Genovis

Bokslutskommuniké januari-december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:58 CET

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 986 kSEK (380 kSEK)
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 553 kSEK (-25 420 kSEK)
• Resultat efter skatt för perioden uppgick till -17 558 kSEK (-27 149 kSEK)
• Resultat per aktie -1,17 (-2,65)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 874 kSEK (-16,761 kSEK)
• Kassaflöde efter investeringsverksamheten -17 394 kSEK (-17 797 kSEK)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
• Genovis genomförde en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen övertecknades med 102 % och som svar på det stora intresset genomförde Bolaget en riktad emission av 1,8 miljoner aktier.
• Genovis tecknade avtal med QED Bioscience, USA, för distribution av produkter inom proteinportföljen.


Övriga händelser under 2009
• Bolagets försäljning ökade med 150 % samtidigt som kostnaderna under året minskade med ca 50 %.
• Genovis ingick icke exklusiva distributionsavtal med:
 Finnzymes Inc. för USA
 Bulldog Bio Inc. för USA
 Biozym Scientific GmbH för Tyskland och Österrike.
• Genovis nanoprodukter uppvisade mycket goda resultat i studier med magnetresonanstomografi, MRT (i dagligt tal även kallad magnetkamera). Nanopartiklarna har unika egenskaper som är mycket användbara vid utveckling av nya medicinska produkter, t.ex. inom diagnostik och läkemedel på cancer- och neuro-områdena.
• Genovis förvärvade Eijdo research AB, ett CRO-företag specialiserat inom avbildning med magnetkamera. Köpelikviden som uppgick till 4,7 miljoner erlades genom en apportemission av aktier i Genovis AB motsvarande 4,5 mSEK, samt en kontant ersättning om 200 kSEK
• Genovis genomförde under januari en nyemission som tecknades till 90,5 %.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Styrelsen har beslutat att tidigarelägga Årsstämman.
Nytt datum för årsstämman är den 30 mars 2010.

• Styrelsen föreslår Årsstämman att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om nyemission av aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskurs 1 krona/aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 9 835 935,6 kronor genom utgivande av högst 24 589 839 aktier vid fullteckning. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 19 671 871,2 och antalet aktier till 49 179 678. Bolaget tillförs cirka 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader. De aktieägare som inte tecknar sig i emissionen kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 50 %.

VD-ord
Försäljning
En av våra målsättningar för 2009 var att teckna distributionsavtal i USA för att övergå från försäljning via vårt egna kontor i USA, Genovis Inc, till försäljning via ett eller flera distributionsavtal. Under året tecknades tre individuella avtal, varav det sista under det fjärde kvartalet, för icke exklusiv försäljning av Genovis produkter i USA. Jag är glad över att vi har hittat partners som har stor erfarenhet och förmåga att utveckla försäljningen på den amerikanska marknaden. Även om det bara gått några månader sedan vi slöt avtalen är det tydligt att det slår igenom i försäljningen då 65 % av omsättningen genereras i USA, vilket är något mer än vad vi nått tidigare och vi har alltså inte tappat någon försäljning i övergången mellan försäljning via dotterbolag och våra nya distributionspartners. Under 2010 skall vi fortsätta med de nu slutna avtalen för att öka tillväxttakten på den amerikanska marknaden och börja arbeta på liknande sätt i Europa.
Produktutveckling och forskning
Under året har R&D verksamheten främst varit inriktad mot medicinsk imaging det vill säga nanopartiklar som används som kontrastmedel i olika medicinska avbildningstekniker som t.ex. MRT (magnetresonanstomografi, i dagligt tal kallat magnetröntgen). Vi har arbetat med Eijdo research under större delen av året, och under senaste kvartalet, har det varit så intensivt att Eijdo i stor utsträckning endast arbetat med koncerngemensam produktutveckling och forskning. Det arbetet kommer att fortsätta att vara intensivt under större delen av 2010. Vi har fokuserat på tre projekt; avbildning av tumörtillväxt, avbildning av stamcellers naturliga migration i hjärnan samt avbildning av lymfnoder. Det sistnämnda projektet är ett samarbete med Lunds Universitet. Vi har under 2009 för första gången kunnat visa att vi kan designa, producera och utvärdera biokompatibla, injicerbara nanostrukturer för flera applikationer inom preklinisk medicinsk avbildning. Vi har för avsikt att utvidga forsknings- och utvecklingssamarbeten i Sverige och i Europa under 2010.

Två produktgrupper
Genovis har sedan några år tillbaka två olika produktgrupper under utveckling; proteiner som används som tekniskt hjälpmedel för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel och diagnostik samt nanopartiklar för biomedicinskt bruk.
Vi har under 2009 sett en ökad efterfrågan på produkterna ur i vår proteinportfölj och vi har också genom produktutveckling kunnat visa på applikationer som attraherar helt nya kundgrupper, vilket är mycket glädjande. För att producera proteinerna i större volymer är det mest kostnadseffektivt att lägga ut produktionen hos en partner som bedriver produktion av rekombinanta proteiner i större skala. Under andra halvåret 2009 beslutade vi därför att behålla och vidareutveckla de immateriella rättigheterna kring proteinportföljen i egen regi samt att lägga produktion och global försäljning hos en eller flera aktörer. Försäljningen av de två av proteinprodukterna FabRICATOR® och IgGZERO™ utgör tillsammans drygt 85 % av omsättningen under 2009. Under 2010 satsar vi på att sluta avtal om extern produktion samt att lansera den tredje produktserien FcDOCKER™ fullt ut.
Nanopartikelportföljen har varit under utveckling sedan Genovis grundades och vi har i dagsläget byggt upp ett kunnande kring design, produktion, och utvärdering av biokompatibla egenskaper som går att utnyttja i flera applikationer. Den allra första produkten som lanserades var ett så kallat transfektionsreagens. Transfektion innebär att man för in ett nytt arvsanlag i en cell eller en molekyl som förändrar cellens arvsanlag. Under 2009 har vi visat att vi kan lägga in flera egenskaper (modaliteter) i en och samma nanopartikel utöver dess transfektionsegenskaper. Dessa partiklar kallas för multimodala nanopartiklar. Inom medicinsk avbildning i klinik och på laboratorier är sådana partiklar efterfrågade som kontrastverkande ämne. Marknaden för kontrastmedel för preklinisk imaging med hjälp av MRT, gammakamera, PET, fluorescensmikroskop, optiska mätningar och ultraljud beräknas växa med 20-30 % årligen under de närmsta fem åren. Drivkraften bakom en sådan tillväxt är utveckling av ny hårdvara i form av utrustning och mjukvara för bildtolkning utvecklats i snabb takt och skapat nya behov av kontrastmedel. Vi kommer under 2010 att inleda marknadsföring av Genovis multimodala nanopartiklar och kunskap på den prekliniska marknaden och vi vänder oss till kunder som arbetar aktivt med medicinsk avbildning. Även inom denna kategori av kunder finns det behov av att utföra transfektion, t.ex. vid stamcellsforskning och celltransplantationer. Genom att fokusera mer på specifika kundgrupper skall vi bli mer effektiva öka takten i försäljningen även av denna produktgrupp.
Till skillnad mot produktionen av våra proteinprodukter är produktionsmetoder för nanopartiklar en del av Genovis spetskompetens och vi skall utveckla det konceptet även för produktion på uppdrag av externa partners. Vår strategi är att dels fortsätta utveckla, lansera och sälja nanopartiklar som så kallade multimodala partiklar och dels skall vi bygga upp vad vi internt kallar ett nanohus, det vill säga vi skall även kunna erbjuda vår plattform för design, produktion och verifiering åt kunder som behöver expertis på området för att i sin tur kunna utveckla/sälja nanostrukturer av skiftande slag för biomedicinska applikationer. På så sätt utnyttjar vi all uppbyggd kunskap och investerat kapital på ett kostnadseffektivt sätt . Arbetet med multimodala nanopartiklar inleddes under 2009. Målsättningen är att vi i slutet av 2011 har lanserat båda begreppen fullt ut, samt att Genovis skall leverera multimodala nanostrukturer i minst ett projekt inom klinisk diagnostik eller medicin-tekniskt hjälpmedel för kliniskt bruk.

Finansiering
Under 2008 avvaktade Genovis med att genomföra en ny finansieringsrunda, vilket fick till följd att vi i början av 2009 fick genomföra en nyemission som till 50 % täckte den bryggfinansiering vi burit under 2008. Detta innebar i sin tur att bolaget vid förvärvet av Eijdo research AB behövde ytterligare kapital. Det då rådande finansiella läget innebar en osäkerhet i finansieringsstrategin och vi valde att i samband med förvärvet av Eijdo genomföra en emission som endast täckte vårt kortsiktiga kapitalbehov. Detta dels för att säkerställa förvärvet och dels för att klara den kortsiktiga planen för integrationen av Eijdo research i koncernen. För att lyckas med de målsättningar vi nu har för verksamheten under den nästkommande två års period väljer vi att finansiera hela planen för att på så sätt ge organisationen en möjlighet att fokusera på uppsatta mål.
När jag ser tillbaka på år 2009 så var det finansiellt sett skumpigt och osäkert, men för Genovis visade det sig bli ett år där vi genom omstrukturering och bibehållen målinriktad utveckling av våra produkter tog ett stort kliv framåt. Att utveckla ett bolag som Genovis kräver långsiktighet och vi är tacksamma för det tålamod som vara aktieägare visat hittills och hoppas på fortsatt förtroende för vår offensiva satsning på två års sikt.
Sarah Fredriksson
Vd Genovis