Fragus Group AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:38 CET

(Aktietorget: FRAG B)

Fragus avslutade 2006 med sitt starkaste kvartal!

Med liten marginal lyckades lönsamheten hinna ifatt årets investeringar. Bolaget har haft ett innehållsrikt år med initiala oväntade kostnader samt högre investeringar än beräknat. Utvecklingen visar att de satsningar som gjorts nu gett resultat såväl på tillväxt som på lönsamhet. Prioriteringen på den organiska tillväxten ligger fast. Detta i kombination med ökad marknadsbearbetning och nya produkter väntas resultera i ytterligare tillväxt och högre marginaler.

De första marknadsaktiviteterna för Fragus Motorförsäkring påbörjades under Q4 med mycket gott resultat. Under första kvartalet 2007 påbörjas bearbetning av bolagets och samarbetspartners befintliga kundstockar. Formen för bearbetningen är under kontinuerlig utveckling för att finna den optimala modellen.

- Omsättningen steg under fjärde kvartalet med 23 % till 10 456 Tkr mot föregående kvartal 8 479 Tkr. För året 2006 uppgick omsättningen till 29 334 Tkr mot 10 343 Tkr 2005.

- Rörelseresultatet ökade med 36 % för fjärde kvartalet till +522 Tkr mot föregående kvartal +383 Tkr. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till +131 Tkr.

- Resultat efter finansiella poster uppgick till +525 Tkr för fjärde kvartalet, föregående kvartal +365 Tkr, samt till 87 Tkr för året.

- Resultat per aktie efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till +0,12 kr, jämfört med +0,10 kr för föregående kvartal, samt för 2006 till 0,00 kr.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till +1 560 Tkr.

- Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2006.

Verksamheten
Fragus Group erbjuder, genom dotterbolagen Fragus Warranty Sweden AB och Fragus Warranty Norway AS, garantipaket för alla slags fordon av alla på marknaden förekommande tillverkare. Från och med Q3 finns Fragus representerade i Danmark, via en filial till Fragus Warranty Sweden.

Fragus riktar sig mot företag och har förtroendet att administrera garantier åt bilåterförsäljare av de flesta befintliga märken på marknaden samt flera kvalitetsmedvetna begagnathandlare. Fragus ansvarar även för skaderegleringen vilket ytterligare förbättrar återförsäljarens kundrelationer.

Förutom trygghet är kvalitet, service och support Fragus bidrag till bättre affärer och framgång för våra kunder. Ett samarbete med Fragus är att fokusera på varaktiga kundrelationer med lägre risk och högre lönsamhet.

Fragus återförsäkrar varje garantiåtagande via utländska eller svenska försäkringsgivare. Detta medför att Fragus inte står för någon egen risk, vilket i sin tur innebär att våra kunder kan lita på att Fragus alltid gör korrekta bedömningar vid skaderegleringen.

Marknadsutveckling
Allmänt
Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 23 % till 10 456 Tkr mot 8 479 för Q3. Fragus omsättning har ökat stadigt under hela året och styrelsen bedömer att bolaget bara är i början av sin tillväxtfas. Årets totala omsättning slutade på 29 334 Tkr.

Marknaden i Norge står fortfarande för den starkaste tillväxten. Fragus har på mindre än ett år lyckats positionera sig i Norge och är idag klart marknadsledande.

Sverige
I Sverige har Fragus Warranty Sweden under året arbetat vidare på den inslagna vägen att befästa positionen som den naturliga partnern för bilhandeln när det gäller garantirelaterade frågor. Fragus Warranty Sweden kommer under den kommande tiden att fortsätta bearbeta marknaden och kommer att komplettera sitt utbud av tjänster till befintliga och nya kunder.

Sveland
Fragus har under 2006 inlett ett samarbete med försäkringsbolaget Sveland, ett anrikt försäkringsbolag som ägs bland annat av ett antal fristående Sparbanker och fastighetsbolag.

Samarbetet innebär att Fragus har kunnat lansera Fragus Motorförsäkring, med Sveland som försäkringsgivare. Fragus förmedlar motorförsäkringarna genom anslutna bilåterförsäljare. Att kunna erbjuda våra samarbetsparter en bra positionerad bilförsäkring ger oss starka konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer på marknaden. Den stora ekonomiska avkastningen från samarbetet kommer att ta fart under andra halvåret 2007.

Fragus Technologies
Under våren 2006 startades Fragus Technologies, ett dotterbolag till Fragus Group. I detta bolag placerades det inkråm som förvärvades från Telematics i Helsingborg AB, som under de senaste åren har utvecklat ett system för spårning av fordon via GPS/GSM. Syftet med Fragus Technologies är att främst bearbeta Fragus befintliga kunder med dessa produkter för att förbättra deras kontroll över vagnparkerna. Försäljningen kommer att komma igång under första halvåret 2007.

Webbplattform
I september förvärvade Fragus Group domänen och plattformen för webbsidan Mp3kungen. Mp3kungen har en välutvecklad webbsida med färdiga betallösningar och plattformen kommer att användas av koncernen för framtida nya koncept. Under tiden kommer Mp3kungen.se att drivas vidare i dess nuvarande form av dotterbolaget Fragus Technologies.

Norge
Fragus Warranty Norway påbörjade sin försäljning i början av april och har under året haft en kraftig försäljningstillväxt.

Norge är fortfarande en outvecklad marknad. Före det att Fragus Warranty Norway etablerades, fanns det endast två mindre företag verksamma inom garantiförsäljning. I och med avtalet med Santander Consumer Bank, ELCON får Fragus Warranty Norway en mycket hög marknadspenetration samt lyfter upp frågan om garantier på en ny nivå i Norge.

Organisation
Under året har Fragus utökat sin personalstyrka för att kunna möta den ökade efterfrågan. De investeringar vi har gjort i vårt affärssystem ger oss möjlighet att växa vidare under nuvarande bemanning. De delar som Fragus kommer att förstärka under 2007 är i första hand inom försäljning i södra Sverige, administration i Norge samt ansvarig för den danska marknaden.

Resultat och Finansiell ställning
Resultat
Koncernens omsättning för fjärde kvartalet 2006 blev 10 456 Tkr, vilket med liten marginal överträffade vad som förväntades för perioden. Årets fjärde kvartal har historiskt sett varit ett av årets svagare kvartal försäljningsmässigt, men blev istället 2006 års starkaste kvartal. Omsättningen för helåret blev 29 334 Tkr.

Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet uppgick till 9 934 Tkr och för året till 29 203 Tkr.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till +522 Tkr och finansnettot för kvartalet var +3 Tkr. Årets rörelseresultat uppgick till +131 Tkr och finansnettot var -44 Tkr.

Kassaflöde
Kassaflödet för den löpande verksamheten under året slutade på +1 560 Tkr, vilket innebär en stark finansiell återhämtning under det sista halvåret. Kassaflödet från investeringsverksamheten för året blev -2 054 Tkr vilket främst hänförs till inkråmsförvärvet från Telematics i Helsingborg AB som nu är placerat i Fragus Technologies AB, samt till aktivering av utvecklingskostnader för affärssystem. Resterande kassaflöde från investeringsverksamheten hänförs till den normala investeringsplanen för inventarier. Koncernens likvida medel per den 31 december uppgick till 3 315 Tkr.

Eget kapital och aktien
Fragus Group AB är sedan den 22 december 2005 noterat på AktieTorget, en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december till 599 Tkr. Det totala antalet utestående aktier uppgick vid periodens slut till 3 742 500 aktier, med ett kvot värde om 0,16 kr. Det genomsnittliga antalet aktier under perioden är 3 742 500 aktier.

Efter beaktande av periodens resultat uppgick koncernens totala eget kapital till 3 848 Tkr, eller 1,03 kr/aktie. Resultat efter skatt per aktie för fjärde kvartalet uppgick till +0,12 kr och för helåret till +0,00 kr.

Fragus Groups aktiekurs den 29 december var 6,10 kr, vilket ger ett börsvärde om 22 829 Tkr. Under året ökade aktiekursen med 24,5 %.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter årets utgång.

Årsstämma
Årsstämma 2007: 29 maj, 2007

Rapportdatum för 2007
Delårsrapport första kvartalet: 2 maj, 2007
Delårsrapport andra kvartalet: 24 augusti, 2007
Delårsrapport tredje kvartalet: 1 november, 2007
Bokslutskommuniké för 2007: 25 februari, 2008

Redovisningsprinciper
Fragus Group upprättar sina rapporter för koncernen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU-kommissionen. Denna delårsrapport är därmed, med undantag för avsaknaden av jämförelsetal på grund av att koncernen startades 2005, upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med vad som tillämpades i årsredovisningen för perioden som slutade den 31 december 2005. Den principiella förändring som tillämpning av IFRS inneburit för Fragus Group gäller tillämpning av IAS 38 Immateriella tillgångar.

Åhus den 23 februari 2007
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Kaltenbrunner
CEO
johan.kaltenbrunner@fragus.se
Tel: 044 - 785 03 00
Fax: 044 - 785 03 99

David Rosberg CFO
david.rosberg@fragus.se
Tel: 044 - 785 03 00
Fax: 044 - 785 03 99

Till styrelsen i Fragus Group AB

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för Fragus Group AB per 31 december 2006. Vår översiktiga granskning har omfattat perioden 1 oktober till 31 december samt tolvmånadersperioden 1 januari - 31 december. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutskommunikén, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderföretagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Åhus den 23 februari, 2007

Markus Nilehn
Auktoriserad revisor
Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor