onetwocom AB

Bokslutskommuniké onetwocom AB (publ) 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:14 CET

Januari - december 2006

· Intäkterna för januari - december ökar med 17 % till 556,7 MSEK (474,3)

· Resultat efter skatt uppgår till -35,4 MSEK (-183,5)

· Resultat per aktie efter skatt och före utspädning januari - december uppgår till -0,44 SEK (-3,84 SEK)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -20,2 MSEK (-180,1)


Oktober - december 2006

· Intäkterna för oktober-december ökar med 7 % till 136,7 MSEK (127,3)

· Resultat efter skatt uppgår till -16,3 MSEK (1,3 MSEK)

· Resultat per aktie efter skatt och före utspädning oktober - december uppgår till -0,20 SEK (0,03)

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgår till 2,6 MSEK (2,7 MSEK)

· Affärsområdena Logistics och Business Solutions redovisar positiva rörelseresultat

· Ett konvertibelt skuldebrev om 33,6 MSEK (30,4 MNOK) som löper 24 månader med 8 % ränta har emitterats. Skuldebrevet ersätter den konvertibel som löpte ut under september.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

· onetwocom har ingått slutgiltigt köpeavtal med norska mobiloperatören Mobyson för fortsatt tillväxt inom mobiltelefoni. Förvärvet innebär en ökning av den totala abonnentstocken till ca 60 000 abonnenter och att onetwocom koncernen tillförs en kassa på ca 83 miljoner svenska kronor. Förvärvet sker genom att onetwocom emitterar 92 869 704 aktier för förvärvet av Mobyson Holding AS där onetwocom värderats till 170 miljoner svenska kronor, baserat på en börskurs om 2,85 svenska kronor per aktie.

· I januari förvärvades utstående minoritet (37 %) av Talkmore Holding AS, som därmed är ett helägt bolag i onetwocom-gruppen

· VD Michael Freudenthal lämnar bolaget, Bent Brugård tidigare VD för Mobyson Holding AS tillträder som VD och koncernchef för onetwocom AB den 20 februari 2007. Michael Freudenthal kvarstår i bolaget till och med den 20 maj 2007.VD-kommentar

Onetwocom har under 2006 utvecklats i linje med de affärsmässiga mål vi kommunicerat för gruppen. Tillväxt med lönsamhet har nu etablerats i två av tre affärsområden, Business Solutions och Logistics som båda redovisar positiva rörelseresultat för helåret. För vårt tredje affärsområde, Network Services, har vi under året fortsatt att arbeta enligt en plan med syfte att söka en lösning som gör det möjligt för oss att uppnå de skalfördelar som krävs för förbättrad lönsamhet. Genom förvärvet av med den norska operatören Mobyson skapas en gemensam abonnentstock om ca 60 000 abonnenter, vilket ger oss en kraftigt förbättrad plattform för förbättrad lönsamhet i samtliga delar av verksamheten.

Michael Freudenthal, VD och koncernchef onetwocomFör ytterligare information kontakta:

Michael Freudenthal, VD Tel: +46 8 556 96 500
Dagfinn Elstad, CFO Tel: +47 993 000 00
Erik Langaker, styrelseordförande Tel. +47 976 94 555Adress:
Danvikcenter 28, 11 tr.
131 30 NACKA

Denna rapport finns även på www.onetwocom.com


Nästa rapporteringstillfälle: Delårsrapport januari-mars 2007 publiceras den 30 maj 2007. Årsstämma är planerad att hållas den 26 april 2007 och årsredovisningen publiceras senast två veckor före stämman.