Nordic Camping & Resort AB

Bokslutskommuniké januari – december 2012

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 08:00 CET

Helårsperiod (januari-december 2012)
• Nettoomsättningen ökade till 46 896 (36 670) KSEK
• Rörelseresultatet ökade till 3 651 (1 543) KSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 1 232 (407) KSEK

Rapportperiod (oktober-december 2012)
• Nettoomsättningen ökade till 4 368 (3 935) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till - 3 781 (- 3 058) KSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till -3 771 (- 2 501) KSEK

Stark tillväxt och ökad lönsamhet

Nordic Camping & Resort summerar 2012 som ett år med stark tillväxt både organiskt och via förvärv under ökad lönsamhet. Under året har nettoomsättningen ökat till 46 896 TKR, vilket är en ökning med 28 %, samtidigt har rörelseresultatet ökat till 3 651 TKR, vilket är en ökning med 137 %. Rörelsemarginalen uppgår till 7,8 % att jämföra med 4,2 % föregående år.

Den organiska tillväxten på våra anläggningar når nästan 10 % , vilket är betydligt mer än camping och stugbranschen som helhet. Nordic Camping & Resort tar med sitt kedjekoncept marknadsandelar. De betydande investeringar som bolaget gör i anläggningarna bidrar inte bara till tillväxt utan också till långsiktig konkurrenskraft och värdeökning.

Det fjärde kvartalet är något svagare då antalet anläggningar i koncernen ökat. Kostnader i form av förvärvsomkostnader, genomförda och icke genomförda, samt anpassningar till att kunna leva upp till Migrationsavtalet har belastat perioden.

Bolaget står väl rustat för tillväxt med fortsatt ökad lönsamhet även under 2013.

Migrationsverket

Nordic Camping & Resort har genom offentlig upphandling blivit utvald som leverantör av korttidsboende för asylsökande. Ramavtalet gäller fem av bolagets anläggningar och avser i huvudsak stugboende under perioden september till maj. Avtalet sträcker sig till september 2014. På Råå Vallar och Frösö Camping har särskilda avtal tecknats utanför ramavtalet för perioden december 2012 till maj 2013. Ramavtalet har förutsättningar att ge Nordic Camping & Resort ökade intäkter utanför den traditionella campingsäsongen.

Nya anläggningar 2013

Under hösten förvärvades Hökensås semesterby i Tidaholm med tillträde 1:a januari 2013. Anläggningen har ett bra geografiskt läge med goda konferensmöjligheter och stort utbud av fritidsaktiviteter. Anläggningen omsätter idag ca 5,5 mkr.

Nordic Camping & Resort fortsätter att utvärdera nya anläggningar inför 2013 och 2014.

Händelser efter periodens utgång

Beläggningen av asylsökande på Råå Vallar Camping och Frösö Camping har hittills under året varit mycket god. Både personal, boende i närområdet och de asylsökande själva har upplevt vistelsen positivt.

En extrastämma godkände styrelsens förslag att köpa ut externt ägda bostadsrätter i Bostadsrättsföreningen Råå Vallar samt de externt ägda 15 %:en i Råå Vallar Fastighets AB. Syftet med transaktionerna är att kunna ta en större del av intäkterna från uthyrningen av stugorna på Råå Vallar, men också att som ett nästa steg att kunna upplösa bostadsrättsföreningen. Det möjliggör en kraftigt ökad finansieringsmöjlighet av vår största anläggning.

Nordic Camping & Resort har påbörjat en extern värdering av samtliga bolagets fastigheter, tomträtter och arrenden. Det finns betydande övervärden i bolagets tillgångar i förhållande till bokförda värden. Bolagets historiska förmåga att investera rätt och med en affärsmodell med fokus på investeringar och stark operativ tillväxt har skapat högre värden i våra anläggningar.

Ekonomi

Perioden 1 januari till 31 december 2012
Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 50 420 KSEK (moderbolaget 47 479) vilket motsvarar en ökning med 33 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till
3 651 KSEK (moderbolaget 2 162).

Perioden 1 oktober till 31 december 2012
Koncernens omsättning för perioden uppgick till 4 786 KSEK (moderbolaget 4 528 KSEK) vilket motsvarar en ökning med nästan 6 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade till - 3 781 KSEK (moderbolaget - 4 756 KSEK) vilket är en minskning med 723 KSEK jämfört med föregående år.

Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 1 449 KSEK (moderbolaget 511 KSEK). Årets kassaflöde uppgick till -811 KSEK (moderbolaget 9).

Utdelning
Nordic Campings & Resorts styrelse föreslår att ingen utdelning skall ske till bolagets aktieägare för verksamhetsåret 2012.

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick till 30 429 KSEK (moderbolaget 39 946) per 31 december 2012. Eget kapital per aktie uppgick till 4,00 kr/aktie.

Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum den 16:e maj 2013, klockan 15:00 i bolagets lokaler på Artillerigatan 10 i Stockholm.

Nominering av styrelseledamöter
Nordic Camping & Resorts aktieägare är välkomna att komma in med förslag på styrelseledamöter till styrelsens ordförande, Joakim Skantze på e-mail: joakim.skantze@traction.se.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, delårsrapportering. Intäktsredovisning avseende entreprenadavtal sker i enlighet med Sveriges Byggindustriers branschrekommendation vilket innebär att intäktsredovisning sker enligt successiv vinstavräkning multiplicerat med försäljningsgraden. Bolag tillämpar samma redovisningsprinciper som anges i 2011 års årsredovisning.

Granskning
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet av april i bolagets lokaler på Artillerigatan 10 i Stockholm och skickas ut till de aktieägare som efterfrågar den.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport för det första kvartalet 2013 lämnas den 16 maj 2013

Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 11 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Soliditet. För mer information besök www.nordiccamping.se