Ålandsbanken Sverige AB

Bokslutskommuniké januari - december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 16:02 CET

Perioden i korthet

 • Koncernens rörelsevinst ökade med 52 % till 30,5 Meuro (januari-december 2008: 20,0)
 • Intäktsföring av negativ goodwill från köpet av Ålandsbanken Sverige AB förbättrade resultatet med 23,1 Meuro, medan det operativa resultatet i Ålandsbanken
  Sverige AB belastade koncernens resultat med 8,0 Meuro
 • Räntenettot minskade med 7 % till 39,1 Meuro (42,1)
 • Provisionsintäkterna ökade med 75 % till 32,5 Meuro (18,6)
 • Intäkterna sammanlagt ökade med 17 % till 87,2 Meuro (74,2)
 • Kostnaderna ökade med 48 % till 77,2 Meuro (52,1)
 • Nedskrivning av krediter uppgick till 2,9 Meuro (2,3)
 • Utlåningen ökade med 16 % till 2 546 Meuro (december 2008: 2 193)
 • Inlåningen ökade med 13 % till 2 411 Meuro (december 2008: 2 126)
 • Det förvaltade fondkapitalet ökade med 239 % till 801 Meuro (236)
 • Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,8 % (10,7)
 • Kostnad/intäktsrelationen (K/I) uppgick till 72 % (73)
 • Kapitaltäckningsgraden enligt Basel 2 uppgick till 12,3 % (12,6)
 • Vinsten per aktie uppgick till 2,27 euro (1,22)
 • I dividend föreslås 0,50, euro (0,50) per aktie samt en jubileumsdividend om 0,20 euro per aktie
 • Med beaktande av att koncernens resultat för år 2009 innehöll en betydande engångsintäkt, förväntas resultatet för 2010 bli väsentligt lägre än för 2009
 • Koncernens operativa resultat, exklusive engångsintäkter, förväntas bli minst på samma nivå som 2009

"Vi ser fortsatt starkt inflöde av nya kunder till våra kapitalförvaltningstjänter, medan räntenettot är under press på grund av det låga ränteläget och hård inlåningskonkurrens"

Peter Wiklöf, VD