AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Bokslutskommuniké januari - december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:55 CET

* Nettoomsättning 455 KSEK (272)
* Resultat efter skatt uppgick till -21 147 KSEK (-3 913)
* Resultat per aktie uppgick till -1,51 SEK (-0,47)
* Likvida medel uppgick till 1 465 KSEK (1 807)
* Soliditet 81% (95 %)
* Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2010
* Alpha Helix Inc. registrerat för den amerikanska marknaden

Händelser efter periodens utgång
* En extra bolagsstämma är utlyst till den 4/3-11, för att bl.a. ta ställning till ett förslag om samgående med Techtum Lab AB.
* Order på två AmpXpress från en distributör i Kina.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Verksamhet
AlphaHelix utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi omkring superkonvektion möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan känd teknologi på marknaden.
Antalet anställda uppgick till 4 (3) personer vid periodens slut.

Intäkter
Intäkterna om 455 KSEK består av ersättning från ett amerikanska bioteknikbolaget samt fakturerade leveranser. Intäkterna har gått ner från senaste delårsrapporten pga. att installationen av en såld QuanTyper 48 inte lyckades och instrumentet har skickats tillbaka för reparation och anpassning.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick den 31 december till 1 465 tSEK, soliditeten till 81 % samt lånen till 785 tSEK. Beviljad outnyttjad checkkredit uppgick till 2,0 MSEK. Det bokförda värdet för immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 6 777 tSEK. Från och med 2010 sker planenliga avskrivningar med 20 % per år. Det bokförda värdet är beroende av bolagets prognos över framtida förväntade kassaflöden. I samband med årsbokslutet har en nedskrivningsprövning skett med utgångspunkt av bolagets förändrade situation. En extra nedskrivning har skett med 9 711 tSEK. I dagsläget har AlphaHelix endast enstaka betalande kunder varför en prognos över framtida kassaflöden är förknippad med osäkerhet.
Värderingen förutsätter ett positivt beslut på den extra stämman den 4 Mars 2011 och att därmed ett "going-concern" synsätt föreligger. Om så inte blir fallet föreligger ytterligare nedskrivningsbehov av bolagets tillgångar.

Aktien
Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 2500 (2500) aktieägare.