Linear AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:06 CET

(Aktietorget: LINE B)

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,0 (0,0) tkr
· Rörelseresultatet uppgick till - 4 802,8 (- 395,8) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 897,2 (- 426,9) tkr.
· Årets resultat uppgick till - 3 297,2 (- 426,9) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -2,2 (- 426,9) kr
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas verksamhetsåret 2006

Bolagets verksamhet
Linear AB (publ) är ett bolag som grundades 2004. Bolaget utvecklar initialt en ny typ av ergonomisk ridsadel, Rebel One. Sadeln är baserad på ingående studier av både ryttarens och hästens ergonomi och rörelse.
Ursprunget är att grundarna till bolaget beslutade år 2001, att med sina erfarenheter, utveckla en helt ny sadel och att i varje steg optimera processerna med utgångspunkt från modern tillverkningskunskap och material. Tidigare har sadeltillverkning baserats på traditionell hantverksteknik.

Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och testverksamhet i Västervik och försäljning i Uppsala.

Bolagets utveckling under andra halvåret
Produkten
En första testprototyp lanserades september 2006 på en mässa, Equitus 2006 i Nyköping. Sadeln rönte ett mycket stort intresse bland både ryttare och återförsäljare.
På mässor framkommer ofta en del konstruktiva synpunkter på sadeln från ryttare och återförsäljare och styrelsen beslutade att avvakta med säljstarten till en senare tidpunkt.
En ny och förbättrad prototyp av sadeln visades på mässan, Salon du Cheval, i Paris under december 2006.
Detta har inneburit att någon försäljning av sadlar inte har förekommit under 2006.
Bolaget har från 1 december anställt en produktionschef som är stationerad i Västervik.

Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter uppgick till 3 716,0 (12,5) tkr under andra halvåret och var i huvudsak aktiverat "arbete för egen räkning" i praktiken arbete med utvecklingen av sadeln, samt hyresintäkter för delar av kontoret i Västervik. Nettoomsättningen var således 0 (0) tkr.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till - 3 136,8 (- 39,8) tkr och rörelsemarginalen var negativ. Rörelseresultatet består i huvudsak av kostnader för VD-löner, marknadsföring och lansering av produkten, inklusive lönekostnader för försäljningsavdelningen.
Kostnader för framtagande och utveckling av sadeln har aktiverats som "Balanserade utgifter för utvecklingsarbete" i balans-räkningen (jfr ovan).

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 205,2 (- 60,9) tkr. Finansnettot för perioden uppgick till - 68,4 (- 21,1) tkr.

Bolagets utveckling under hela verksamhetsåret
Verksamheten
Det gångna året kännetecknas av idogt arbete med att skapa en bättre produkt och en plattform för framtiden.
Försäljningsstarten av sadeln är cirka 6 månader försenad. Orsakerna till den sena säljstarten är dels synpunkter på förevisade prototyper samt dels byte av material och i viss utsträckning problem med att få leveranser av material.

Marknadsföringen av sadeln ligger långt framme och förväntningarna på sadeln är höga. Intresset bland återförsäljare är stort och bolaget räknar med att börja teckna kontrakt med ett flertal återförsäljare under första kvartalet 2007.

I kölvattnet av Parismässan har ett drygt 75-tal återförsäljare i Frankrike och Benelux visat intresse för personliga besök. Marknaden i enbart Frankrike bedöms vara tre gånger så stor som den svenska. Den svenska marknaden bedöms vara cirka 200 Mkr.

Styrelsen har beslutat att i ett första steg fokusera på den skandinaviska marknaden och i ett andra steg kontakterna från mässan i Paris. Styrelsen har dock prioriterat en bra och högkvalitativ produkt framför snabba intäkter.

Bolaget genomförde i september 2006 en publik nyemission. Nyemissionen tecknades inte fullt ut men gav 2 051,2 tkr i nettotillskott. Effekten av att emissionen inte tecknades fullt har i viss utsträckning försenat den planerade lanseringen av sadeln.

Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter uppgick till 3 720,0 (12,5) tkr under året och var i huvudsak aktiverat arbete för egen räkning samt hyresintäkter för delar av kontoret i Västervik.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till - 4 802,8 (-395,8) tkr och rörelsemarginalen var negativ. Resultatet har påverkats positivt av att kostnader motsvarande 3 702,3 tkr har aktiverats som balanserade utvecklings-kostnader.

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 897,2 (- 426,9) tkr. Netto av finansiella poster för perioden uppgick till - 94,4 (- 31,1) tkr. Posten består i huvudsak av ränteintäkter och räntekostnader.

Skatt
Bolaget har beräknat en latent skattefordran på 1 600 tkr. Styrelsen gör idag bedömningen att framtida underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas inom föreskrivna tidsperioder. Detta är en förändring mot delårsrapporten som lämnades vid halvårsskiftet 2006.

Investeringar
Under perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 183,7 (49,5) tkr. Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar uppgick till 4 729,2 (356,0) tkr.

Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 50,2 (0,0) tkr i likvida medel exklusive ej utnyttjad del av checkkrediten. Soliditeten uppgick till 30,2 procent jämfört med 57,6 procent vid senaste årsskiftet. Efter årsskiftet har bolaget lånat upp ytterligare kapital för att säkerställa fortsatta driften.

Kassaflödesanalys
Under perioden har kassaflödet varit negativt med 38,2 mot ett positivt kassaflöde på 127,0 tkr under föregående år.

Framtidsutsikter
Bolaget räknar med att börja teckna kontrakt med återförsäljare under första kvartalet 2007. Fokus kommer i inledningen att ligga på att sälja sadeln på den skandinaviska marknaden. Etablerade kontakter i Frankrike och Benelux kommer successivt att bearbetas.

Händelser efter periodens slut
I januari 2007 har större förändringar skett i ägarkretsen. Vid utgången av januari var följande största aktieägare:

1. Per-Martin Andrén (inkl bolag) med 427 000 aktier motsvarande 25,0 procent av aktiekapitalet och 31,3 procent av röstetalet.
2. Kopparberg Invest AB med 437 500 aktier motsvarande 25,6 procent av aktiekapitalet och 29,9 procent av röstetalet.
3. Åke Zetterberg (inkl bolag) med 145 500 aktier motsvarande 8,5 procent av aktiekapitalet och 16,5 procent av röstetalet.

Bolagets utvecklingschef har valt att avsluta sin anställning under första kvartalet 2007. Detta kommer inte att innebära några större extra kostnader. Styrelsen gör bedömningen att motsvarande kompetens finns i bolaget och vid behov finns andra kvalificerade bransch-kontakter.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma hålls den 30 maj 2007, klockan 12:00. Årsstämman kommer att hållas i Linears lokaler på Lucernavägen 7, 593 30 Västervik.

Årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som meddelat att det vill ha tryckt ekonomisk information, i vecka 17 och kommer samtidigt att finnas tillgänglig på Linears hemsida (www.linear.se), samt på Linears huvudkontor.

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 2006.

Redovisningsprinciper
Linear tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med RR 32 Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriseras marknadsplats, utforma sina rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i rekommendationen. Bolaget är sedan hösten 2006 noterat på Aktietorget.

En del förändringar har gjorts sedan halvårsrapporten juni 2006, då bolaget inte var noterat på Aktietorget. Linear AB har följt Årsredovisningslagen fullt ut och bl a aktiverat arbete för egen räkning under rubriken "Summa rörelseintäkter".
Styrelsen har vidare gjort en bedömning att tidigare skattmässiga underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas i framtiden och en Latent skattefordran har aktiverats.
Vid halvårsrapporten 2006 gjordes förändring av redovisningsprincip avseende skatt på uppskrivning s k Latent skatteskuld. Bolaget har lagt tillbaka justeringen i 2005 års balansräkning under rubriken avsättningar.

Kommande rapportdatum
· Delårsrapport januari - juni 2007 kommer att avges den 21 augusti 2007
· Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att avges i februari 2008


Västervik den 26 februari 2007

Per-Martin Andrén
VD

Frågor besvaras av
VD Per-Martin Andrén, Linear AB, 0490 - 153 17, pm@linear.seDenna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Till Styrelsen i Linear AB (publ)
Org nr 556672-9074

GRANSKNINGSRAPPORT
Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Linear AB (publ), org nr 556672-9074, för perioden januari - december 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med ISA 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inledning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas i en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision hade utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 februari 2007

Thomas Daae
Auktoriserad revisor
Lindebergs Grant Thornton ABLinear AB (publ) utvecklar ridsportprodukter för medvetna ryttare. Målsättningen är att tillhandahålla produkter som är optimala för användning i dagens ridmiljö och med utnyttjande av moderna material samt senaste kunskapen inom såväl human som hästområdet.
Linears produkter kännetecknas av en omsorg om detaljer, hög funktionalitet, design samt slitstyrka. Ingen möda sparas för att hitta den bästa materialkombinationen eller funktionen.
Linears produkter utvecklas i nära samarbete med ett internationellt expertteam samt testas ingående av såväl proffs som amatörer.
Linear noteras sedan oktober månad 2006 på Aktietorget.

Linear AB (publ), org. nr 556672-9074
Lucernavägen 7
593 50 VÄSTERVIK
Telefon: +46 (0)490-153 17, Web: www.linear.se