Brinova Fastigheter AB

Bokslutskommuniké januari – december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:11 CET

• Hyresintäkterna uppgick under perioden till 427,5 Mkr (381,0)
• Driftsöverskottet uppgick till 288,4 Mkr (237,0)
• Utdelning från aktieinnehav uppgick till 86,8 Mkr (136,2)
• Räntesatsen per 2009-12-31 uppgick till 1,83 procent
• Periodens resultat blev 312,1 Mkr (241,1) varav realiserade värdeförändringar ingick med 48,2 Mkr
(10,6) och orealiserade värdeförändringar ingick med 27,0 Mkr (16,0)
• Eget kapital per aktie uppgick till 92,56 kr (60,35)
• Styrelsen föreslår en utdelning med 3,50 (3,00) kr per aktie
• Fortsatt utveckling av Logistikpositioner i Helsingborg, Karlshamn och Katrineholm.

” Tjugohundranio har varit ett bra år för Brinova. Året har givit oss den bästa avkastningen på eget kapital i fastighetsrörelsen någonsin. Vi har en av branschens lägsta snitträntor, vi har en stabil intjäning, vi har små kundförluster och i hyresmarknaden finns fortsatt efterfrågan. Under året har vi fått tillbaka stora värdena i vår aktieportfölj. Marknaden för logistikfastigheter går fortsatt bra och vi har etablerat nya Logistikpositioner i Katrineholm, Karlshamn och Helsingborg. Vi har fortsatt att strukturera Skooghsbeståndet med vinst och bildat ett nytt bolag Fastighets AB Tornet. Tornet har sitt fokus på hyresrätter och vi blir tio procentig ägare. Vi har färdigställt tre stora projekt i Nykvarn, Jordbro och Göteborg. Ett av dessa har vi under året sålt med vinst trots den obalans i finansmarknaderna som har funnits. Vi lade under årets sista månad ett bud på Fastighets AB Fosema och vi kommer under 2010 att utveckla vår verksamhet till att även omfatta omsorgsfastigheter. Fastighetsbranschen är en långsiktig verksamhet som trots börsernas fluktuationer alltid finns kvar och med goda framtidsutsikter” säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22, 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi – och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44, 0730-70 22 44

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 300,2 Mkr per 31 december 2009. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.