Niscayah Group AB

Bokslutskommuniké januari–december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:04 CET

HELÅR 2010

 • Försäljningen uppgick till 6 624 MSEK (7 621), varav organisk tillväxt var -7 procent (-12).
 • Försäljningen av tjänster var 3 186 MSEK (3 286), varav organisk tillväxt 4 procent (-1).
 • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive omstruktureringskostnader om 200 MSEK i Q1, uppgick till 376 MSEK (493), motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 5,7 procent (6,5).
 • Resultatet före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 372 MSEK (460).
 • Det operativa kassaflödet, exklusive omstruktureringsprogram, uppgick till 502 MSEK (1 075).
 • Nettoresultatet uppgick till 120 MSEK (320) och resultat per aktie uppgick till 0,33 SEK (0,87).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 SEK (0,30) per aktie.

FJÄRDE KVARTALET 2010

 • Försäljningen uppgick till 1 754 MSEK (1 961), varav organisk tillväxt var -3 procent (-17).
 • Försäljningen av tjänster var 805 MSEK (827), varav organisk tillväxt 5 procent (-3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 123 MSEK (91), motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 7,0 procent (4,6).
 • Resultatet före skatt uppgick till 131 MSEK (79).
 • Det operativa kassaflödet, exklusive omstruktureringsprogram, uppgick till 299 MSEK (342).
 • Nettoresultatet uppgick till 91 MSEK (54) och resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,15).

  Koncernchefen Håkan Kirsteins kommentarer

  Kvartalet har präglats av utmanande marknadsförhållanden, framförallt i de södra delarna av Europa och i länderna inom segmentet US/UK/Ireland. Niscayahs organiska tillväxt uppgick till -3 procent under fjärde kvartalet, vilket inte är tillfredsställande, men det är en sekventiell förbättring och indikerar en dämpning av den negativa organiska tillväxten i företaget. Försäljningen av tjänster var god och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent under kvartalet och 4 procent under året, jämfört med föregående år.

  Vi har under fjärde kvartalet fortsatt att genomföra omstruktureringsprogrammet i syfte att sänka kostnaderna, öka centraliseringen inom länderna och därmed väsentligt höja effektiviteten i företaget. Besparingarna från programmet uppgick under fjärde kvartalet till cirka 35 MSEK. Programmet beräknas att slutföras under första kvartalet 2011. De produktivitetsstörningar som genomförandet av programmet medfört i Sverige, Norge och Tyskland, har under fjärde kvartalet avtagit och förväntas upphöra i samband med färdigställande av programmet. Arbetet med att förbättra kassaflödet ger resultat och årets operativa kassaflöde, exklusive omstruktureringsprogram, uppgick till 502 MSEK, motsvarande 124 procent av EBITA.

  Vi befinner oss i en långsiktig omställningsprocess och arbetet fortlöper enligt plan.

  För ytterligare information kontakta:
  Håkan Kirstein, VD och Koncernchef                          +46 10 458 8000
  Håkan Gustavson, Ekonomi och Finansdirektör         +46 10 458 8000
  Johan Andersson Melbi, Investor Relations                +46 10 458 8023

  Presskonferens

  Presskonferens kommer att hållas på Niscayahs huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm den 14 februari 2011 kl. 10.30. För att följa presskonferensen per telefon (och ställa frågor) vänligen ring:

  Sverige: +46 (0)8 505 598 53

  UK: +44 (0)203 043 24 36
  US: +1 866 458 40 87
  Presskonferensen går även att följa på internet via länken:
  http://storm.zoomvisionmamato.com/player/niscayah/objects/fmpjxvrw

  Niscayah Group AB (publ) är ett världsledande säkerhetsföretag specialiserat på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom segment som bank och post, detaljhandel, infrastruktur, transport och logistik och bensinstationer. Niscayah har cirka 5 300 medarbetare och har verksamhet i 14 länder i Europa samt i USA. www.niscayah.com

  Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2011 kl. 08.30.