Dagon AB

Bokslutskommuniké januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:20 CET

  • Fastighetsintäkterna ökade till 546,8 mkr (521,1)
  • Driftöverskottet uppgick till 310,9 mkr (313,6)
  • Periodens förvaltningsresultat exklusive värdeförändringar uppgick till 127,3 mkr (153,5)
  • Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick till 67,2 mkr (-172,9)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 67,39 kr (68,18)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 115,7 mkr (62,5), vilket motsvarar 5,02 kr per aktie (3,18)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 3,25 kr (3,00).

Tf VD-kommentar
Under 2010 utvecklades Dagon stabilt och i linje med den långsiktiga strategin. Konjunkturen var positiv med stigande fastighetsvärden och en markant ökning av förfrågningar om lokalytor, särskilt under det andra halvåret. Dagon etablerade verksamhet i Göteborg och finns därmed i de tre storstadsregionerna i Sverige. Fokus i verksamheten låg främst på renodling och konsolidering av beståndet.

Driftöverskottet försämrades något jämfört med 2009 där vintervädret hade en kraftig negativ inverkan. Vintermånaderna i början och slutet av 2010 gjorde att kostnaderna för snöskottning och uppvärmning försämrade resultatet med 15 miljoner kronor. I övrigt har verksamheten gått bra med framgångsrik uthyrning och effektiv förvaltning. Med en ökad uthyrning räknar vi med ett förbättrat driftnetto under 2011.

Värderingarna på Dagons fastigheter har stigit under året men ännu inte nått tillbaks till den nivå de hade före konjunkturnedgången 2008. Fastighetsbeståndet har under året ökat något. Dagon köpte fastigheter för drygt 600 miljoner kronor och sålde för drygt 350. Till det ska läggas drygt 150 miljoner kronor som vi investerat i ombyggnationer och tillbyggnader av våra egna fastigheter.

Projektutvecklingen går in i en ny, mer aktiv och spännande fas. Under 2011 kommer ett antal detaljplaner att bli färdiga vilket gör att vi kan komma igång med att bygga i ökad omfattning. Exempelvis sätter vi troligen spaden i marken för projektet Fridhem i Eslöv under våren. Även i Malmö och Helsingborg har vi projekt som närmar sig byggfasen. Under 2010 togs en del vinster hem med bland annat försäljningen av fastigheten Bågen i Kirseberg i Malmö.

Med ett ökat driv i projektutvecklingen ökar också intjäningen. Vi räknar med att årligen fördubbla intäkterna under de närmste åren och nå en uthållig årlig vinstnivå på cirka 50 miljoner kronor från projektutvecklingen.

Dagons finansiella ställning är stark med en soliditet på cirka 28 procent att jämföra med knappt 26 procent vid årets början. Belåningsgraden är 68 procent. Våra nyckeltal ser bra ut.

De stigande räntorna vi sett under året påverkar värdet på de räntederivat, vilka vi använder för att hantera riskerna i vår löpande finansiering, alltmer positivt och vi räknar med att hämta hem de värdeminskningar vi tidigare gjort på derivaten. Dessa derivat är dock ingenting som påverkar vårt kassaflöde men visar att de säkringar vi gjort tidigare varit kloka och att vi är väl förberedda för en högre räntenivå.

De svenska räntorna väntas fortsätta uppåt under 2011 men inte i en alltför hög takt eftersom det ser sämre ut med utvecklingen i omvärlden. Vi räknar inte med att ränteläget kommer att påverka fastighetsvärderingarna negativt.

Under 2011 kommer Dagon att fortsätta konsolideringen och fokusera på att höja uthyrningsgraden. Att förvärva fastigheter med relativt hög andel tomma ytor och hitta hyresgäster till dessa är redan en av Dagons styrkor och nu allokerar vi ytterligare resurser till uthyrning. Vi lägger samtidigt in en högre växel i projektutvecklingen. Detta i kombination med gynnsamma omvärldsutsikter gör att vi ser fram emot 2011 med tillförsikt.

Per Johansson
Tf VD


Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2011 kl. 08.30


Per Johansson, Tf VD, tel 040-607 48 03
per.johansson@dagon.se


Peter Olsson, CFO, tel 040-607 48 04
peter.olsson@dagon.se


Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.