Brinova Fastigheter AB

Bokslutskommuniké januari – december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:16 CET

• Eget kapital per aktie uppgick till 143,1 kr (92,6)
• Soliditeten ökade till 48,5 procent (33,9)
• Till följd av nettoförsäljningar av fastigheter med ca 550 Mkr minskar driftresultatet. På jämförbart fastighetsbestånd är driftresultatet stabilt
• Periodens resultat blev 276,8 Mkr (312,1) varav värdeförändringar
ingår med 55,9 Mkr (75,2)
• Hyresintäkterna uppgick under perioden till 369,6 Mkr (427,5)
• Driftsöverskottet uppgick till 229,8 Mkr (288,4)
• Värdet på den marknadsnoterade aktieportföljen ökade under 2010 med 60 procent motsvarande 1 156 Mkr
• Räntesatsen per 2010-12-31 uppgick till 2,47 procent på utestående låneskulder

•Styrelsen föreslår en utdelning med 4,00 (3,50) kr per aktie

När vi summerar hela året kan vi snabbt konstatera att det sista kvartalet blev mycket  aktivt. Vi sålde fem fastigheter och köpte två nya fastigheter inom våra affärsområden  Omsorg och Logistik.

Samtidigt som det rör på sig en hel del inom transaktionsmarknaden så börjar räntorna stiga, vilket var väntat och det finns risk för fler räntehöjningar. Därför har vi under året förlängt vår räntebindning och med det är vi väl rustade för kommande höjningar på räntemarknaden.

Det kommande året innehåller många möjligheter. Vi håller fast vid vår plan om att expandera inom framförallt Logistik, Omsorg och Projekt. Inom affärsområdena finns det en stor potential och efterfrågan.

Brinovas aktie har utvecklats bra under hösten. Det har också bolagen i vår aktieportfölj gjort, vilket kommer att ge oss ett positivt kassaflöde under våren genom utdelningarna i portföljen. Värdet i aktieportföljen har under året ökat med 60 procent motsvarande ett värde om 1 156 Mkr. I alla de bolag som Brinova har ett stort ägande, finns kompetenta organisationer och de har en spännande utvecklingspotential som vi följer noga
säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22, 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi – och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44, 0730-70 22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 884,9 Mkr per 31 december 2010. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.