Obducat

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OBDUCAT AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:21 CET

JANUARI - DECEMBER 2006

Nanoimprint (NIL) ökar kraftigt
· Periodens omsättning ökade till 36,8 (29,3) MSEK
· Resultat före skatt var - 41,6 ( - 40,9) MSEK samt resultat per aktie före utspädning -0,15 (-0,17) SEK
· Omsättning för NIL-relaterade produkter har ökat med 57 %
· Bruttomarginalen har ökat till 60 % (45 %)
· Obducat är ledande inom NIL-marknaden vilken är under stark tillväxt
· Obducats NIL-teknik används vid massproduktion
· 43 nya patent beviljade

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
· Obducat tecknar exklusivt distributörsavtal med Canon Marketing Japan
· Obducat lanserar världens första HVM- maskin för massproduktion baserad på NIL-teknik


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Obducat har efter rapportperiodens utgång skrivit ett exklusivt distributörsavtal med Canon Marketing Japan (Canon MJ) som är en utveckling av den avsiktsförklaring som tecknades i maj i fjol.

Baserat på detta avtal meddelade Canon MJ i ett pressmeddelande den 9 februari sin bedömning av marknadspotentialen i Japan för Obducats produkter samt att Canon MJ kommer att starta försäljningen av Obducats Nanoimprintlitografiutrustning, Sindre(tm), för massproduktion från och med den 1 mars 2007.


Försäljning/Marknad (Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i KSEK)
Periodens redovisade omsättning uppgick till 36,757 (29,287).

Vid rapportperiodens utgång uppgick orderstocken till 5,7 MSEK.

Bruttomarginalen har påverkats positivt av en produktmix med en under perioden relativt sett hög andel NIL-maskiner. Omsättningen för produkter som är NIL-relaterade har ökat med 57 % jämfört med samma period under föregående år.

Obducat är fortfarande den enda NIL-aktören vars teknik används vid massproduktion. Obducats marknadsledande ställning består för övriga maskintyper inom NIL, vilket bäddar för en fortsatt mycket stark ställning för massproduktionsmaskiner. Genombrottsordern på en NIL-maskin för industriell massproduktion i början av året har medfört att Obducat har tagit ett stort steg in i den kommersiella tillverkningsfasen. Obducats NIL-teknik används redan för produktion av optiska komponenter.

Förutom att Obducat är marknadsledande inom NIL avseende segmentena för forskning och utveckling (Akademi/Institut) såväl som massproduktion så är Obducat också den enda aktören vars teknik finns i produkter tillgängliga i konsumentled. Detta sammantaget tillsammans med Obducats elektronstrålelitografisystem ger Obducat en klar ledande ställning inom NIL.

De industriella kundprojekten ligger på olika stadier i besluts- och upphandlingsprocessen där kunderna har som målsättning att starta industriell massproduktion av olika typer av komponenter. Obducat bedömer att marknads- och utvecklingspotentialen för bolaget är oförändrad.

Obducat framgångsrika strategiska arbete med att skapa långsiktiga kundrelationer har resulterat i ett flertal nya samarbeten under perioden. Obducat är engagerade i utvecklingsprojekt med ett flertal aktörer inom hårddiskindustrin. I dessa projekt genomförs omfattande utvärderingar i syfte att skapa beslutsunderlag för dessa aktörers val av partner i industrialiseringsprocessen.

Obducat har tillsammans med Thomson ett samarbetsprogram där fokus ligger på Obducats EBR (Electron Beam Recorder) och NIL-teknik. Samarbetet avser tillverkning av teststampers för användning i utvecklingen av ett nytt optiskt minnesmediaformat.

Som tidigare nämnts i rapporten kommer Canon MJ att ansvara för försäljning och service av Obducats samtliga produkter på den japanska marknaden. Canon MJ bedömer att marknadspotentialen för Obducats produktsortiment som mycket god. I Japan har Canon MJ mer än 60 procent av marknaden inom UV-litografi vilket innebär att det finns en mycket väletablerad service- och supportfunktion i Japan. Detta sammantaget bådar för en stark penetration av den japanska marknaden.

Inriktningen på dotterbolaget Obducat Camscan Ltd. är koncentrerad till utveckling och produktion av elektronstrålekolumner för Obducats EBR (Electron Beam Recorder) samt SEM (svepelektonmikroskop). Under 2006 lanserades en ny elektronstrålekolumn vilket innebar att produktplattformen för både EBR och SEM förstärktes. Obducat fick i samband med lanseringen sin första order på den nya SEM produkten kallad Apollo från Imperial College i London. Satsningen på att utveckla en ny elektronstrålekolumn har inneburit att befintliga resurser använts för interna utvecklingsaktiviteter. Detta är orsaken till en lägre orderingång och följaktligen därmed också en lägre omsättning jämfört med föregående år.


Forskning och utveckling
För Obducat är forskning och utveckling en av grundstenarna. Obducat har därför valt att samarbeta med partners för att vidareutveckla system, processer och produkter inom nanotekniken. Målet med utökat externt samarbete är att Obducat kan driva en mer kostnadseffektiv utveckling, minimera risker och reducera tiden. Det innebär löpande kontakter och samarbeten med forskargrupper på olika universitet och med industriella partners världen över. Fokus för detta arbete är direkt kopplat till de projekt som bedrivs i samarbete med såväl befintliga som potentiella kunder. Särskild vikt har lagts vid processutveckling, mot bakgrund av att just detta moment bedöms kunna bli en avgörande konkurrensfaktor.

Periodens resultat har belastats med totalt 19,482 (18,276) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent uppgår till 10,802 (10,905). De totala FoU-insatserna har ökat med 4 (20) %.

Under fjärde kvartalet påbörjades ett investeringsprogram om 7,5 MSEK. Investeringsprogrammet avser framtagandet av den första HVM-maskinen samt även en utbyggnad av bolagets renrumsfaciliteter och processkapacitet.


Patent
Under 2006 har antalet godkända patent fördubblat. Det är av stor betydelse för Obducats verksamhet att ha ett bra patentskydd. Patenten har till uppgift att skapa en exklusivitetssituation och utgör en mycket viktig del i basen för intäktsgenereringen framåt i tiden.

2006 inleddes med att Obducat fick patent i Europa och Kina för Soft Press(tm) funktionen vilken utgör en mycket viktig del i Obducats NIL-teknik. Genom sin världsunika funktion ger den klara prestandafördelar och därmed också kostnadseffektivitetsfördelar jämfört med konkurrerande tekniker.

Europeiska Patentverket beviljade patent för en central uppfinning avseende anti-stickteknologi. Teknologin utgör en viktig del i Obducats lösning för massproduktion baserad på NIL. Ytan med anti-sticklager på stampers säkerställer en snabb separationsprocess samtidigt som den skapar en partikelavstötande yta på stampen. Detta utgör en nyckelfunktion vilken möjliggör det högkvalitativa resultat som Obducats massproduktionslösning erbjuder.

USA:s patentverk utfärdade totalt tre patent under den gångna våren varav ett avsåg patent för Obducats stamptillverkning. Det andra patentet fokuserar på moment inom nanoimprintlitografi (NIL), s.k. flerlagersresist, vilket resulterar i en produktionsprocess som ger en större toleransnivå vid produktion av små strukturer. Processen förstärker den övergripande konkurrensfördel NIL erbjuder i förhållande till alternativa tekniker. Det tredje avsåg Obducats världsunika Soft Press(tm) funktion, vilken utgör en mycket viktig del i Obducats NIL-teknik.

Det japanska patentverket har meddelat att de kommer att bevilja patent för en uppfinning kallad parallellisering såväl som för Obducats världsunika Soft Press(tm) funktion.

Obducats patentportfölj omfattar totalt 205 pågående patentärenden vilka avser totalt 44 uppfinningar.


Omsättning och resultat
Koncernens intäkter under räkenskapsåret uppgick till 36,757 (29,287) och genererade ett bruttoresultat på 22,028 (13,317), motsvarande 60 (45) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -35 933 (-36,833) och är belastat med planenliga avskrivningar uppgående till 15,126 (13,334).

Periodens resultat efter skatt var - 41,580 (-40,877). Exkluderas engångskostnader 2006 och engångsvinster 2005 blir motsvarande jämförelse - 40,129 (- 42,250).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -22,816 (-24,286). Det totala kassaflödet för perioden var -10,961 (17,167).

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 25,524 (12,455) varav 42 procent (84 procent) avsåg immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten jämte patent.


Finansiering och likviditet
Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 42,977 mot 52,249 vid årets början.

Under fjärde kvartalet har dels registrerats de aktier som utgivits under tredje kvartalet 2006, som en följd av påkallad konvertering av förlagslån 04/07 samt nyteckning av aktier som begärts med stöd av optionsrätter, dels registrerats de aktier som personalen tecknat i enlighet med personaloptionsprogrammet 2003/2006. Härvidlag har totalt 27,937,272 nya B-aktier registrerats under perioden.

Löptiden för Obducats konvertibla förlagslån 2004/2007 samt optionsrätter 2004/2007 upphör den 31 mars 2007. Sista dag för påkallande av konvertering av konvertibla förlagslån respektive nyteckning av aktier genom utnyttjande av optionsrätterna är den 28 februari 2007. Utestående antal konvertibla förlagslån omfattar 54,143,940 konvertibler samt 59,609,351 optionsrätter. Mot bakgrund av dagens kursnivå gör bolaget bedömning att konvertering respektive utnyttjande av optionsrätter kommer att innebära ett likviditetstillskott. I annat fall kommer styrelsen att fatta beslut om annan finansiering.

Under fjärde kvartalet har 24,414 nya B-aktier utgivits med anledning av påkallad konvertering samt nyteckning med stöd av optionsrätter. Dessa aktier har registrerats efter rapportperiodens utgång.

Befintlig likviditet vid rapportperiodens utgång uppgick till 37,524 mot 48,485 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 december till 34 % mot 43 % vid årets början.

Beroende på om bolagets försäljning ökar utöver planerat kan ytterligare rörelsekapital komma att erfordras under 2007.

Vid ordinarie årsstämma den 21 juni 2006 beslutades enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2007 kunna emittera maximalt 80 miljoner nya B-aktier.


Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 25,524 (12,455) varav 10,734 utgör ett kortsiktigt förvärv av fastighet i vilken Obducat CamScan Ltd bedriver sin verksamhet. Koncernens nettoinvesteringar utöver fastighetsförvärvet uppgår till 14,790 av vilka 73 % (84 %) avser investeringar i immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten - balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards) - samt patent.


Organisation
Vid periodens utgång hade koncernen totalt 45 (46) anställda varav 6 (6) kvinnor.
Externa faktorer
Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt okänslig för valuta- och räntefluktuationer ur ett orderingångsperspektiv. Prisbilden för vissa NIL-relaterade produkter har under perioden visat tecken på press nedåt inom marknadssegmentet akademi/institut.


Moderbolaget
Moderbolaget har under perioden inte genererat någon koncernextern omsättning. Resultatet före skatt uppgick till -34,746 (-52,251). Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick till 3,417 (2,309) och omfattade i allt väsentligt patent samt utvecklingskostnader, vilka balanserats i enlighet med IAS 38.


Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Obducat i koncernredovisningen de redovisningsprinciper som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Övergången till IFRS innebar att goodwillavskrivningar upphörde och detta var den enda påverkan av eget kapital.

Denna rapport är avlämnad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med avlämnad årsredovisning 2005. Beträffande segmentsredovisning - vilken regleras av IAS 14 - har bolaget, såsom tidigare kommunicerats, definierat att Obducats verksamhet skall anses omfatta en enda rörelsegren, nämligen systemlösningar för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer. Således lämnar bolaget i denna rapport ingen ytterligare information relaterad till IAS 14, utan hänvisning görs till resultat- och balansräkningar för det primära segmentet.


Obducats aktie samt ägarförhållanden
Antalet aktieägare uppgick per 2006-12-31 till 15,630 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 292,162,281 st. Härav utgör 5,370,288 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst). Per 2006-12-31 har enligt ovan påkallats - men då ännu ej registrerats - konvertering respektive nyteckning med stöd av optionsrätter motsvarande sammanlagt 24,414 st tillkommande B-aktier, vilka inkluderas i nedanstående
sammanställning. Under perioden omsattes totalt c:a 374,0 miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på drygt 1,49 miljoner aktier.

(För tabell se bifogad fil)

Under rapportperioden och fram tills rapportens utgivning har innehavare av totalt 66,500 A-aktier påkallat omstämpling härav till B-aktier.

Utsikter
Obducat är med en marknadsandel om 40 % världsledande inom NIL. Obducat är dessutom den ende aktören på marknaden som behärskar väsentliga tekniker som är nödvändiga för implementering av NIL i massproduktionsmiljö. Obducat är fortfarande den ende NIL aktören vars teknik används vid massproduktion.
I och med världslanseringen av produktionssystemet Sindre(tm) baserad på två nyckelteknologier IPS(tm) (Intermediate Polymer Stamp) och STU(tm) (Simultaneous Thermal and UV) med en unik reproduktionskapacitet kompletteras därmed förutsättningarna för genomförandet av en fullskalig industrialisering.
Baserat på Canon MJ:s bedömning av marknadspotentialen för Obducats produkter på den japanska marknaden, förväntar sig bolaget ett större genombrott under 2007.

Baserat på olika marknadsrapporter och prognostiserade volymer som finns för olika komponenttyper, bedömer bolaget det som sannolikt att inom de av företaget fokuserade applikationsområdena, finns en totalmarknad under de kommande fem åren på cirka 1 miljard EURO.


Utdelningsförslag och kommande rapporttillfällen m.m.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Delårsrapport 1 (januari - mars 2007) 27 april
Årsredovisning maj
Årsstämma juni
Delårsrapport 2 (januari - juni 2007) 3 augusti
Delårsrapport 3 (januari - september 2007) 26 oktober
Bokslutskommuniké (januari - december 2007) 15 februari 2008

Malmö den 16 februari 2007


Styrelsen i Obducat AB (publ)
Org.nr. 556378-5632


På styrelsens uppdrag

Patrik Lundström
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38
Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor


(För fullständig rapport se bifogad fil)


Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.


Fil: http://www.ngnews.se/pressreleases/press_download.asp?lngPrbId=46530