Know IT AB (publ.)

Bokslutskommuniké januari - december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:09 CET

Fortsatt stabil tillväxt med god lönsamhet

Orderläget vid ingången av 2011 är bättre än 2010
Mycket god nettorekrytering
Per Wallentin ny vd/koncernchef 
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 (2,25) SEK per aktie

Helårsperiod (januari – december)
Nettoomsättningen ökade till 1 698,4 (1 385,3) MSEK
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 176,5 (154,2) MSEK
Resultatet efter skatt ökade till 104,0 (94,1) MSEK 
Resultat per aktie blev 6,15 (6,48) SEK 
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 140,5 (143,6) MSEK
Rörelsemarginalen blev 10,4 (11,1) procent

Aktuell rapportperiod (oktober – december)
Nettoomsättningen ökade till 491,5 (386,0) MSEK
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 55,7 (49,1) MSEK
Resultatet efter skatt ökade till 35,6 (31,8) MSEK 
Resultat per aktie blev 2,16 (2,14) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 136,4 (112,7) MSEK
Rörelsemarginalen blev 11,3 (12,7) procent

Marknad
Under det fjärde kvartalet har marknaden präglats av fortsatt positiv utveckling. Aktiviteten på marknaden avseende uppdragsförfrågningar har varit bättre jämfört med föregående år. Inom vissa kundsegment ser vi också att priserna har kunnat höjas. Den tidigare svaga efterfrågan i Öresundsregionen har förbättrats.

Jämfört med föregående år har fördelningen av omsättningen utjämnats mellan de större segmenten vilket ytterligare förbättrar riskspridningen i Know IT:s affär. Omsättningen i absoluta tal har ökat inom alla segment utom för Telekomindustri- och Telekomoperatörssegmenten.

Ramavtalen utgör en viktig bas för Know IT:s affärsverksamhet. Uppdrag hänförliga till de drygt 130 ramavtalen står för cirka 57 procent av Know IT:s omsättning. För Know IT ger ramavtalen ett stabilt inflöde av uppdragsförfrågningar.

Under aktuell rapportperiod har Know IT tecknat eller förlängt ramavtal med bland andra FMV, Försäkringskassan IT, ICA AB, Lindorff, Maaseutuvirasto i Finland (Jord- och Skogsbruksministeriet), Nasjonalbiblioteket i Norge, Norrbottens Läns Landsting, Pliktverket, Saab AB Security and Defence Solutions, Vattenfall, Vest-Agder Fylkeskommune och Volvo AB.

Know IT har under rapportperioden bland annat erhållit uppdrag avseende:
-  Business & IT Management för AstraZeneca, Kemwell och Södertälje kommun.
-  Information Management/Business Intelligence för Kuoni, Kuponginlösen, Landstinget i Värmland, Sparebank 1 i Norge, Statoil, Trafikkontoret i Göteborg, 
-  Enterprise Content Management för Ahlstrom Corporation, Adoptionscentrum, CTC Enertec, ESRI Sweden, FMV, Kils kommun, Konsumentverket, Landstinget i Värmland, Moelven, Rekryteringsmyndigheten, Mullsjö Kommun, Pohjolan Voima Oy, Raisio Yhtymä ,Skövde kommun, Suunto Oy,Tibro kommun, Trafiksäkerhetsföreningen, Tullverket, Ungdomsstyrelsen, Vantaan Energia Oy, Östhammarshem. 
-  Test & Quality Management för Kuntien eläkevakuutus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Lantmäteriet, Outokumpu, Bombardier Transportation Oy och Tellabs Oy
-  System Development för ASAN Security Technologies Oy, Finansinspektionen, Konsumentverket, Korsnäs, Myndigheten för Säkerhet o Beredskap, Outokumpu, PatraFee, Rekryteringsmyndigheten, Stora Enso och Tellabs Oy
-  Application Management för Apoteket AB, CSN, PWC och Sparebank 1 i Norge, 
-  Technology Management för DHL och Schenker.

Organisation och struktur
Know IT:s koncernchef och vd Anders Nilsson slutar efter 13 år på Know IT den 3 februari 2011. Till ny koncernchef har styrelsen utsett Per Wallentin.

Know IT:s nye koncernchef Per Wallentin har varit verksam i IT-konsultbranschen sedan 1999 och sedan 2001 vd för Know IT Göteborg AB, ett bolag som utvecklats med stark organisk tillväxt parallellt med stabil lönsamhet. Han är född 1971 och är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Under perioden har Know IT stängt sina kontor i Peking och Seattle.

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod, oktober-december, var 491,5 (386,0) MSEK, en ökning med 27 procent jämfört med föregående räkenskapsår.

För räkenskapsåret var nettoomsättningen 1 698,4 (1 385,3) MSEK, en ökning med

23 procent. Av omsättningsökningen är 212,4 MSEK hänförligt till förvärven av Endero Oy och Reaktor AS.

Omsättningen per anställd för räkenskapsåret blev 1 234 (1 234) KSEK.

Resultat
Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick för aktuell rapportperiod, oktober-december till 55,7 (49,1) MSEK, en ökning med 13 procent. Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5,0 (3,8) MSEK. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 48,8 (44,2) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick för räkenskapsåret till 176,5 (154,2) MSEK, en ökning med 14 procent.

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar för räkenskapsåret var 23,7 (15,2) MSEK. Resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret uppgick till 146,1 (131,8) MSEK.

Årets förvärv bidrar med 26,9 MSEK från och med respektive konsolideringstidpunkt.

Resultat efter skatt uppgick för räkenskapsåret till 104,0 (94,1) MSEK. Årets skattekostnad uppgick till 42,1 (37,7) MSEK varav aktuell skatt var 41,8 (32,3) MSEK.

Vinsten per aktie blev för räkenskapsåret 6,15 (6,48) SEK. Årets förvärv bidrar med 1,11 SEK per aktie. Genomförda nyemissioner hänförliga till förvärven påverkar resultatet per aktie med -0,71 SEK.

Know IT’s omsättning och resultat har påverkats av att den svenska kronan stärkts gentemot euron och den norska kronan. Det har lett till minskad omsättning med cirka 18 MSEK och minskat rörelseresultatet med cirka 2 MSEK.

Finansiell ställning
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid räkenskapsårets utgång ökade till 161,8 (130,9) MSEK. De immateriella tillgångarna uppgick totalt till 960,9 (746,0) MSEK, varav goodwill 860,6 (677,9) MSEK och övriga immateriella tillgångar 103,3 (68,1) MSEK.

Det egna kapitalet ökade till 716,5 (558,0) MSEK. Ökningen har, förutom av resultatet, påverkats av nyemissioner vid förvärv med 136,1 MSEK och lämnad utdelning med -36,5

Totalt uppgick räntebärande skulder per 31 december 2010 till 303,7 (216,4) MSEK. Däri ingår lån i bank med 155,4 (196,4) MSEK, finansiell leasing med 16,2 (18,4) MSEK och bedömda skulder för de avtalade framtida förvärven av minoriteter i Reaktorkoncernen samt bedömda framtida utdelningar till dessa med 126,6 (0). För ytterligare information, se avsnittet redovisningsprinciper.

Koncernen har en outnyttjad checkkredit uppgående till 75,0 (55,0) MSEK.

Av de räntebärande skulderna var 94,2 (66,4) MNOK och 3,6 (0) MEUR tagna i syfte att begränsa valutaexponeringen som uppkommit genom förvärven av Objectnet, Reaktor och Endero.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för räkenskapsåret till 140,5 (143,6) MSEK.

Årets totala kassaflöde blev 39,4 (12,0) MSEK. Investeringsverksamheten, huvudsakligen förvärv och tilläggsköpeskillingar, har påverkat kassaflödet med -14,1 (-46,0) MSEK medan finansieringsverksamheten, huvudsakligen amorteringar och utdelning, har påverkat kassaflödet med -87,0 (-85,6) MSEK.

Soliditeten uppgick till 47,3 (47,1) procent den 31 december 2010.

Moderbolaget
Resultatet efter finansiella poster uppgick för räkenskapsåret till 25,7 (2,9) MSEK. I resultatet ingår anteciperade utdelningar med 43,9 (40,6) MSEK.

Det egna kapitalet per den 31 december 2010 var 551,8 (371,1) MSEK. Mottagna koncernbidrag uppgick till 84,2 (79,6) MSEK. Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 38,2 (73,4) MSEK. Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit på 75,0 (55,0) MSEK.

Totalt uppgick räntebärande skulder per 31 december 2010 till 155,5 (196,4) MSEK. Av de räntebärande skulderna var 94,2 (66,4) MNOK och 3,6 (0) MEUR tagna i syfte att begränsa valutaexponeringen som uppkommit genom förvärven av Objectnet, Reaktor och Endero.

Medarbetare                                                              
Antalet medarbetare i tjänst var den 31 december 2010, omräknat till heltidsekvivalenter, 1 470 (1 117).

Antalet medarbetare i tjänst har under året ökat med 353 personer, varav 249 är hänförliga till förvärven av Endero och Reaktor och 104 (-4) är hänförliga till organisk tillväxt. Medelantalet medarbetare under året uppgick till 1 376 (1 123).

Totalt är 1 519 (1 189) personer anställda i koncernen vid årets utgång. Andelen icke debiterande personal ligger oförändrat på cirka 11 procent. Antalet kontrakterade konsulter som ännu inte påbörjat sin anställning var 63 (35) den 31 december 2010.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allmänt består Know IT:s väsentliga affärsrisker av minskad efterfrågan på konsulttjänster, svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prisrisker, kreditrisker och valutarisker samt i mindre omfattning av risker i samband med fastprisuppdrag. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Know IT:s årsredovisning för 2009.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer.

Koncernen tillämpar oförändrade redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2009, bortsett från förändrade principer i IFRS 3 (förvärv) och IAS 27.

Effekterna av IAS 32 innebär att minoriteternas resultat ingår i koncernens resultat på grund av att avtal ingått om framtida förvärv av minoriteternas aktier. Beräknad skuld för dessa framtida förvärv redovisas som räntebärande finansiella skulder och ränta på skulden belastar resultatet. Dessutom redovisas skulden till minoritetsägarna avseende framtida utdelningar som räntebärande skuld respektive goodwill.

Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Finansiella mål
Styrelsen har beslutat att behålla följande finansiella mål:

Marginalen mätt som rörelseresultat före good­will (EBITA) i procent av nettoomsättningen, ska i genomsnitt uppgå till minst 10 procent per år under den kommande treårsperioden.

Den genomsnittliga omsätt­ningstillväxten ska uppgå till minst 15 procent per år under den kommande treårsperioden. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Utblick
Orderläget för de kommande sex månaderna är bättre än vid motsvarande tidpunkt 2010 och det goda efterfrågeläget bedöms bestå. Know IT har med ett stort antal ramavtal, god spridning i branschsegment och geografier, goda förutsättningar för en fortsatt positiv omsättnings- och resultatutveckling. Priset för konsulttjänster bedöms öka något. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv är fortsatt goda. Know IT:s tillväxt fortsätter.

I delårsrapporten januari - september 2010 lämnades följande utblick: 
Know IT ser en fortsatt ljusning på marknaden vilket kommer att medföra en ökad efterfrågan under den kommande sexmånadersperioden. Den uppnådda förbättringen i Finland väntas bestå. Know IT:s tillväxt fortsätter.

Utdelning
Know IT:s styrelse föreslår årsstämman en utdelning på 2,75 (2,25) SEK per aktie, totalt 47,1 (36,5) MSEK.

Årsstämma
Årsstämma äger rum onsdagen den 20 april, 2011, kl. 15.00 i Know IT:s lokaler, Klarabergsgatan 60, Stockholm. Kallelsen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande och kungöras i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri samt publiceras på Know IT:s hemsida.

Aktieägare som önskar att fråga behandlas på årsstämman måste lämna sitt förslag till styrelsens ordförande senast den 21 februari 2011. Förslag lämnas till valberedning@knowit.se eller till Know IT AB:s postadress, se nedan.

Kommande informationstillfällen
20 april      2011     delårsrapport jan-mars 2011
20 april      2011     årsstämma
19 juli        2011     delårsrapport jan-juni 2011
21 oktober 2011     delårsrapport jan-sept 2011

Den fullständiga årsredovisningen för Know IT AB kommer att finnas tillgänglig i början av april 2011 på Know IT:s kontor, Klarabergsgatan 60, Stockholm och på Know IT:s webbplats www.knowit.se.

Stockholm den 3 februari 2011

Mats Olsson                         Anders Nilsson                             Carl-Olof By                   Pekka Seitola
Ordförande                           Verkställande direktör

Kerstin Stenberg                 Anna Vikström Persson              Ben Wrede                     Göran Åkerström

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av Know IT:s revisorer.

Informationen är sådan som Know IT ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 3 februari 2011.

Adress och kontaktuppgifter

Know IT AB, (org.nr. 556391-0354), Box 3383, 103 68  Stockholm Besök: Klarabergsgatan 60, Tel: 08-700 66 00, Fax: 08-700 66 10, www.knowit.se

För mer information kontakta:  
Anders Nilsson, koncernchef och vd, Know IT AB(publ), 08-7006600
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-7006600 eller 0730-746630
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 08-7006600

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har i dag mer än 1500 medarbetare på 22 orter i Sverige, 5 orter i Norge samt i Estland, Finland och Ryssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök www.knowit.se