Rejlers

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI- DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:10 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44830


Helåret
· Omsättningen ökade med 33 procent till 558,3 mkr (420,2)
· Rörelseresultatet, exklusive engångskostnad för noteringen på Stockholmsbörsen, ökade med 77 procent till 53,4 mkr (30,1) och rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (7,2)
· Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 50,4 mkr (30,1) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (7,2)
· Resultat efter skatt ökade med 76 procent till 36,1 mkr (20,5)
· Resultat per aktie ökade med 62 procent till 3,37 kr (2,08)
· Rejlers aktie noterades på Stockholmsbörsen, Nordiska listan
· Styrelsen föreslår att 1,50 kr per aktie (1 kr) lämnas i utdelning, vilket innebär ett totalt utdel-ningsbelopp om 16,1 mkr (10,7 mkr)

Fjärde kvartalet
· Omsättningen ökade med 12 procent till 159,5 mkr (142,7)
· Rörelseresultatet, exklusive engångskostnad för noteringen på Stockholmsbörsen, ökade med 50 procent till 16,2 mkr (10,8) och rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (7,6)
· Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 13,2 mkr (10,8) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (7,6)
· Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 9,7 mkr (7,3)
· Resultat per aktie ökade med 32 procent till 0,90 kr (0,68)Kommentar av VD och koncernchef Peter Rejler

Högkonjunkturen under 2006 i både Sverige och Finland har medfört en positiv utveckling för Rejler-koncernen inom samtliga verksamhetsområden. Industrin har utvecklats starkt och investeringar i tillverkningskapacitet och produktionsutveckling har tagit fart. Byggindustrin går för fullt och behovet av bra infrastruktur för att stödja den industriella och kommersiella utvecklingen är stort. Miljöfrågorna har fått allt större uppmärksamhet under året och det finns ett stort behov av förändringar. Stora invester-ingsbehov i produktions- och distributionsanläggningar samt nya regler kring energimätning driver på Rejlers expansion inom elområdet.

Industriell el och automation samt elkraft och energi har haft den största tillväxttakten under 2006. Vi känner av senareläggningar inom området Järnväg vilket beror på att våra kunder avvaktar beslut om infrastruktursatsningar av regeringen. Inom bygg och fastighetsområdet har vi en fortsatt god efterfrå-gan liksom inom telekom, mekanik och övrig infrastruktur.

Branschens positiva utveckling förväntas hålla i sig under 2007 och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan av Rejlers tjänster. För att möta det starka orderläget har vi under 2006 nettorekryterat 72 medarbeta-re, en ökning med 11 procent under året.


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan.