Elekta AB

Bokslutskommuniké maj – april 2010/11

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 09:45 CEST

- Orderingången ökade med 10* procent till 9 061 (8 757) Mkr.

- Nettoomsättningen steg 13* procent till 7 904 (7 392) Mkr.

- Rörelseresultatet stärktes till 1 502 (1 232) Mkr.

- Årets resultat ökade till 1 031 (833) Mkr.

- Vinst per aktie efter utspädning steg till 10,91 (9,01) kr.

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 840 (1 056) Mkr. Kassaflöde efter investeringar uppgick till 491 (968) Mkr, inklusive förvärvseffekt om -259 (0) Mkr.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (3,00) kr per aktie, motsvarande cirka 378 Mkr och 37 procent av nettovinsten.

- För räkenskapsåret 2011/12 förväntas nettoomsättningen öka med mer än 10 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet i kronor förväntas öka med mer än 10 procent. Valuta beräknas ha en negativ effekt om ca 125 Mkr inklusive valutasäkringspåverkan på resultatet för räkenskapsåret 2011/12.

 
Tabell återfinns i bifogad pdf
 
* Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.

Verkställande direktören Tomas Puusepp kommenterar

Jag är mycket nöjd med Elektas stabila utveckling under räkenskapsåret 2010/11. Samtliga regioner och produktområden utvecklades i linje med våra förväntningar. Orderingången ökade med 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 1 502 Mkr (1 232) med en förbättring av rörelsemarginalen till 19 procent (17).

Asien och Stillahavsregionen uppvisade den största förbättringen i efterfrågan. Kina, Indien och Australien var de snabbast växande enskilda marknaderna i regionen. I Japan fick förödelsen i spåren av jordbävningen och tsunamin i mars 2011 en mindre effekt på efterfrågan. Vi förväntar oss dock att prioriteringar för att återuppbygga de drabbade områdena i landet kan leda till kortsiktiga förseningar i beslut om investeringar inom cancervården.

Efterfrågan i region Europa visade fortsatt stabil utveckling. Den finansiella krisen hade begränsad effekt på orderingången. Elekta hade en särskilt stark utveckling i Ryssland som nu går in på sitt tredje år av landsomfattande program för att investera i utbyggnaden av strålterapi. Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet visade en positiv utveckling, medan efterfrågan var lägre i Storbritannien och i de nordiska länderna. I delar av norra Afrika var efterfrågan dämpad på grund av den politiska oron i regionen.

I region Nord- och Sydamerika fortsatte återhämtningen i USA efter finanskrisen och den ekonomiska nedgången, och Brasilien visade fortsatt stark tillväxt. Utvecklingen i det fjärde kvartalet för regionen bör ses i ljuset av en mycket stark motsvarande period förra året, då Elekta bokade en av sina största order i företagets historia, med Swedish Hospital i Seattle, USA.

Behovet av cancervård ökar över hela världen. Elekta är marknadsledande på tillväxtmarknader, där efterfrågan på kliniska lösningar såsom Elektas är särskilt stark. Dessa marknader står nu för omkring en tredjedel av omsättningen och visar accelererande tillväxt. De närmaste åren växlar vi upp investeringstakten i geografisk expansion så att cancervård blir tillgänglig för fler människor runt om i världen. Vi räknar med att ytterligare ta marknadsandel på tillväxtmarknader och växa vår installerade bas på såväl tillväxtmarknader som på etablerade marknader. Viktiga framgångsfaktorer är våra långsiktiga kundrelationer, vår innovativa förmåga, höga servicenivå och omsorg om våra kunder.

Elekta utvecklar världsledande lösningar för bildstyrd strålterapi, stereotaktisk strålkirurgi och mjukvara för cancerbehandling i samarbete med de främsta universiteten och sjukhusen världen över. De närmaste åren kommer vi att öka takten i våra investeringar i forskning och utveckling för att fortsätta ta fram kliniska lösningar i absolut framkant inom cancervården. Det ökande intresset för stereotaktisk strålkirurgi för behandling av cancer och multipla metastaserande tumörer har återigen lett till ett rekordår i orderingången för Leksell Gamma Knife® Perfexion™.

Utsikterna är goda för fortsatt lönsam tillväxt. För räkenskapsåret 2011/12 väntas nettoomsättningen växa med mer än 10 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet i kronor förväntas växa med mer än 10 procent. Valuta beräknas ha en negativ effekt om cirka 125 Mkr inklusive valutasäkringseffekter på resultatet för räkenskapsåret 2011/12.

Tomas Puusepp
VD och koncernchef


 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com

Stina Thorman, Kommunikationschef, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 437, e-post: stina.thorman@elekta.com