Skanska AB

Bokslutskommuniké, januari−december 2013

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 09:09 CET

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2013 (jämfört med januari-december 2012)

Sammanfattning

- Intäkterna ökade 3 procent, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 7 procent och uppgick till 136,3 (131,9) miljarder kronor.

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 120,0 (120,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 3 procent.

- Orderstocken uppgick till 139,6 (146,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 4 procent.

- Rörelseresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 5,1 (4,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 15 procent.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 3,0 (2,8) procent.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 5,8 (6,3) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till 5,0 (–2,0) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –11,5 (–14,6) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 3,3 (–3,8) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 6,8 (4,6) miljarder kronor, en ökning med 5,6 miljarder kronor i det fjärde kvartalet 2013.

- Resultatet per aktie ökade med 5 procent till 8,43 (8,00) kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 (6,00) kronor per aktie.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 februari klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-50556474, +44 203 364 5374 eller +1 855 753 2230.

 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Övriga Europa och Amerika. Med stöd av globala trender i urbanisering, demografi och energi samt med ett fokus på grönt byggande, etik, arbetsmiljö och hälsa erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar även i de mest komplexa uppdragen. Affärsmodellen skapar värde för Skanskas aktieägare genom att bygg- och projektutvecklingsverksamheterna samverkar.