Star Vault

Bokslutskommuniké januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 15:20 CET

Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2010

2010-01-01 - 2010-12-31 (helår)
* Under räkenskapsåret 2010 uppgick nettoomsättningen till 5 855 892 SEK (5 101 650).
* Under räkenskapsåret 2010 uppgick resultatet efter finansiella poster till -753 755 SEK (897 927) och resultatet per aktie uppgick till -0,028 SEK (0,033).
* Soliditeten per 2010-12-31 uppgick till 71,7 %.

2010-10-01 - 2010-12-31 (fjärde kvartalet 2010)
* Under fjärde kvartalet 2010 uppgick nettoomsättningen till 1 077 883 SEK (962 556).
* Under fjärde kvartalet 2010 uppgick resultatet efter finansiella poster till -1 497 779 SEK (-207 248) och resultatet per aktie uppgick till -0,056 SEK (-0,008).

Spelrelaterade nyckeltal
* Antalet registrerade medlemmar i forumet för Mortal Online uppgick per 2010-12-31 till
178 000 stycken, vilket kan jämföras med 88 200 stycken per 2009-12-31. Medlemmar i detta forum betalar inte licens, utan får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online.

* Försäljningen av licenser har under fjärde kvartalet 2010 haft en stabil positiv utveckling.

* Antalet månadsbetalande kunder har under fjärde kvartalet 2010 varit stabilt. Star Vault planerar nu att inleda marknadsföringsaktiviteter då grunden och stabiliteten är tillräcklig för att låta nya kunder prova spelet och Star Vault gör bedömningen att ytterligare cirka 1 500 spelare behövs för att nå break-even, givet den nya kostnadseffektiviseringen. Antalet månadsbetalningar är skiljt från antalet licenser eftersom kunderna själva kan välja att göra uppehåll, en eller flera månader. Antalet månadsbetalande kunder varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna, vilket gör att detta är ett fokusområde för Star Vaults marknadsaktiviteter.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 892 000 aktier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2010
* Lansering av Mortal Online inleddes den 1 februari 2010 med en "Free Open Beta", där spelare över hela världen bjöds in att prova Mortal Online utan extra kostnad.

* Utvecklingsteamet beslutade att uppgradera nätverkslösningen från partnern Epic Games. Detta var nödvändigt för att permanent lösa "de-sync" problemen som har varit ett bekymmer för många av spelarna. Uppgraderingen möjliggjorde även en uppgradering av spelmotorn från Epic Games Inc., "Unreal Engine 3", vilket skapade ytterligare förbättringar i prestanda.

* Vid årsstämma den 29 april 2010 utökades styrelsen genom nyval av Fredrik Nyström-Reimers och Claes Ramel. Styrelsen består därmed av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant.

* Den 4 maj 2010 offentliggjorde bolaget att Mortal Online har migrerats med den uppdaterade nätverkslösningen.

* Mortal Online nådde Gold Status den 9 juni 2010. Star Vault kunde därmed börja generera intäkter hänförliga till månadsavgifter.

* Server och bredbandskapacitet anpassades för att kunna skalas upp i den takt som Mortal Online växer. Utöver detta har nya hårddiskar installerats beroende på det extrema tryck som uppstår när Star Vault nu har fler spelare inne i spelet samtidigt än vad som någonsin uppnåtts under Beta-fasen.

* I oktober 2010 kommunicerade Star Vault att Mortal Online har uppdaterats med spelförbättringar, ny webbsajt och plattform för online-marknadsföring. Uppdateringarna innebär förbättrad minneshantering, serverstabilitet och prestanda samt att spelet blir mer användarvänligt för nya spelare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* På styrelsesammanträde den 16 februari 2011 beslutade styrelsen om en företrädesemission om cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader för att säkerställa bolagets drift intill dess att positivt kassaflöde uppnås. Beslutet är villkorat av årsstämmans godkännande den 21 mars 2011.

* Mortal Online inledde den 24 februari 2011 en 14 dagar "prova på"-period för nya spelare. Det innebär att alla intresserade kan prova spelet först utan att behöva köpa licens. Denna period är begränsad till 14 dagar och spelaren kan sedan enkelt fortsätta spela efter att ha köpt licens på vanligt sätt. Detta är en kraftfull marknadsföringsaktivitet som sprids mycket snabbt bland spelare som vill prova något nytt.

VD Henrik Nyström kommenterar

I februari 2010 lanserade vi äntligen Mortal Online som en "Free Open Beta" där vi bjöd in spelare över hela världen att prova Mortal Online utan kostnad. Det var ett stort intresse från våra spelare och efter värdefull feedback beslutade vi att uppgradera nätverkslösningen och spelmotorn från Epic Games. Free Open Beta avslutades när vi kände att Mortal Online hade den kvalitetsnivå som krävdes för att starta månadsabonnemangen och därmed börja generera intäkter. Denna så kallade "Gold Status" nådde vi i juni 2010.

Vi har haft en del förseningar i tidsplanen, dels för att vi velat säkerställa att spelupplevelsen lever upp till förväntningarna. Dels bestod mycket av vårt arbete under senare delen av 2010 av att lösa problem som inte var planerade, i stor utsträckning på grund av den försenade leveransen från leverantören av nätverkslösningen. Vi blev härmed tvungna att fokusera mer på problemlösning än planerad nyutveckling och fick därmed inte önskad tillväxt av antal spelare.

För att finansiera den försenade leveransen av nätverkslösningen tog vi lån om cirka 2,3 MSEK. Vi har dessutom sett över och minskat våra kostnader. Detta för att vi vill bygga 2011 på en sund ekonomisk bas. Därför har vi beslutat att genomföra en nyemission för att stärka Star Vaults finansiella ställning. Vårt beslut är dock villkorat av godkännande vid årsstämman.

Under inledningen av 2011 kände vi oss nöjda med de spelförbättringar vi gjort och att de sista försenade grundpelarna i nätverkslösningen var på plats och att Mortal Online därmed nått den grund och stabilitet vi vill ha för att ta in nya kunder. Vi har nu en bra grund med spelare för 2011 även om vi inte har haft någon specifik marknadsföring för att få in nya kunder.

I januari i år gav ALMI ett lån om 0,5 MSEK som ska tillägnas marknadsföring av spelet Mortal Online. Då vårt tidigare marknadsföringskapital gått åt till förseningar så väntar vi oss en tydlig uppgång under 2011 som effekt från den ökade marknadsföringen. Server och bredbandskapacitet är redan anpassade för att kunna skalas upp i den takt som Mortal Online växer. Med den nya kostnadsstrukturen bedömer styrelsen att det behövs ytterligare cirka 1 500 spelare för att uppnå break-even, ett mål som vi hoppas kunna nå i under andra kvartalet 2011.

Henrik Nyström,
VD, Star Vault AB (publ)