Nordic Camping & Resort AB

Bokslutskommuniké januari-december 2013

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 09:48 CET

Helårsperiod (januari-december 2013)

- Nettoomsättningen ökade till 64 769 (46 896) KSEK

- Rörelseresultatet ökade till 13 356 (3 651) KSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till 9 020 (1 232) KSEK

Rapportperiod (oktober-december 2013)

- Nettoomsättningen ökade till 11 300 (4 368) KSEK

- Rörelseresultatet uppgick till 306 (- 3 781) KSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till 267 (-3 771) KSEK

Fortsatt stark tillväxt och kraftigt ökad lönsamhet!

Nordic Camping & Resort summerar ett mycket starkt 2013 med en fantastisk sommar och med förbättrad beläggning utanför högsäsong. Nettoomsättningen har 2013 ökat till 64 769 KSEK, vilket är en ökning med 38 % mot föregående år. Samtidigt har rörelseresultatet ökat till 13 356 KSEK, vilket är en ökning med 9 705 KSEK. Rörelsemarginalen uppgår till 20,6 % att jämföra med 7,8 % föregående år.

Den organiska tillväxten på våra anläggningar har varit 19 % vilket överträffar uppsatt mål om 10 % per år och som skall jämföras med årets branschsnitt på ca 3,5 %, enligt Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation.

Vi ser tre tydliga faktorer som bidrar till våra framgångar. Bra väder under den viktiga högsäsongen, bättre beläggning under låg- och mellansäsong, samt Nordic Camping & Resorts investeringar och kedjekoncept som driver ett ökat antal gäster varje år. Årets nya anläggning, Hökensås Camping & Stugby, har dessutom överträffat våra förväntningar både vad gäller omsättning och resultat.

Det fjärde kvartalet, som normalt står för en mindre del av bolagets totala omsättning, har resulterat i ett positivt resultat. Beläggningen har varit bra både från Migrationsverket och byggbolag på några av våra anläggningar. På andra, som är mer traditionella sommar-campingar, har vi optimerat bemanning med lägre kostnader som resultat.

Under kvartalet har Nordic Camping & Resort förvärvat återstående 15 % av aktierna i Råå Vallar Holding. Därmed äger Nordic Camping & Resort 100 % av samtliga bolag i koncernen. Vidare har bostadsföreningen Råå Vallar omvandlats till en ekonomisk förening. Härmed har koncernen bl.a. kunnat omstrukturera sina lån och därmed sänkt kostnader och möjliggjort bättre framtida lånefinansiering.

Vi ser ljust på framtiden. De stora investeringar som görs i anläggningarna bidrar till tillväxt och anläggningarnas långsiktiga konkurrenskraft och värde. Den produkt vi erbjuder våra kunder förbättras och lönsamheten växer med antalet anläggningar. Bolaget är finansiellt starkt och har god finansiell förmåga att fortsätta investera i och förvärva nya anläggningar.

Turistnäringen är viktig för Sverige. Visit Sweden kommer under de tre kommande åren att göra den största marknadsföringsinsatsen hittills riktad emot campingsegmentet för att få fler internationella camping gäster till Sverige. I tre år och för 60-80 MSEK skall Sverige marknadsföras mot norrmän, danskar, tyskar och holländare.

Samtliga styrelseledamöter valde att teckna sin del av de tilldelade optionerna och antalet aktier i Nordic Camping & Resort ökade därmed med 300.000 aktier till sammanlagt 8.417.866. Aktiekapitalet i bolaget ökar i samband med detta till drygt 2,0 MSEK och bolaget tillfördes 2,6 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

Nordic Camping & Resort har tillsammans med Migrationsverket avtalat om ett fortsatt samarbete under våren 2014. Avtalen på Råå Vallar Resort, Frösö Camping & Stugby, Edsviks Camping, Glyttinge Camping samt Bredsands Camping & Stugby är förlängda till våren 2014. Ordervärdet för samtliga avtal från februari uppskattas till ca 7 mkr men kan bli något mer eller mindre beroende på beläggning.

Ekonomi

Perioden 1 januari till 31 december 2013

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 67 041 (50 420) KSEK vilket motsvarar en ökning med 33 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 13 356 (3 651) KSEK.

Perioden 1 oktober till 31 december 2013

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 11 712 (4 786) KSEK vilket motsvarar en ökning med 145 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 306 (-3 781) KSEK vilket är en ökning med 4 087 KSEK jämfört med föregående år.

Investeringar och förvärv

Investeringar har gjorts i befintliga anläggningar på sammanlagt 5 736 KSEK (10 825 KSEK),

Likviditet och kassaflöde

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 6 673 (1 449) KSEK Årets kassaflöde uppgick till 5 223 (-811 )KSEK.

Utdelning

Nordic Campings & Resorts styrelse föreslår att ingen utdelning skall ske till bolagets aktieägare för verksamhetsåret 2013.

Eget kapital

Nordic Campings egna kapital uppgick till 50 857 (30 429) KSEK per 31 december 2013. Eget kapital per aktie uppgick till 6,26 (4,00) kr/aktie.

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum den 9 maj, 2014, klockan 15:00 i bolagets lokaler på Artillerigatan 10 i Stockholm.

Nominering av styrelseledamöter

Nordic Camping & Resorts aktieägare är välkomna att komma in med förslag på styrelseledamöter till styrelsens ordförande, Joakim Skantze på e-mail: joakim.skantze@traction.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, delårsrapportering. Intäktsredovisning avseende entreprenadavtal sker i enlighet med Sveriges Byggindustriers branschrekommendation vilket innebär att intäktsredovisning sker enligt successiv vinstavräkning multiplicerat med försäljningsgraden. Bolag tillämpar årsredovisningslagen och har föreberett för BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången synes inte medföra några större förändringar.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet av april i bolagets lokaler på Artillerigatan 10 i Stockholm och skickas ut till de aktieägare som efterfrågar den.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för det första kvartalet 2014 lämnas den 9 maj 2014.


Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 11 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Soliditet. För mer information besök www.nordiccamping.se