FastTV net AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:01 CET

(Aktietorget: FATV)

- Bolaget kapitaliseras med 42 MSEK

- Partneravtal i Danmark och Norge

- Operatörsavtal tecknas med Teracom

- Nettoomsättningen för året uppgick till 10,1 MSEK (8,2 MSEK)

- Rörelseresultatet blev -32,9 MSEK (-32,7)

- Resultat efter skatt -3,8 MSEK (1,0)

- Resultat per aktie efter skatt blev -0,27 SEK (1 029)

- Notering sker på Aktietorget i januari 2007

- Ytterligare 22 MSEK tillförs bolaget i januari 2007

Verksamheten

FastTV-koncernen består av tre bolag. Det svenska moderbolaget FastTV net AB äger 51 procent av det danska och norska (fr.o.m. 2007-02-01)FastTV- bolaget. Huvudkontoret finns i Stockholm, det danska kontoret i Köpenhamn och det norska i Oslo. FastTV.net AB har sin verksamhet i Sverige.

Interaktiv TV
För att kunna se FastTV krävs att kunden har bredband anslutet till sitt hushåll och att anslutningen är garanterat 8 Mbit/s för att tjänsten skall fungera väl. Hushållets nätoperatör måste ha FastTVs tjänster i sitt nät för att man ska kunna bli kund. IPTV är digitala TV-signaler som levereras via högkapacitetsbredband. Eftersom TV-signalerna levereras via högkapacitetsbredband finns det en nästan obegränsad möjlighet för överföring av ljud, bild och data. För tittaren innebär det möjlighet till ett betydligt bredare utbud av tjänster och innehåll som On-demand-tjänster, e-post och Internet direkt i teven. Detta är inte möjligt med de andra traditionella formerna av TV-distribution, som har begränsad kapacitet. Digitala sändningar är inte känsliga för störningar på samma sätt som parabol, som påverkas av kraftigt regn eller snö. Skuggbilder i rutan försvinner helt. Det är Mediaboxen som gör det möjligt att ta emot de digitala signalerna i bredbandet och omvandla dem till TV-kanaler, hyrfilm med bästa DVD-kvalitet, egna e-postlådor och möjlighet att chatta och surfa på Internet - allt via TVn. Kunden antingen köper eller hyr Mediaboxen av FastTV och den passar till alla TV-apparater, nya som gamla, och kopplas på via scartkabel.

FastTV Mediaportal
FastTV är en integration av flera olika upplevelser via FastTV's Mediaportal. Det innebär att TVn är interaktiv och det öppnar för en lång rad möjligheter för direkt kommunikation med omvärlden via TVn. I abonnemanget/anslutningen ingår tillgång till FastTV Mediaportal, där man väljer mellan olika kanalpaket. Oberoende av vilket kanalpaket man väljer, kan man dessutom för samma kostnad surfa fritt på Internet, skicka e-post med hjälp av det medföljande tangentbordet och beställa filmer direkt till sin TV - Video on Demand.

Marknaden
En av de tydligaste trenderna under året har varit att marknadens aktörer i allt större utsträckning erbjudit fler tjänster till konsumenter via samma infrastruktur. FastTV har genom sina partneravtal i Danmark och Norge skapat nödvändiga förutsättningar för att utvecklas i denna riktning. FastTV erbjuder redan idag konsumenter både i Danmark och Norge en komplett "triple play" tjänst innehållande TV, Bredband och telefoni.

I Danmark har FastTV under fjärde kvartalet startat upp försäljningen i Danmarks största fibernät, DONG Energy. Nätet har sin tyngdpunkt på Nordsjälland och Köpenhamn med förstäder

I Sverige pågår för närvarande en släckning av det analoga TV nätet vilket medför ett stort medialt fokus på digital-TV. Detta har medfört att konsumenternas intresse och acceptans för digital-TV har ökat avsevärt. Konsumenternas intresse för digital TV manifesteras ytterligare av att försäljningen av s.k. platta TV apparater har ökat dramatiskt. Intressant att notera är att ca. 90 % av alla platta TV apparater som säljs i Sverige är HD förberedda. Vi tolkar detta som att konsumenterna i allt större utsträckning kommer att efterfråga en TV leverantör som kan leverera HDTV och Video On Demand.
I december tecknade FastTV AB ett operatörsavtal med Teracom som för första gången upplät sitt omfattande bredbandsnät för distribution av IPTV. Avtalet innebär att närmare en miljon hushåll under 2007 kommer att få möjligheten att välja IPTV från FastTV. Samarbetet mellan FastTV och Teracom är ett genombrott för den svenska TV-distributionsmarknaden. Andra distributionsnät är oftast knutna till en bestämd teleoperatör. Teracom däremot är ensamma om att bygga konkurrensneutrala bredbandsnät med flera tjänsteleverantörer, vilket ger hushållen ökad frihet att välja utbud och tjänst. Detta har även möjliggjort för FastTV att komma med ett unikt erbjudande om IPTV. Avtalet innebär att FastTVs adresserbara marknad mångdubblas och därmed skapas stora förutsättningar för en framtida expansion.

Fjärde kvartalet 2006
Under det fjärde kvartalet 2006 uppgick omsättningen till 2,5 MSEK (2,6). Intäkter per land fördelas sig enligt följande: Sverige 0,9 MSEK och Norge 1,6 MSEK (FastTV Danmark redovisas numera endast som intressebolag). Rörelseresultatet blev -8,4 MSEK (-15,0) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,2 MSEK (29,9 MSEK helår 2005).

Under perioden har genomförts två nyemissioner varvid knappt 11 MSEK tillförts bolaget. Emissionerna har utgjorts av riktade emissioner till ett fåtal större placerare.

FastTV AB tecknar operatörsavtal med Teracom.

För att säkerställa en professionell hantering av den framtida kundtillströmningen i Sverige har ett avtal tecknats med ONE Media avseende kundtjänst samt ärendehantering.

Januari - december 2006
Omsättningen för helåret 2006 uppgick till 10,1 MSEK (8,2) och rörelseresultatet blev -32,9 MSEK (-32,7). Det negativa resultatet beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader för programvaruleveranser och bredbandstjänster samt högre kostnader för övriga externa tjänster. I takt med en ökad kundtillströmning och att bolaget når tillräckliga volymer, kommer minimitariffer att ersättas med avgift per kund alternativt att bolaget får rabatter, vilket mer kommer att matcha intäkterna.

Den stora skillnaden mellan rörelseresultat och resultat efter skatt, beror på att tidigare ägare tillsköt koncernbidrag på 30,5 MSEK under första halvåret, innan bolaget såldes till SkyCom.

Händelser efter periodens utgång
I januari slutförde bolaget en nyemission som tillförde bolaget drygt 22 Mkr varefter bolagets aktie noterades på Aktietorget.

I februari förvärvade bredbandsbolaget StarNordic 49% av aktierna i FastTV AS i Norge. Ägar- och partnerskapet med StarNordic innebär att det skapas ett nytt alternativ till övriga aktörer i Norge. Det gemensamt ägda bolaget kommer att nå en betydligt större marknad med fler tjänster än tidigare.

Ett långsiktigt avtal med Hafslund Telekom har tecknats. Hafslund Telekom är ett dotterbolag till Hafslund Energi, Norges största energiföretag. Hafslund Telekom har nyligen förvärvat Bredbandsbolagets verksamhet i Norge och har ett bredbandsnät som omfattar 15 000 hushåll i Oslo. Hafslund Telekom lanerar en kraftig expansion och kommer fortlöpande att utvidga sitt verksamhet.

Genom avtalet med Lunds Energi Öppet Stadsnät adderar FastTV på ytterligare 6 000 hushåll i Lund, Eslöv och Lomma som ges möjligheten att välja FastTV som TV-distributör.


Investeringar
Under helåret 2006 har bolaget investerat 5,1 MSEK i anläggningstillgångar huvudsakligen Set-Top-Boxar och datorutrustning. samt 2,5 MSEK i intressebolag i Danmark.

Finansiering och likviditet
Likvida medel uppgick till 1,2 MSEK att jämföra med 0,3 MSEK vid årets början. Vid periodens utgång hade bolaget en skuld till SkyCom på 0,3 MSEK. Kassan har under året förstärkts genom kontant koncernbidrag på 10 MSEK samt 11 MSEK från den genomförda och den pågående nyemissionen. Kassaflödet från den löpande verksamheten har emellertid påverkats negativt till följd av den ökade expansionstakten.

Personal
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 10 personer.

Moderbolaget
Periodens omsättning i moderbolaget uppgick till 1,5 MSEK och rörelseresultatet till -25,2 MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5,2 MSEK och investeringar i intressebolag till 2,5 MSEK.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten har upprättats i enlighet med redovisningsstandard IAS 34 Delårsrapportering

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2005.

De nya rekommendationer som gäller från 2006, har inte haft någon effekt på bolagets resultat- och balansräkning.

Finansiell information
Årsredovisningen publiceras under vecka 19 och kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor. Årsredovisningen kan även laddas ner från bolagets hemsida.

Delårsrapport januari-mars 2007 - 31 maj 2007
Årsstämma - 31 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 2007 - 30 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 2007 - 30 november 2007


Stockholm den 28 februari 2007


Stephan Guiance
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Stephan Guiance, tfn. 070-595 13 73
stephan.guiance@fasttv.net
Eller CFO Magnus Roubert tfn 070-556 19 12
magnus.roubert@fasttv.net

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.