Wiking Mineral AB, WIKM

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:53 CET

(Aktietorget: WIKM)

- Resultatet efter finansiella poster -0,5 MSEK (-0,1)
- Likvida medel på balansdagen 26,4 MSEK (12,1)
- Soliditet 94 % (3 %)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Förvärvet av Noble Metals Exploration (nomeX) AB är genomfört.

* WIKM har anställt Mats Willdén som chefsgeolog. Mats Willdén kommer från Boliden Mineral AB, där han har många års erfarenhet som gruv- och prospekteringsgeolog, senast som ansvarig för bolagets program för djupprospektering av guld och basmetaller i Bolidenområdet i Skelleftefältet. Mats Willdén tillträder sin nya tjänst i under våren 2007.

* WIKM har genomfört ett borrprogram om 5 borrhål vid projektet Långselegruvans närområde. Analys av borrkärnorna pågår.

* Ett borrprogram om 7 borrhål vid projektet Kvarnbäcken pågår.

* Vid en extra bolagsstämma den 9 januari valdes Ivan Isaksson, Thomas Jönsson och Ulf Persson till ordinarie styrelseledamöter.

* WIKM har beviljats följande undersökningstillstånd avseende guld och basmetaller:

- Bjurvattnet nr 11, areal 94 ha, Skellefteå kommun
- Bjurvattnet nr 12, areal 782 ha, Skellefteå kommun
- Bjurvattnet nr 13, areal 241 ha, Skellefteå kommun

* WIKM har ansökt om följande tre undersökningstillstånd:

- Kanan nr 1, areal 200 ha, Vilhelmina kommun, koppar
- Svensboberget nr 1, areal 94 ha, Ovanåkers kommun, uran och molybden
- Tjärdalsmyran nr 1, areal 99 ha, Ljusdal kommun, uran och molybden

Förvärv av Nomex

Den 23 oktober 2006 meddelade Wiking Mineral, att bolaget avsåg att förvärva aktierna i mineralprospekteringsbolaget Noble Metals Exploration (nomeX) AB (publ) ("Nomex") genom en nyemission av aktier och teckningsoptioner till Nomex aktieägare. En extra bolagsstämma i Wiking Mineral den 6 december 2006 bemyndigade styrelsen att genomföra förvärvet av Nomex, villkorat av att Nomex före förvärvet genomförde en kapitalisering om 20 000 000 kronor i form av en nyemission. Nomex emission fulltecknades den 19 januari 2007.

Nyemission av aktier och teckningsoptioner i WIKM innebar i korthet följande:

* Emissionsvolym - Maximalt 31 746 660 aktier samt 14 430 300 teckningsoptioner i Wiking Mineral
erbjuds mot 14 430 300 aktier i Nomex

* Utbytesförhållande - För varje helt femtal aktier i Nomex erbjuds nyemitterade aktier i Wiking Mineral
respektive teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral enligt följande:

- För 4 aktier i Nomex erhålls 11 aktier i WIKM.
- För 1 aktie i Nomex erhålls 5 teckningsoptioner utgivna av WIKM, vilka var och en ger innehavaren rätt att inom två år förvärva en (1) nyemitterad aktie i Wiking Mineral för fem (5) kronor.

* Företrädesrätt - Emissionen genomförs utan företrädesrätt. Aktier och teckningsoptioner får endast
tecknas av aktieägare i Nomex

Under anmälningstiden som sträckte sig från 19 januari till 2 februari anmäldes 14 215 600 Nomex-aktier för utbyte till aktier och teckningsoptioner i WIKM. Därmed har 98,51procent av aktieägare i Nomex accepterat erbjudandet.

Den 21 februari genomfördes förvärvet av Nomex och de nya aktierna upptogs till handel på AktieTorget den 23 februari 2007. Handel med teckningsoptionerna upptas den 2 mars 2007.

Antalet aktier efter genomförda emission är 66 274 320 och aktiekapitalet uppgår till 1 325 486,40 kronor.

Väsentliga händelser under perioden

* WIKM har ansökt om undersökningstillstånden avseende uran:

- Stugberget nr 1, areal 196 ha, Ovanåkers kommun
- Losjön nr 1, areal 120 ha, Ovanåkers kommun

Resultat för perioden

Rörelseresultatet för perioden uppgick till en förlust på -1,0 MSEK (-0,1). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -0,5 MSEK (-0,1) och efter skatt till -0,5 MSEK (-0,1).

Bolagets egna kapital per balansdagen uppgick till 28,5 MSEK (0,4).

Årets kassaflöde uppgick till 14,3 MSEK (12,1).

Bolagets soliditet per balansdagen uppgick till 94 procent (3 %) och dess likviditet till 26,4 MSEK (12,1).

Anställda

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 personer (0)

Kommande rapporttillfällen

- Årsstämma - 19 april 2007
- Delårsrapport, januari-mars 2007 - 19 april 2007
- Delårsrapport, januari-juni 2007 - 28 augusti 2007
- Delårsrapport, januari-september 2007 - 30 oktober 2007


Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Finansinspektionens föreskrifter. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Allmänt om verksamheten/VD's kommentarer

Vi har ett händelserikt och spännande första år bakom oss där vi lyckats med att bli ett dubbelt så stort företag, bygga upp en professionell organisation, stärkt upp vår framtida finansiering, påbörjat våra första borrprogram samt kommit en bit närmare vårt långsiktiga mål att bli en större och mer betydelsefull aktör inom den svenska prospekterings- och gruvnäringen. Bolaget noterades på Aktietorget den 15 maj 2006.

I augusti fick vi tillgång till all kompletterande information och data från tidigare prospektering och brytning gällande våra undersökningstillstånd i Skelleftefältet. Vi engagerade vårt nya erfarna prospekteringsteam av geologer och geofysiker för att penetrera det omfattande materialet. Som ett resultat av detta intensiva arbete påbörjades vårt första borrprogram vid Långselegruvan i början av december. I januari påbörjades ytterligare ett borrprogram vid Kvarnbäcken.

Intresset för WIKM är stort. Antalet aktieägare i bolaget har ökat från 600 vid noteringen i maj 2006 till nästan 1500 aktieägare i slutet av februari 2007.

Under året har WIKM genomfört två nyemissioner som tillfört bolaget sammanlagt 30 Mkr. WIKM har vid årets slut en god likviditet med en kassa på drygt 26 Mkr före förvärvet av Nomex. Förvärvet av Nomex har ytterligare tillfört 20 Mkr. Efter förvärvet och tagna emissionskostnader har bolaget en kassa på ca 45 Mkr. Kapitaltillskottet möjliggör för bolaget att genomföra en målinriktad och kraftfull prospektering under en period av två till tre år. Om ytterligare 2 år, förutsatt att WIKM:s aktiekurs nått 5 kronor, skulle bolaget få ytterligare ett likviditetstillskott på 72 Mkr.

Genom förvärvet av Nomex, som slutfördes den 21 februari 2007, har WIKM blivit ett dubbelt så stort företag med en projektportfölj bestående av 41 undersökningstillstånd. Med en vidgad geografisk spridning och inriktning på projekten har vi uppnått en betydligt bättre riskspridning. Vi tror mycket på de båda bolagens undersökningstillstånd och det är min övertygelse att Wiking Mineral med förvärvet av Nomex ytterligare förstärker sin position på marknaden och våra chanser att bli ett framgångsrikt prospekteringsbolag.

Vårt mål för 2007 är primärt att öka takten ytterligare i vår prospektering så att vi med kontinuitet kan presentera ytterligare undersökningsarbeten i våra inmutningar och därmed skapa värdehöjningar för aktieägarna.

Det är viktigt att komma ihåg att all prospektering är förenad med hög risk och långsiktighet. För att lyckas krävs kunskap, skicklighet och uthållighet.

Stockholm, den 27 februari 2007

Dick Levin
VD, Wiking Mineral ABFör ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin

Wiking Mineral AB (publ)
Styrmansgatan 2
114 54 Stockholm

Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 40
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Internet: www.wikingmineral.se

Org nr: 556675-2068


Wiking Mineral AB (publ) med kontor i Stockholm och Boliden är ett svenskt mineralprospekteringsföretag noterat på AktieTorget. Wiking Mineral har en lovande projektportfölj bestående av 41 undersökningstillstånd om 14 000 ha med inriktning på guld, zink och koppar. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Målsättningen är att finna nya lönsamma gruvfyndigheter samt bli en betydelsefull aktör inom den svenska mineral- och gruvnäringen.