Stormfågeln

Bokslutskommuniké mm

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:55 CET

(Aktietorget: STRM B)

Bokslutskommunikén bifogas. Den är granskad av aukt.rev Bo Axberg.
http://www.aktietorget.se/pressdocs/Stormfageln/3687/STRM%20B%2020070206%202.pdfSTORMFÅGELN AB
Pressmeddelande den 6 februari 2007

Under 2006 har prototypbåten "Stormfågeln" färdigställts och sjösatts. Licensavtal har tecknats. Fältprover i öppen sjö inleddes i december 2006 och pågår alltjämt. Utfallet är hittills över förväntan. Länsstyrelsen har lämnat dispens från fartbegränsningen i Lännerstasundet så att tester i mycket hög fart kan utföras där. I övrigt vill bolaget hänvisa till de pressmeddelanden bolaget lämnat till AktieTorget under 2006.

Efter räkenskapsårets utgång har en ny VD, Jan Ericsson, anställts. Han är f n chef för Marinverkstäderna på Muskö, tillika teknisk chef för Sjö i FMLOG. Jan Ericsson tillträder de facto i mitten av mars 2007. Vidare har styrelsen föreslagit den extra bolagsstämman 2007-02-06 att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsen avser att föreslå att för varje 10 tal aktier av A eller B får tecknas en ny aktie B för 5 kr. Emissionstiden planeras till 5 - 29 mars med likviddag några dagar efter den 29 mars och med avstämningsdag den 1 mars. Nyemissionen beräknas ge bolaget cirka 8,5 miljoner kr i likvida medel. De sex största aktieägarna i bolaget kommer att teckna sig för minst 3 miljoner kr. Huvudägaren Torbjörn Eriksson tecknar sig för minst 1 miljon. De övriga fem tecknar sig fullt ut.

Bolaget har 1.500.000 A-aktier (10 röster per aktie) och 16.163.554 B-aktier (1 röst per aktie).

Den nye VD:n och styrelsen avser att slutföra fältproven till sjöss och att nu aktivt marknadsföra Stormfågelteknologin till presumtiva inhemska och utländska kunder inom såväl marin som civil sjöfart. Kontakter i denna riktning har redan tagits.

Licensintäkter från redan tecknade avtal beräknas inflyta mot slutet av 2007.

Nästa rapport kommer 2007-08-24 (halvårsrapporten).

För ytterligare information kontakta:

Magnus Ullman, styrelseordförande
08-599 29 028
0708-19 19 29
magnus.ullman@lmlaw.se