Drillcon

Bokslutskommuniké januari-december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 10:08 CET

• Nettoomsättningen minskade med 16 % till 259 621 tkr (307 492)
• Rörelseresultat EBITDA minskade med 23 % till 25 820 tkr (33 412)
• Resultat efter skatt 5 697 tkr (-38 832, exkl. nedskrivning goodwill 13 299)
• Resultatet per aktie 0,13 kr (-0.89 kr, exkl. nedskrivning 0.30 kr)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 882 tkr (25 006)
• Starkt fjärde kvartal med ett antal stora och viktiga kontrakt
• Förbättrade marknadsutsikter
• Styrelsen föreslår en utdelning på 0,03 kr/aktie.

VD-kommentar:
- Fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet ökade omsättningen i Sverige (Core) kraftigt jämfört med tredje kvartalet, +59 %, omsättningen i Finland (Smoy) ökade även den något och omsättningen i Portugal (Iberia) låg fortsatt på en hög nivå under kvartalet. Omsättningsökningen i kombination med bra projektmarginaler gjorde att resultatet för fjärde kvartalet blev årets bästa.
De etablerade gruvföretagen ökade sina borrningsprogram och samtidigt steg mängden förfrågningar från de mindre bolagen.

- Helår 2009 Förutsättningarna inför 2009 var inte de bästa med låga metallpriser och oro på finansmarknaden. I Sverige minskade marknaden mycket snabbt under slutet på 2008 och början på 2009. Drillcon Core hade mycket låg beläggning under första halvåret och anpassade snabbt kostnaderna med bl.a. personalreduktion. I Finland (Smoy) kom minskningen mer successivt och märktes egentligen inte förrän under andra kvartalet. Drillcons verksamhet i det portugisiska dotterbolaget Iberia har inte alls påverkats av lågkonjunkturen. Huvudverksamheten för Iberia är raiseborrning där beläggningen har varit mycket god under året. Vidare bildades under året ett Joint Venture med Deilmann-Haniel Shaftsinking som också har bidragit till det goda resultatet.
Kostnaderna har anpassats till det förändrade marknadsläget och investeringarna har kunnat reduceras vilket har lett till att kassan under året stärkts med 4 400 tkr och soliditeten ökat till 57 % (52 %).
Under året erhölls ett antal stora och viktiga kontrakt;
• Kärnborrning för dammförstärkning åt Lemminkäinen med ett ordervärde på 30 Mkr,
• Förlängning och utökning av kärnborrning och raiseborrning i Somincor Portugal,
• 17,000 m kärnborrning i Kankbergsgruvan åt Boliden, samt
• Borrning av mediahål och raiseborrning i Zinkgruvan.
Metallpriserna steg kraftigt under 2009, koppar, zink och bly steg alla med över 100 % och är tillbaka på de nivåer som rådde i början på 2008. Guld nådde all-time-high i slutet på 2009.
Orderläget i kombination med höga metallpriser gör att vi ser fram emot 2010 med tillförsikt.