Alvestaglass AB

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 07:15 CET

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2017.

Januari – december 2017
Nettoomsättningen uppgick till 84 603 tkr (55 932), vilket motsvarar en ökning om 51,2%. Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 54,7% (57,6). Bruttomarginalen har minskat beroende på att andelen produkter från andra tillverkare/varumärken har ökat. Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 7 771 tkr (4 517), vilket motsvarar en resultatförbättring om 72%. Resultat före skatt uppgick till 5 095 tkr (2 535).

Väsentliga händelser under Q4
Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 20 337 tkr (13 461), vilket motsvarar en ökning om 51,1%. Tillväxten drivs framförallt av en av våra produktkategorier, proteinglass. Hälsotrenden har bidragit till att LOHILO uppmärksammats i bl a sociala medier som ”ett nyttigare alternativ” till vanlig glass. Detta tillsammans med att konsumenterna gillar smakerna har banat väg till försäljningsframgången.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
Stark inledning på året med en försäljningsökning i januari med 73,5% till 8 330 tkr (4 799).

VD har ordet
Alvestaglass kan se tillbaka på ett händelserikt 2017 där vi har tagit stora kliv för att nå våra långsiktiga mål. Under Q1 nådde vi också en milstolpe med leveranser till mer än 1 000 olika kunder, dvs livsmedelsaffärer under en och samma månad. Vårt arbete med att utöka exporten intensifierades och vi gjorde klart med en samarbetspartner i Baltikum. Vi har lagt stort fokus på att utveckla förpackningsdesignen av LOHILO®, vilket har bidragit till till den starka försäljningsökningen. Vi gjorde även en storsatsning på bl a Vårruset genom att marknadsföra LOHILO® på mer än 20 orter runtom i Sverige. 

 Event i samband med Vårruset 2017.

Den kylslagna våren 2017 gjorde att branschen generellt levererade ganska dystra försäljningssiffror i andra kvartalet och vi fick många frågor hur det påverkade oss. När vi summerade Q2 kunde vi konstatera en omsättningsökning om 40%. En bidragande orsak till detta är att vi vågar tänka annorlunda och gå mot strömmen. Vi levererar nya produkter som tas emot väl av våra kunder och vi har ett produktutbud som inte är så väderberoende. Att vara innovativ och följa dagens trender har visat sig vara ett framgångsrecept.

 I oktober deltog vi i världens största matmässa Anuga i Köln med 7 405 utställare från 110 länder som ett led i att öka exportandelen. Mässan bidrog till många nya värdefulla kontakter som kommer att leda till att vi kan lansera LOHILO® på fler utvalda marknader i Europa under 2018. 

Året avslutades med att vi tecknade ett femårigt exportavtal med Diplom-Is i Norge som ska sälja och distribuera våra produkter. I första hand handlar det om LOHILO® som ska distribueras på den norska marknaden med start under första kvartalet 2018. Vi ser det som en stor möjlighet att sälja våra produkter med Norges ledande glassdistributör i ryggen. Med en stark partner får vi en rikstäckning från första dagen. Dessutom tecknade vi ett 2-årigt sponsoravtal med ”glassälskaren” och längdåkningsstjärnan Stina Nilsson som blir ny huvudambassadör för proteinglassen LOHILO®. En bättre frontfigur än Stina går inte att få och det är väl ingen som har missat hennes framgångar i Världscupen och OS.

Nu blickar vi mot 2018 som ska leverera det största omsättningslyftet hittills i bolagets historia (räknat i miljoner kronor). Vi är väl rustade för att möta den stora efterfrågan som finns på våra produkter både i Sverige och utomlands och vi har förstärkt organisationen både i fabriken och på sälj- och marknadssidan. 

Sortimentet för 2018 har aldrig varit så gediget och välplanerat. Med grundstommen Alvestaglass och trendiga varumärken som LOHILO®, Nick´s, Järnaglass, Popfruit och Bubbies kommer vi fortsätta att växa på den svenska glassmarknaden. Vår affärsmodell gör att vi kan växa med lönsamhet hela vägen och hitta de vägar som gör att vi växer sunt. Våra nu upparbetade samarbetspartners i Finland, Estland, Norge, Nederländerna, Dubai, Kina, Australien och Island gör att vi kan sprida vår unika produktutveckling i snabb takt och med bibehållen lönsamhet. Med vår enorma framgång inom vissa segment konstaterar vi att konkurrensen ökar och fler och fler vill ha en bit av kakan. Detta gör att vi måste hålla oss vakna och på tårna, vilket jag ser som en mycket positiv utmaning.

Likviditet och finansiering
Den 31 december 2017 uppgick Alvestaglass banktillgodohavanden till 2 815 tkr (3 453). Bolaget har räntebärande skulder om 8 746 tkr (5 526) samt en checkräkningskredit om 1 000 tkr (1 000), vilken per den 31 december var outnyttjad.

Investeringar
Alvestaglass totala investeringar under år 2017 uppgick till 4 545 tkr (3 897).

Avskrivningar
Under året har resultat belastats med 2 352 tkr (1 784) som avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital
Per den 31 december 2017 uppgick Alvesta Glass egna kapital till 16 830 tkr (15 031) varav 120 tkr (120) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick den 31 december 2017 till 49,6% (53).

Utsikter för 2018
Styrelsen för Alvestaglass bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och nya distributionsavtal kommer att kunna fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om 25-40% under helåret 2018. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall öka i en snabbare takt än försäljningsutvecklingen. Utdelningspolicyn skall vara minst 50% av resultat efter skatt så länge som likviditet och soliditet tillåter.

Utdelning
Styrelsen föreslår att 1 200 000 kronor ska delas ut till aktieägarna i Alvestaglass AB. Av bolagets 1 200 000 aktier motsvarar detta 1 kr per aktie.

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående bokslutskommunikén
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Richard Hertvig, VD
E-post: richard@alvestaglass.se
Telefon: 070-886 94 44

Om Alvestaglass AB
Alvestaglass AB ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med egen distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten. Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission genom sk crowdfunding via Pepins Group AB. Emissionskursen var 50 kr. Kursen stannade på 120 kr vid senaste handelstillfället i december, 2017. Nästa handelstillfälle inleds den 14 mars 2018. Handel i ägarbolaget Alvestaglass Partners Sweden AB kommer ske vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. För mer information se www.pepins.com/marknad

Alvestaglass AB
Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö
Tel: 0470 – 72 91 78
www.alvestaglass.seinfo@alvestaglass.se

Tidplan för finansiell rapportering
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Alvestaglass hemsida från 2017-04-09. Delårsrapport för Q1 kommer offentliggöras 2017-05-07.

Alvestaglass AB ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med egen distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten.

Besök vår hemsida - www.alvestaglass.se