Billerud AB

Bokslutskommuniké Januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 10:19 CET

Helåret 2010 jämfört med samma period 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8 828 (7 760), en ökning med 14 procent.
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 705 (165).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 6,84 (2,04).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 037 (300), motsvarade en marginal på 12 procent (4).

Oktober-december 2010 jämfört med juli-september 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 279 (2 251), en ökning med 1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 326 (276). Ökningen om 18 procent är främst hänförlig till förbättrade priser och förbättrad produktionseffektivitet.
 • Kvartalet är belastat med 19 MSEK i engångskostnader.
 • Det starka orderläget fortsatte under fjärde kvartalet.

Utdelningsförslag

 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,50 (0,50) per aktie för 2010.

Utsikter för helåret 2011

 • Orderläget är fortsatt gott eller mycket gott inom de flesta av Billeruds förpackningspappersområden, vilket ger förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom Billeruds segment för förpackningspapper och förpackningspapperslösningar.
 • Goda utsikter finns för ytterligare prisökningar i lokal valuta för förpackningspapper som motverkar valutaeffekten av en svagare EUR mot SEK.
 • En svagare USD minskar rörelsemarginalen för affärsområdet Market Pulp.

Kommentar av Billeruds VD Per Lindberg:
Stärkt position för Billerud

”Jag är glad, nöjd och imponerad över den utveckling vi har haft under 2010. Vi går ut ur 2010 med en rörelsemarginal om 15 procent för förpackningspapper för det fjärde kvartalet. För helåret 2010 uppnår vi för koncernen, för första gången sedan våra finansiella mål sattes 2006, en rörelsemarginal om 12 procent, väl över vårt mål om 10 procent över en konjunkturcykel. Efterfrågan på våra produkter ökade mycket starkt under året och vi upplever att det vi fokuserat på har gett resultat.

2010 är ett år vi kan titta tillbaka på och se att vi framgångsrikt brutit ny terräng. Det är extra glädjande eftersom vårt tillväga­gångssätt bryter mot en spridd föreställning i branschen att storskalighet är nyckeln till framgång. Jag tror istället att det som förkla­rar framgång är en stark fokusering på ett område – i vårt fall valda förpackningsseg­ment – och att ligga först i utveckling av ma­terial och lösningar. Jag är övertygad om att Billerud har en stark utgångspunkt i att kunna erbjuda pro­dukter som har miljömässig hållbarhet som fundamental egenskap. Vi ska fortsätta att utveckla vårt erbjudande med alternativ till traditionell plast i förpackningar och ser tyd­liga tecken på att våra kunder och omvärlden uppskattar den väg Billerud har slagit in på. Vi tar med tillförsikt oss an 2011 och ser goda möjligheter att fortsätta utveckla Billerud och skapa aktieägarvärde utifrån vår stärkta position.”

Delårsrapporten presenteras av Billeruds VD Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Bertil Carlsén på en press- och analytikerkonferens tisdagen den 15 februari kl. 10.30.

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 702 481 517 och Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, +46 730 211 092.

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.


www.billerud.se