Office Provider

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) - 1 januari till 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:27 CET

(Aktietorget: OFPR)

- Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning. Bolagets huvudsakliga verksamhet utgör fr.o.m. december 2006 att leverera helhetslösningar inom kontorsnära tjänster och produkter. Det nya firmanamnet Office Provider Sweden AB registrerades hos Bolagsverket i februari 2007.

- Bolaget har per 2006-12-31 förvärvat Säkerhetsbolaget Svenska AB varvid Säkerhetsbolagets resultaträkning kommer att ingå i koncernen fr.om. 1 januari 2007.

- Årets intäkter och resultat hänförs i sin helhet till bedriven verksamheten inom tele- och datakom under tidigare firmanamn Mennta Sverige AB och vilken efter förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB utgör en mindre del av verksamheten i den nya Office Provider-koncernen.

- Moderbolagets nettoomsättning, för året, uppgick till cirka 2,1 Mkr.

- Likvida medel per balansdagen uppgick till cirka 4,3 Mkr.

- Resultatet efter skatt uppgick till cirka - 0,9 Mkr varav cirka -0,8 Mkr kan hänföras till kostnader av engångskaraktär i samband med omstrukturering av verksamheten.

- Efter periodens utgång har Bolaget etablerat ett nytt dotterbolag inom marknaden för kundkommunikation. Verksamheten bedrivs för närvarande under varumärket Linktel.

- Efter periodens utgång har Bolaget avtalat om förvärv av Netello AB. Förvärvet förväntas slutföras under mars månad 2007 efter genomförd due-diligence.

VD Kommentar
När vi nu lägger 2006 bakom oss kan vi konstatera att det var ett år fyllt av förändringar och spännande händelser. Framförallt är det utskiftet från 360 Holding AB och noteringen på Aktietorget den 4 december vi tänker på.

Köpet av Säkerhetsbolaget Svenska AB i december var också en milstolpe i företagets utveckling och startskottet på en spännande framtid med varumärket Office Provider som grund.

Faktum kvarstår, att kontorsnära tjänster och produkter finns hos en mängd konkurrenter men att det fortfarande är ytterst få företag som vill eller kan ta ett helhetsgrepp ute hos kund. Det är ett hårt jobb vi står inför med att fortsätta bygga koncernen under 2007. Vi känner att vi har rätt kompetens och rätt nyckelpersoner och kan på så sätt bygga de rätta produktområdena som är efterfrågat från våra kunder.

Ett stort fokus kommer alltid att ligga på försäljning. Vi jobbar dagligen med interna säljutbildningar i de olika bolagen just för att kunna få ut våra produkter och vårt varumärke på det mest effektiva sättet. Som ett led i detta har vi etablerat verksamheten Linktel i ett dotterbolag vilket i sin helhet är fokuserat på kundkommunikation. Vi vet erfarenhetsmässigt att många företag anlitar externa professionella företag som fokuserar enbart på att hjälpa andra företag att få ut sina produkter på marknaden. Utan en duktig säljorganisation så spelar det ingen roll hur bra eller effektiv produkt du som företag har. Nyckeln till framgång ligger i försäljningen. Vi har en bra produkt och en duktig försäljningskår!

Vi har sedan beslutet fattades på bolagsstämman i november 2006 om bytet av verksamhetsinriktning kommit en bra bit på vägen att skapa Office Provider men vi är långt ifrån klara. Det tar tid att bygga och vi måste ha tålamod och vara långsiktiga i det vi gör. Dels för våra kunders bästa men även för er aktieägares bästa.

Tomas Åström
VD Office Provider Sweden AB

Allmänt om verksamheten
Office Provider Sweden AB är en koncern noterat på AktieTorget. Bolaget har under perioden ändrat verksamhetsinriktning. Office Providers affärsidé är att erbjuda lösningar inom kontorsnära tjänster och produkter som möjliggör för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Bolaget har som strategi att bli en partner för kundens hela kontorsmiljö. Office Provider erbjuder lösningar inom områdena säkerhetslösningar, tele- och datakom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support. Gemensamt för samtliga segment är att de utgör centrala delar i ett företags grundläggande krav på teknisk infrastruktur för kontoret. Office Provider har cirka 40 anställda i Stockholm, Västerås och Örebro. I koncernen ingår verksamheterna Säkerhetsbolaget Svenska AB samt Linktel Communications.

Säkerhetsbolaget Svenska AB
Säkerhetsbolaget grundades år 2004 och säljer kundanpassade lösningar för inbrottslarm, kameraövervakning, passagesystem och skalskydd till företag och privatpersoner .
Via den mångåriga samarbetspartner G4S (tidigare Falck Alarm) ansvarar Säkerhetsbolaget för försäljning, installation och service till privatmarknaden i Stockholm, Västerås och Örebro. Bolaget är för närvarande ensam återförsäljare av G4S-hemlarm på dessa marknader och Bolaget har ansvar för en central del i värde kedjan för motsvarande cirka 14 000 G4S-kunder i dessa regioner. Säkerhetsbolaget uppskattar marknadspotentialen för dessa regioner till 190 000 kunder.

Efter periodens utgång har G4S ändrat sitt erbjudande till slutkund. Det nya erbjudandet är anpassat till att vara ett av det mest konkurrenskraftiga erbjudanden på marknaden. I samband med detta skrevs ett nytt samarbetsavtal mellan Säkerhetsbolaget Svenska AB och G4S vilket medför en viss marginalsänkning samt ett lägre värde på det material som Säkerhetsbolaget Svenska AB köper in och vidarefakturerar G4S utan påslag. Detta kommer således att påverka nettoomsättningen negativt för innevarande räkenskapsår. Även resultatet kan komma att påverkas negativt om försäljningen inte överstiger motsvarande nivå jämfört med föregående år. De positiva aspekterna är att Säkerhetsbolaget Svenska AB i en prisdriven marknad kan erbjuda slutkunderna ett av marknadens lägsta priser vilket förväntas skapa möjlighet till större volymer. Ett avtal om att sälja, installera och utföra service på företagsanpassade larm till SME segmentet har även träffats med G4S. Antal anställda i Säkerhetsbolaget Svenska AB uppgick per 31 december 2006 till 21 personer. Se vidare på www.sakerhetsbolaget.se

Kundkommunikationsbolaget - Linktel™
Under slutet av januari 2007 etablerade Office Provider ett dotterbolag verksamt inom kundkommunikation. Det nya dotterbolaget bedriver sin verksamhet under varumärket Linktel™ och beräknas vara i full operativ drift under mars månad. Linktel tillhandahåller såväl koncernbolag som externa företag lösningar inom kundtjänst, telefonsupport, besöksbokningar och marknadsundersökningar. Tjänsterna kommer att integreras i Office Providers helhetslösningar inom kontorsnära tjänster och produkter. Dotterbolaget har för närvarande ca 18 anställda och beräknas ha ca 35 anställda fr.o.m april månad 2007. Bolaget förväntas generera vinst under 2007.
Marknaden för kontorsnära tjänster och produkter
Marknaden för kontorsnära tjänster är fragmenterad och utgörs av segment såsom säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support etc. Sammanfattande för samtliga segment är att de utgör centrala delar i ett företags grundläggande behov av teknisk infrastruktur för kontoret och arbetsplatsen. Office Provider ser en stor affärsmöjlighet att erbjuda integrerade lösningar inom kontorsnära tjänster som möjliggör för kunder att fokusera på sin kärnverksamhet.

Väsentliga händelser under perioden

Utskifte
I slutet av juli månad 2006 skiftades samtliga utestående aktier i Mennta Sverige AB ut till 360 Holding AB:s, vid tidpunkten ca 900 aktieägare. Förestående utskiftningen genomfördes en kontant riktad nyemission till 360 Holding AB om 0,4 Mkr.

Förvärv Säkerhetsbolaget Svenska AB
Under september månad 2006 tecknade Bolaget avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Säkerhetsbolaget Svenska AB, villkorat av en framtida bolagsstämmas godkännande, att Bolaget tillförs minsta 6 Mkr av sina befintliga aktieägare samt att Bolagets aktier upptas till handel på börs eller marknadsplats. Köpeskillingen avtalades till:

- En kontant köpeskilling uppgående till 3,35 Mkr vid tillträdet av aktierna.

- Högst 8 270 000 stycken nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 1 kona per aktie i Office Provider, motsvarande 30 % av samtliga utestående aktier i Bolaget räknat på antalet utestående aktier vid tidpunkten efter genomfört förvärv av Säkerhetsbolaget samt under antagandet att förestående företrädesemission i Bolaget om 16 077 000 stycken aktier fulltecknas.

- Dessutom kan ytterligare 0,5 Mkr komma att utgå i tilläggsköpeskilling under augusti månad 2007 förutsatt att nettoomsättningen i Säkerhetsbolaget Svenska AB är minst 20 miljoner kronor för räkenskapsåret 2006/2007 och att resultatet överskrider 1 miljon kronor.

Bolagsstämma
Extra bolagsstämma den 3 november beslutade i enlighet med förslag varvid bl. a ny bolagsordning med byte av bolagskategori samt firma Office Provider antogs; beslut om förestående emission fattades; dessutom valdes Olle Kilberg och Fredrik Vojbacke till nya styrelseledamöter tillsammans med Tomas Åström som sedan tidigare varit styrelseledamot. Vid konstituerade styrelsemöte samma dag utsågs Olle Kilberg till styrelsens ordförande och Tomas Åström till VD.

Notering
Den 9 november 2006 godkände AktieTorgets styrelse Bolaget för notering. Första noteringsdag var den 4 december 2006.

Fulltecknad nyemission
I december genomförde Bolaget en emission dels för att säkerställa affären med Säkerhetsbolaget Svenska AB men även för att skaffa det rörelsekapital som krävs för att kunna genomföra framtida kompletterande förvärv. Emissionen tecknades till cirka 45%, motsvarande cirka 3,6 Mkr, av befintliga aktieägare inklusive teckning utan företrädesrätt, och resterande del cirka 55% tecknas av garanter i enlighet med tecknade garantiavtal. Bolaget tillfördes genom nyemissionen cirka 8,3 Mkr före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förvärv, Netello AB
Bolaget har efter periodens utgång avtalat om förvärv av Netello AB med verksamhet inom produktområdena headsets och telefonväxlar. Netello grundades i december 2003 endast med headsetdistribution och har sedan dess sett hur intresset för produkterna ökat mer och mer. Över 3000 sålda enheter första året talar för att intresse och behov finns ute på marknaden. Sedan juni 2005 blev Netello AB distributör för Geolink Co.Ltd som är en av Asiens största tillverkare. Sedan januari 2005 har bolaget kompletterat sin produktportfölj med leverantören ClearOne vilken har ett brett sortiment av konferens- och ljudutrustning. I fjärde kvartalet 2006 startade Netello AB sin växelavdelning. Avtalsparterna på växlar är huvudsakligen Panasonic och Avaya.

Synergieffekterna genom förvärvet av Netello AB bedöms som mycket goda genom att det befintliga kundunderlaget i Office Provider Sweden AB och Netello AB förväntas ge ökade intäkter under den kommande perioden. Netellos tjänsteutbud och kompetens förväntas även komplettera bolaget och öka möjligheterna till att attrahera nya kunder. Förvärvet förväntas slutföras under mars månad 2007 efter genomförd due-diligence.

Kostnader för omstrukturering
Vid bildandet av den nya verksamhetsinriktningen och i samband med förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB har personalförändringar skett i Mennta Sverige AB. Detta har medfört engångskostnader i form av avgångsvederlag och förmåner till ett antal tidigare medarbetare. Dessa omstruktureringskostnader av engångskaraktär belastar resultatet för 2006 med 0,8 Mkr.

Riktad nyemission
Bolaget genomförde i februari, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 3 november 2006, en mindre riktad nyemission som tillför bolaget cirka 2 Mkr. Finansieringen medförde en utspädning om 3 773 585 miljoner nyemitterade aktier.

Medarbetare
Antalet heltidsanställda i Office Provider Sweden AB uppgick per december 2006 till 27 personer. Efter periodens utgång har antalet medarbetare i koncernen ökat såsom en följd av etablering av nya dotterbolag. I slutet av januari 2007 uppgår antalet medarbetare i koncernen till 40 personer.

Aktier & teckningsoptioner
Office Providers aktie är noterad på AktieTorgets lista under kortnamn OFPR. Aktiens ISIN-kod är SE0001783325. Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 31 335 985 st envar med ett kvotvärde om 0,1555 kr . Handelsposten uppgår till 5 000 aktier. På bolagsstämma i Bolaget den 3 november 2006 beslöts att emittera optionsrätter vilka berättigar till framtida nyteckning av aktier i Bolaget. Sådan eventuell nyteckning kommer att resultera i utspädning för Bolagets aktieägare. Antal beslutade optionsrätter, motsvarande nyteckning av lika många aktier, uppgår till 14 166 500 stycken varav 8 038 500 stycken emitteras till de aktieägare som tecknade sig i december 2006 genomförd företrädesemission.

Finansiell utveckling
Under perioden har Bolaget bytt verksamhetsinriktning och såsom en följd därav genomgått en omstrukturering

Intäkter
Förvärvet Säkerhetsbolaget Svenska AB har konsoliderats från den 31 december 2006. Periodens intäkter och resultat hänförs i sin helhet till bedriven verksamheten inom tele- och datakom under tidigare firmanamn Mennta Sverige AB och vilken efter förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB utgör en mindre del av verksamheten i den nya koncernen.

Lönsamhet och resultat
Bolaget uppvisar för perioden ett negativt resultat om cirka -0,9 Mkr för perioden. Periodens resultat har belastats av kostnader av engångskaraktär för omstrukturering av koncernen.

Finansiell ställning m.m.
Bolagets soliditet uppgick per balansdagen till cirka 61,6%. Likvida medel per balansdagen uppgick till cirka 4,3 Mkr. Efter periodens slut, i februari 2007, har Bolaget genomfört en nyemission som tillfört 2 Mkr i likvida medel. Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov är vid var tid beroende av val av affärsmodell, expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och företag.

Emissionskostnader i samband med under perioden genomförda kontanta nyemissioner samt företagsförvärv uppgick till cirka 1,4 Mkr och har tagits direkt mot det egna kapitalet.

Redovisningsprinciper
Från och med december 2006 tillämpar koncernen IFRS (International Financial Reporting Standards). Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Årsstämma m.m.
Årsstämma beräknas att hållas den 22 maj 2007.

Delårsrapport för första kvartalet 2007 beräknas avlämnas den 29 maj 2007.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig två veckor före årsstämman. För verksamhetsåret 2006 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas.

Stockholm den 28 februari 2007

STYRELSEN

Office Provider Sweden AB (Publ)
Org.nr: 556654-3707
Box 42 179
126 17 STOCKHOLM
TEL: 08-503 887 00
FAX: 08-503 887 99

Nätplatser:
www.officeprovider.se
www.mennta.se
www.sakerhetsbolaget.se
www.linktel.se

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Åström, VD, 070-10 526 56
Olle Kilberg, Ordförande, 070-191 77 77

Onsdagen den 28 februari 2007