelt
tel 08-55 33 99 66 tel 08-55 33 99 55


Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Hakon Invest, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver en aktiv och långsiktig investerings­verksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror, samt 100 procent av Forma Publishing Group,