Nordic Camping & Resort AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:34 CET

(Aktietorget: CAMP)

Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år.
- Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är det högsta i bolagets historia.
- Bolaget genomförde en nyemission om 3 MSEK som övertecknades med 100 %
- Bolagets styrelse fattade beslut att notera bolaget på AktieTorget.

Helårsperiod (januari-december)
- Nettoomsättningen ökade till 13 914 (9 910) KSEK
- Rörelseresultatet ökade till 1 180 (-43) KSEK
- Resultat efter skatt ökade till 483 (-145)KSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 480 (667) KSEK
- Rörelsemarginalen var 8,5 % (neg)

Rapportperiod (oktober-december)
- Nettoomsättningen ökade till 1 330 (989) KSEK
- Rörelseresultatet minskade till -1 071 (-619) KSEK
- Resultat efter skatt minskade till -1 314 (-638) KSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 624 (892) KSEK
- Rörelsemarginalen var negativ (neg) för perioden

Viktiga händelser under året
Nordic Campings verksamhet har utvecklats väl under 2006. Förvärvet av Glyttinge Camping i Linköping har visat sig mycket lyckat och stärkt Nordic Campings verksamhet i Östergötland. Härjarö Camping utanför Enköping visar på kraftigt förbättrat resultat främst genom ökningen av lägerverksamheten på Mälargården. Övriga anläggningar har utvecklats i linje med bolagets förväntningar.

Enligt SCRs officiella statistik för antalet gästnätter under sommaren 2006 ökade branschen med 7 % jämfört med 2005. Nordic Campings anläggningar har utvecklats i linje med övriga branschen.

Under året har bolagets engagemang angående anläggningen i Bolvik avvecklats. Bolvik var en liten anläggning med ca 100 KSEK i omsättning per år, som inte nådde upp till bolagets lönsamhetskrav.

Under september månad genomförde bolaget en nyemission om 3 MSEK. Emissionen övertecknades med 100 % (teckning överstigande 6 MSEK). Teckningskurs var 4,60 kr per aktie. I samband med emissionen tillkom ca 180 stycken nya aktieägare i bolaget. Bolagets styrelse fattade även beslut om att notera bolaget på AktieTorget.

Under kvartal fyra valde bolaget att förstärka ekonomifunktionen då bolaget f o m november är börsnoterat.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Styrelsen och ledningen i Nordic Camping fortsätter att leta förvärvsobjekt och utveckla befintliga anläggningar. Styrelsen gör bedömningen att minst en ny anläggning skall förvärvas inför säsongen 2007. Bolaget fortsätter investeringarna på befintliga anläggningar där bl. a kan nämnas att det nya servicehuset på Flaten Camping färdigställts under februari 2007.

Föreslagen förändring av lagstiftningen positiv för Nordic Camping
Sveriges näringslivsminister, Maud Olofsson, förbereder en lagändring som skall hindra kommuner att driva verksamhet som konkurrerar med privata aktörer. Nordic Camping ser mycket positivt på en sådan förändring. Tom Sibirzeff, bolagets VD, säger:

- Om denna lagändring kommer till stånd så ökar utbudet av anläggningar till salu, vilket jag ser som mycket positivt för en aktör som Nordic Camping. Jag gör bedömningen att ca 40 % av Sveriges campinganläggningar ägs av kommuner, vilket potentiellt kan innebära flertalet intressanta objekt kan vara till salu inom en nära framtid.

Säsongsvariationer i campingbranschen
Säsongsvariationerna i campingbranschen är stora. Kvartal 1 och kvartal 4 är lågsäsong och flera av Nordic Campings anläggningar är stängda under denna period. Sommarmånaderna juni-augusti är högsäsong där en stor del av omsättningen sker. Med tanke på intäktsmönstret är kvartal 1 och kvartal 4 kvartal med negativt rörelseresultat, kvartal 2 visar ofta positivt resultat medans kvartal 3 är det kvartal som står för merparten av årsvinsten.

Ekonomi
Perioden januari-december 2006
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 13 914 KSEK, vilket var en ökning med 40 procent jämfört med tidigare år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 180 KSEK, vilket var en ökning med 1 223 KSEK jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 8,5 %.

Perioden oktober-december 2006
Bolagets omsättning för perioden uppgick till 1 330 KSEK, vilket var en ökning med 34 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till - 1 071 KSEK, vilket var en minskning 452 KSEK jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen för perioden var negativ.

Investeringar och förvärv
Investeringar under året har uppgått till 3 119 KSEK. Bolaget slutförde under perioden förvärven av Glyttinge camping i Linköping och Läppe Camping i Vingåker. Styrelsen i Nordic Camping har fattat beslut om att undersöka möjligheterna att bygga ut stugbeståndet på Glyttinge. Under förutsättning att bygglov beviljas bedöms investeringen ha en positiv inverkan på omsättningen under nästa verksamhetsår. Bolaget beslutade även att bygga ett nytt servicehus på Flaten Camping.

Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 2 449 KSEK . Årets kassaflöde uppgick till 2 395 KSEK. Bolaget tillfördes 2 425 KSEK efter emissionskostnader vid den nyemission som gjordes inför noteringen på Aktietorget.

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick per den 31 december till 5 183 KSEK. Det egna kapitalet per aktie uppgick till 1,95 kr/aktie.

Utdelning
Nordic Campings styrelse föreslår att ingen utdelning skall ske till bolagets aktieägare för 2006. Styrelsen gör bedömningen att bolagets likvida medel behövs vid förvärv av nya anläggningar.

Årsstämma
Årsstämman äger rum den 11 maj, 2007, kl 16.00 i bolagets lokaler på Artillerigatan 10, Stockholm.

Nominering av styrelseledamöter
Nordic Campings aktieägare är välkomna att inkomma med förslag på styrelseledamöter till styrelsens ordförande, Klas Gustafsson på e-mail: klas@nordiccamping.se.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och RR 32:05. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i noteringsprospektet daterat den 26 september 2006.

Granskning
Denna bokslutskommuniké är inte granskad av bolagets revisorer.

Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för ekonomisk information:

Delårsrapport jan-mars 2007 - 11 maj 2007
Delårsrapport jan-juni 2007 - 30 augusti 2007
Delårsrapport jan-september 2007 - 15 november 2007

Den fullständiga årsredovisningen för NCS Nordic Camping & Sports AB (publ.) kommer att finnas tillgänglig i slutet av april i bolagets lokaler på Artillerigatan 10 i Stockholm. Den kommer samtidigt att skickas ut till de av Nordic Camping aktieägare som inte avböjt information från bolaget.

Stockholm 22 februari 2007

Tom Sibirzeff
VD

NCS Nordic Camping & Sports AB, (org. nr. 556618-9873)
Box: 555 82
102 04 Stockholm
Telefon: 08-782 90 05
Fax: 08-667 63 60
www.nordiccamping.se