Concent AB

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 10:49 CET

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,0 (213,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 78,2 (176,5) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 38,6 (188,2) mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,46 (2,29) kr

HELÅRET JANUARI-DECEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 298,7 (215,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 199,8 (169,9) mkr
 • Periodens resultat uppgick till 129,4 (181,6) mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,55 (2,21) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Concent Holding AB (publ) benämns nedan som "Concent" eller "Bolaget".

 • Concent har fortsatt sin tillväxt under perioden och expanderat såväl organisationen som projektportföljen.
 • Projekt Gavlehov såldes som tidigare kommunicerats under december. Denna försäljning medförde ett resultat efter skatt i Bolaget om 86,2 miljoner kronor.
 • Under perioden har projektportföljen utökats med tre utvecklingsprojekt. Projektet Söderport i Norrköping består av lagakraftvunna byggrätter om 12 000 kvadratmeter som Concent vann i en markanvisningstävling med motiveringen "av god arkitektonisk utformning och upplåtelseformer som är eftersträvansvärt i området".
 • Projekt Flemingsberg avser 40 bostadsrättsradhus om 2 240 kvadratmeter BOA och är ytterligare markanvisning från Huddinge kommun gällande fortsatt exploatering av tidigare anvisat område. En detaljplaneprocess fortgår med en gemensam byggherregrupp.
 • Projekt Knivsta är en direktanvisning från Knivsta kommun där Concent och kommunen tillsammans driver detaljplan för att skapa ett landmärke med ett modernt hotell om 10 000 kvadratmeter BTA i direkt anslutning till pendeltågsstationen. Utöver hotellet ses också möjligheten över för tre byggnader om 1 500 kvadratmeter vardera, innehållande hostelverksamhet och/eller företagsbostäder.
 • För att finansiera dessa investeringar upptogs ny finansiering om 172 miljoner kronor under december månad.
 • Vid en extra bolagsstämma per den 12 november beslutades att ge styrelsen mandat att emittera preferensaktier. Bemyndigandet uppgår till 300 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Kommunstyrelsen i Knivsta har givit positivt planbesked för Concents hotell i 13 våningar om 10 000 kvm samt tre hostelbyggnader om vardera 1 500 kvm.
 • 1 884 668 preferensaktier emitterades per den 17 februari 2016.

Om Concent AB

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.