Biotage AB

Bokslutskommuniké januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:27 CET

Fjärde kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 116,1 MSEK (99,5). Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 23 procent och till jämförbara valutakurser, exklusive under året förvärvad verksamhet, var omsättningen oförändrad.
 • Rörelseresultatet exklusive goodwillnedskrivning uppgick till 8,6 MSEK (3,6).
 • Tilläggsköpeskilling från Qiagen för det under 2008 avyttrade affärsområdet Biosystems har erhållits med 15,0 MSEK (23,4).
 • Goodwill har skrivits ned med 444,5 MSEK i huvudsak relaterat till förvärven av Personal Chemistry och Biotage, pga bedömd större risk för fortsatt svag försäljningsutveckling till läkemedelsindustrin.
 • Resultat efter skatt exklusive goodwillnedskrivning uppgick till 19,7 MSEK (28,1).
 • Resultat per aktie exklusive goodwillnedskrivning uppgick till 0,25 SEK (0,32) och inklusive goodwillnedskrivning till -5,33 SEK (0,32).
 • Nettokassan per den 31 december 2010 uppgick till 172,7 MSEK.
 • Under kvartalet har 107 020 egna aktier förvärvats. Totalt innehar Biotage på balansdagen den 31 december 8 848 632 antal aktier förvärvade för 64,3 MSEK d.v.s. till en snittkurs om 7,27 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 MSEK (18,4).

Helåret 2010

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 428,9 MSEK (394,1). Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 16 procent och till jämförbara valutakurser, exklusive under året förvärvad verksamhet, var ökningen för helåret 3 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive goodwillnedskrivning uppgick till 25,7 MSEK (-10,1).
 • Resultat efter skatt exklusive goodwillnedskrivning uppgick till 34,2 MSEK (13,5).
 • Resultat per aktie exklusive goodwillnedskrivning uppgick till 0,41 SEK (0,15) och inklusive goodwillnedskrivning till -4,91 SEK (0,15).
 • Utdelning till aktieägarna har skett med 17,3 MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,6 MSEK (36,2).
 • MIP Technologies AB förvärvades per den 30 april 2010.
 • Produktlinjerna RapidTrace® och TurboVap® med tillhörande tillgångar förvärvades per den 25 maj 2010 från Caliper Life Sciences, Inc..
 • Föreslagen utdelning 0,25 SEK (0,20).


För vidare information:

Torben Jörgensen, VD och koncernchef, tel: 0707-49 05 84,                         
Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0705-93 52 73

 

Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 8.30.

Om Biotage 
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har 272 anställda och omsatte 428,9 MSEK under 2010. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm.
Hemsida:www.biotage.com