Accelerator Nordic AB

Bokslutskommuniké Januari - December 2013

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 09:30 CET

Då Bokslutskommuniké 2013 för Accelerator Nordic AB har färdigställts
kommuniceras den tidigare än vad som angivits i den finansiella kalendern för året.

2013 i sammandrag

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 226 Tkr

Periodens resultat uppgick till -2 523 Tkr

Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr

Fjärde kvartalet i sammandrag

Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 243

Periodens resultat uppgick till 2 643

Resultat per aktie uppgick till 0,03

Viktiga händelser under perioden

 • AddBIO AB utsåg i mars Peter Selley, tidigare VD för Astra Tech AB, till ny styrelseordförande.
 • I mars meddelades att styrelsen beslutat att förbereda en utdelning av Accelerators innehav i SyntheticMR AB till Accelerators aktieägare i enlighet med Lex Asea. Beslut om utdelning kom att fattas på extra bolagsstämma i Accelerator den 14 oktober 2013.
 • Årsstämman i Accelerator den 22 mars beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag om utdelning av Accelerators innehav i dotterbolaget Spago Imaging AB till Accelerators aktieägare i enlighet med Lex Asea. Utdelningen genomfördes under april 2013.
 • I maj presenterade AddBIO AB ytterligare positiva kliniska resultat som visar att Zolidd® förbättrar funktionen även av ortopediska implantat.
 • Accelerator genomförde under maj och juni en företrädesemission om ca 14,6 MSEK vilken fulltecknades. Emissionen garanterades utan ersättning av Staffan Persson, via Nortal Investments AB.
 • AddBIO AB genomförde under juni och juli en företrädesemission om ca 10 MSEK vilken fulltecknades. Accelerator tecknade sin pro rata andel, motsvarande 5,6 MSEK, och resterande belopp tecknades av övriga befintliga ägare.
 • I oktober tillträdde Thomas Gür som VD för Accelerator efter Maria Wrethag.
 • I oktober offentliggjorde Accelerator och Spago Imaging AB en överenskommelse om ett överlåtelseavtal enligt vilket Spago förvärvar Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget Archaea Pharma AB. Överenskommelsen var villkorad med dels godkännande av en extra bolagsstämma i Accelerator, dels beslut i Spagos styrelse. Den 14 oktober godkände en extra bolagsstämma i Accelerator villkoren i överenskommelsen.
 • Extra bolagsstämma i oktober beslutade att till aktieägarna i Accelerator utdela Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget SyntheticMR AB Utdelningen genomfördes under oktober enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för Accelerators aktieägare. Samma månad erhöll SyntheticMR AB godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget.
 • I november genomförde Accelerator en sammanläggning av aktier, i enlighet med beslut från extra bolagsstämma, innebärande att tio befintliga aktier sammanlades till en aktie.
 • I december genomförde Accelerator en övergång till ett enda aktieslag, i enlighet med beslut på extra bolagsstämma att A-aktier och B-aktier skulle tas bort och ersättas av stamaktier.
 • Den 12 december meddelade Nortal Investments AB, största ägare i Accelerator, att bolaget ökat sitt ägande i Accelerator till 51,6 procent av aktier och röster, varför Nortal den 19 december lade ett budpliktsbud på 1,90 kronor per aktie på samtliga återstående aktier i Accelerator och den 20 december publicerade en erbjudandehandling. Acceptfristen för budpliktsbudet sattes till den 31 januari 2014.
 • Den 20 december kungjorde Accelerators styrelse att den inte var beslutför för att tillkännage en uppfattning om budet. Styrelsen uppdrog VD att inhämta ett värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion, angående Nortal Investments budpliktsbud och offentliggöra detta värderingsutlåtande snarast möjligt och senast två veckor före acceptfristens utgång.
 • Viktiga händelser efter periodens utgång Den 13 januari 2014 offentliggjorde Accelerator ett värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion angående Nortal Investments budpliktsbud, inhämtat från Hjalmarsson & Partners. Värderingsutlåtandet fann den ersättning som Nortal Investments erbjöd för aktierna i Accelerator ej oskälig ur ett finansiellt perspektiv.
 • Den 24 januari 2014 meddelade Nortal Investments att det bestämt att inte förlänga anmälningstiden för sitt budpliktsbud och att acceptfristen fortsatt var satt till den 31 januari 2013..
 • Den 3 februari 2014 meddelade Nortals Investments att dess sammantagna innehav, efter acceptfristens utgång uppgick till 7 892 233 aktier, motsvarande 71,9 procent av samtliga aktier och röster i Accelerator.
 • I samband med Nortal Investments budpliktsbud meddelades via insynsanmälan till AktieTorget att styrelseledamoten Maria Wrethag med familj, avyttrat sitt totala innehav på 22 465 aktier i Accelerator samt att VD Thomas Gür likaledes avyttrat sitt totala innehav på 40 718 aktier i Accelerator.

VD har ordet

Under det gångna året har Accelerator genomfört tydliga och målinriktade insatser för att ta vara på de värden som finns inom koncernen och på så sätt renodla verksamheten kring koncernens återstående innehav.

I våras genomförde vi en utdelning till Accelerators aktieägare av det dåvarande dotterbolaget Spago Imaging AB, som vi hade marknadsnoterat i december 2012. Därefter har vi under sommaren genomfört en nyemission på 14,6 miljoner kronor för att resursförstärka såväl det dåvarande dotterbolaget SyntheticMR och dotterbolaget AddBIO. Under hösten genomförde vi dessutom den utdelning av Accelerators ägande i SyntheticMR till koncernens aktieägare, som vår extra bolagsstämma den 14 oktober beslutade om.

Likaledes genomförde vi bolagsstämmans beslut att avyttra Accelerators andel i dotterbolaget Archaea Pharma till Spago Imaging. Överlåtelseavtalet har formen av en revers (skuldebrev) mellan Accelerators dotterbolag Optovent (genom vilket vi ägde vår andel i Archaea Pharma) och köparen Spago.

I och med besluten om och genomförandet av utdelningarna av Spago och SyntheticMR, samt avyttrandet av Archaea Pharma, finns det anledning att rekapitulera koncernens innehav, och främst dess likvida och likviderbara tillgångar, av idag.

Acceleratorkoncernens likvida medel uppgår idag, exklusive AddBIO:s likvida medel, till cirka 6,8 miljoner kronor. Accelerator har genomfört omfattande kostnadsnedskärningar och den uppskattade kostnadsmassan kommer från och med tredje kvartalet 2014, att röra sig runt 200 000 kronor i kvartalet.

Accelerators ägande i AddBIO är koncernens främsta innehav idag. AddBIOs likvida medel uppgår till cirka 6,5 miljoner kronor. Accelerators närmast likviderbara tillgång är en fordran på Spago Imaging AB via Optovent om drygt en miljon kronor. Härutöver har också Accelerator en fordran på Spago på fem miljoner kronor, som på förfallodagen i december 2017 ska återbetalas med drygt sex miljoner kronor.

Vidare innehar Accelerator via dotterbolaget Optovent drygt sex procent av aktierna i det japanskt-svenska EL-Seed Corporation. EL-Seed är ett löftesrikt utvecklingsbolag, vars produkter än så länge är i utvecklingsfas.

Accelerators dotterbolag OptoQ har till Fresenius Healthcare licensierat ut HemoQlip. Licensavtalet upphörde 2012, och efter det har Fresenius rätt att fortsätta att tillverka och sälja HemoQlip utan att förlänga avtalet. Som ersättning för denna rättighet måste Fresenius i så fall erlägga royalty baserat på antal sålda enheter, något som Accelerator till dags dato inte erhållit, då någon försäljning ej kommit i gång.

Till Accelerators tillgångar bör också inräknas den revers som ställts ut på Spago i samband med avyttringen av Archaea Pharma på 9,5 miljoner med en löptid på tio år och villkorad med återbetalningar till Accelerator då projektet ger positivt kassaflöde i Spago.

I och med att acceptfristen för Nortal Investment AB:s budpliktsbud gått ut den 31 januari 2014 och någon ytterligare extraordinär situation inte föreligger, kommer Accelerator att återflyttas till den ordinarie listan på AktieTorget.

Framöver kommer Accelerator att koncentrera sin verksamhet på att genom tydlig kostnadskontroll skapa uthållighet och handlingsfrihet för koncernen framöver, för att realisera värdena i koncernens tillgångar i koncernens balansräkning, vilken också avses omfatta de upparbetade underskotten på 146,5 miljoner kronor. Utrymmet för nya investeringar är i stort obefintlig relativt den likviditet som finns i moderbolaget.

Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB

(Bokslutskommunikén återfinns bilagd i sin helhet som PDF-dokument.)