Wedins Skor & Accessoarer

Bokslutskommuniké september 2003 – augusti 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 14:49 CEST

VD och koncernchef Roland Nilsson kommenterar rapporten:

När Wedins idag lämnar sin bokslutskommuniké för 2003/2004 kan jag konstatera att lönsamhetsutvecklingen inom Wedins går långsammare än önskat. Vi har sagt att det kommer att ta tre till fem år att vända bolaget och att genomförandetakten kommer att vara beroende av marknadssituationen. Stora delar av det operativa förändringsarbetet har genomförts framgångsrikt, men omvandlingstakten har påverkats av en svag marknad.

Idag är Wedins ett enhetligt och effektivt företag med en renodlad varumärkes- och kedjestruktur och ett skalbart butikskoncept. Vårt butiksnät har effektiviserats betydligt sedan omvandlingsarbetet startade under 2003. Butiksbeståndet har minskats med ett trettiotal små butiker, vilket kompenserats med 15 större butiker genom sammanslagningar och nya lägen. Vi ser ett tydligt samband mellan storleken på butik och butiksbidrag – större butiker lämnar ett större bidrag i både procent och kronor. Vi ser också en positiv utveckling i de butiker där vi infört ett integrerat sortiment av skor och accessoarer. Alltjämt har Wedins ett flertal mindre butiker, som har större sårbarhet och mindre anpassningsförmåga vid kortsiktiga efterfrågefluktuationer.

Den svaga marknadsutvecklingen har lett till att Wedins senaste två kvartal är klart under förväntan. Dessutom har utvecklingsarbetet, som har skapat ett enhetligt och modernare Wedins, varit krävande för organisationen. Operativa missar har under året förekommit i leveranser och produkt-/prismix, men åtgärdats. Det är dessutom uppenbart att arbetet med att växla upp till större butiker måste påskyndas för att vi ska nå våra lönsamhetsmål.

Snabbare omstrukturering kräver mer kapital
Styrelsen gör nu bedömningen att ytterligare externt kapital om cirka 150 Mkr krävs för att stärka kapitalbasen och öka takten i förändringen av butiksnätet och därmed nå önskad stabilitet och lönsamhet. Styrelsen har därför beslutat om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 150 Mkr.

FöreningsSparbanken har förklarat sig vara beredd att garantera en sådan emission.

Kapitaltillskottet ska användas till att öka takten i Wedins omvandlingsprogram med målet att öka omsättningen såväl per butiksenhet (från drygt 4 Mkr till 7 Mkr i genomsnitt) som totalt för koncernen.

Offensiva satsningar ger stärkt position
De omfattande operativa förändringar som hittills genomförts inom koncernen skapar en stabil grund för bolagets fortsatta expansiva satsning. Det under sommaren genomförda förvärvet av nio Sko-City-butiker är ett led i Wedins ambition att stärka sin ställning på den nordiska marknaden och öka den långsiktiga intjäningsförmågan med ett ökat antal större butiksenheter i strategiska lägen.

Vidare förstärker Wedins i september sitt erbjudande med ett nytt produktsegment, bijouterier. Ansvarig för produktområdet blir Mårten Crifält, som närmast kommer från en post som inköpschef på accessoarkedjan Glitter. Produkterna kommer under en inledningsfas att erbjudas i ett fyrtiotal butiker och bedöms tillföra koncernen en omsättning om cirka 40 Mkr på årsbasis fr o m år 2006.

För att öka effektiviteten i inköpsarbetet och sortimentsutvecklingen har Wedins en förändrad och mer kundnära inköpsorganisation med produktområdesansvariga inköpare.


Stockholm den 22 oktober 2004

Roland Nilsson

Vid frågor vänligen kontakta:
Roland Nilsson, VD Wedins Skor & Accessoarer AB, telefon 08-508 99 200 eller
070-580 81 85.