Brinova Fastigheter AB

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:39 CET

● Fastighetsintäkterna under perioden uppgick till 297,5 Mkr (212,4)

● Periodens resultat uppgick till 346,0 Mkr (212,2) varav resultat av
realiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter före skatt
ingår med 51,0 Mkr (26,2)

● Resultat per aktie1 uppgick till 17,15 kr (18,43)

● Orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter före skatt
ingår med 175,7 Mkr (89,5).

● Aktieportföljens värdeökning under 2006 uppgick till 498,8 Mkr
vilket tillfördes bolagets egna kapital

● Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 5,00 kr per aktie (3,50)
samt en extra utdelning om 1,50 kr per aktie (0,00)

● Efter periodens utgång har försäljning av fastigheter i Klippan och
Trelleborg genomförts till ett fastighetsvärde om 445 Mkr. Vinsten från
denna försäljning uppgick till 100 Mkr. Dessa 100 Mkr ingår i posten
orealiserade värdeförändringar om 175,7 Mkr

1 Antal aktier har i samband med konvertering ökat från 17 667 458 till 22 599 231


”2006 blev ytterligare ett bra år för Brinova och vi ser framtiden an”, säger VD Anders Silverbåge i en kommentar.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 395 Mkr per 31 december 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.