Biometron AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 17:13 CET

(Aktietorget: BIO1 B)

- Rörelsens intäkter för perioden fördubblades till 1 165,3 (582,5) tkr

- Bruttomarginalen uppgick till 30,4 (48,4) procent. Nedgången förklaras av utvecklingskostnader för framtagandet av en ny patologbänk. Justerat för dessa kostnader var bruttomarginalen över 50 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till - 4 537,3 (- 2 922,9) tkr

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 666,8 (- 3 117,3) tkr.

- Årets resultat uppgick till - 1 870,7 (- 3 021,2) tkr.

- Resultat per aktie uppgick till - 0,29 (- 0,55) kr

- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas verksamhetsåret 2006

Biometron AB (publ) och dess unika teknik ger kunderna marknadens bästa skydd, maximal flexibilitet och mycket goda möjligheter att väsentligt sänka kostnaderna för skyddsventilation. Biometrons kunder återfinns bland svenska laboratorier och sjukhus, samt företag med behov av avancerad renhetsteknik. Tekniken benämns apga och är en förkortning för automatisk- partikel och gas absorbent. Namnet apga har varumärkesskydd och tekniken är patenterad i USA och på väg att patenteras inom EU och i Japan.

Frågor besvaras av
VD Patrik Lingårdh, Biometron AB, 0490 - 830 30, patrik@biometron.se

Bolagets verksamhet
Biometron AB bildades 1999 och marknadsför en patenterad teknik som bygger på att kontrollera luftens rörelser och på så sätt skydda människor och produkter från förorenad luft. Biometrons unika teknik ger kunderna marknadens bästa skydd, maximal flexibilitet och mycket goda möjligheter att väsentligt sänka kostnaderna för skydds-ventilation. Biometrons kunder återfinns bland sjukhus och laboratorier, samt företag med behov av att skydda människor och produkter i arbete med renhetsteknik. Exempel på kunder är Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Lunds universitetssjukhus, Lasarettet i Ystad, Rättsmedicinalverket, ABB, Electrolux och SAAB.
Tekniken benämns apga och är varumärkes-skyddad, samt patenterad i USA och på väg att patenteras inom EU och i Japan. Agpa är en förkortning för automatisk partikel och gas absorbent.
Bolaget bedriver sin verksamhet i Västervik. Biometron är noterat på Aktietorget sedan december 2005.

Bolagets utveckling under andra halvåret

Allmänt
Bolaget kan notera ett allt större intresse för produkten framförallt från sjukhus. I augusti 2006 anställdes en försäljningschef vilket har möjliggjort en kraftig ökning i kundbear-betningen.

Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter ökade med 26,5 procent till 649,3 (513,3) tkr under andra halvåret.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till - 2 501,5 (- 1 641,9) tkr. Främsta orsaken var ökade personalkostnader till följd av anställning av VD och försäljningschef.

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 572,4 (- 1 726,3) tkr. Finansnettot för perioden har förbättrats och uppgick till - 70,9 (- 84,4) tkr.

Periodens resultat
Periodens resultat har påverkats av att styrel-sen förändrat sin uppfattning om framtida vinst-utveckling och har bokat upp en latent skatte-fordran. Detta leder till att periodens resultat blir positivt.
Bolagets utveckling under hela verksamhetsåret

Verksamheten
I början av 2006 tillträdde en ny VD för bolaget, Patrik Lingårdh. Under våren genomfördes genomgripande strategidiskussioner som så småningom resulterade i en av styrelsen antagen affärsplan.
I augusti anställdes en försäljningschef för att öka försäljningen samt påbörja utvecklingen av en försäljningsorganisation. Under slutet av året genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 5 095,5 tkr netto. Emissionen registrerades på Bolagsverket i januari 2007.

Styrelsen har beslutat att kortsiktigt fokusera på den skandinaviska marknaden men på sikt även gå utanför denna marknad.

Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter ökade med 100,0 (7,1) procent och uppgick till 1 165,3 (582,5) tkr under året.

Bolaget har under 2006 gjort ytterligare ett viktigt genombrott inom sjukhussektorn. Tillsammans med ett antal ingenjörer på Lunds universitetssjukhus utvecklades en rengörings-bänk för medicintekniska avdelningar på sjukhus. Utöver Lunds universitetssjukhus har lasarettet i Ystad och lasarettet i Helsingborg köpt dessa bänkar under året. Totalt för året nådde bolaget sitt uppsatta mål på 10 sålda system men nådde inte upp till målet för omsättningen på 1,5 miljoner kronor.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till - 4 537,3 (- 2 922,9) tkr. Resultatet har bland annat påverkats av att bolaget i inledningen av 2006 tog en order med mycket låg marginal. Ordern var på delvis nya typer av patologbänkar. Utvecklingskostnaden för dessa order bedöms av bolaget till cirka 250 tkr. Detta påverkade även bruttomarginalen för året som helhet. Liknande patologbänkar har sålts senare under året med normala marginaler.
Till detta kommer ökade personalkostnader enligt vad som nämnts ovan.

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick til - 4 666,8 (- 3 117,3) tkr. Finansnettot för perioden har förbättrats och uppgick till - 129,5 (- 194,4) tkr. Posten består i huvudsak av ränteintäkter och räntekostnader.

Skatt
Bolaget har beräknat en latent skattefordran på 2 700 tkr. Styrelsen gör idag bedömningen att framtida underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas inom föreskrivna tidsperioder. Detta är en förändring mot delårsrapporten som lämnades vid halvårsskiftet 2006.

Investeringar
Under perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 25,2 (42,4) tkr.

Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 2 324,6 (1 556,7) tkr tillgängligt i likvida medel, exklusive ej utnyttjad del av checkkredit. Soliditeten uppgick till 72,3 procent jämfört med 51,9 procent vid senaste årsskiftet.

Kassaflödesanalys
Under perioden har kassaflödet varit positivt med 767,8 (1 506,7) tkr. Främsta orsaken är de nyemissioner som genomförts.

Framtidsutsikter
Inledningen på året har varit god. Antalet order och lagda offerter ökar kontinuerligt tillsammans med intresset för Biometron och tekniken apga. Försäljningsvolymen kommer successivt att öka.

Under 2007 kommer Biometron att påbörja sonderingar för lansering i USA.

Händelser efter periodens slut
Bolaget har anställt en tekniker samt ytterligare en säljare.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 18 april 2007, klockan 15:00. Årsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Edholmgatan 20 i Västervik.
Årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som meddelat att de vill ha tryckt ekonomisk information. Under vecka 14 kommer årsredovisningen samtidigt att finnas tillgänglig på Biometrons hemsida (www.biometron.se), samt på Biometrons huvudkontor.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.

Redovisningsprinciper
Biometron tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med RR 32 Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriseras markandsplats, utforma sina rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i rekommendationen. Bolaget är sedan hösten 2005 noterat på Aktietorget.
En del förändringar har gjorts sedan halvårsrapporten juni 2006. Styrelsen har gjort en bedömning att tidigare skattemässiga underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas i framtiden och en latent skattefordran har aktiverats.

Kommande rapportdatum

- Delårsrapport januari - juni 2007 kommer att avges den 30 augusti 2007
- Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att avges i februari 2008

Västervik den 21 februari 2007

Patrik Lingårdh
VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Biometron AB (publ), org. nr 556575-2960
Edholmgatan 20
593 61 VÄSTERVIK
Telefon: +46 (0)490-830 30, Web: www.biometron.se