Verisec

Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2015

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 07:32 CET

PERIODEN I SAMMANDRAG

Försäljningstillväxt och nya marknader

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (16,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 0,1 (0,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (0,3) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 (9,5) MSEK.
 • Per den 31 december 2015 uppgick likvida medel till 30,1 (42,3) MSEK.

 • Helåret 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,4 (51,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,1 (2,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,1 (1,3) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,7(4,0) MSEK.
 • Per den 31 december 2015 uppgick likvida medel till 30,1 (42,3) MSEK.
 • VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Bolaget har erhållit en första order för en ny tjänst som digitaliserar den pappersbaserade process som banker och andra företag använder för att säkerställa kundkännedom för att uppfylla de lagstadgade kraven för att motverka penningtvätt. Den nya tjänsten breddar bolagets erbjudande inom digitala identiteter och den första ordern kommer från en svensk bank.

 • I Venezuela har bolaget erhållit en order från Banco Provincial avseende Freja ID-plattformen för att hantera digitala identiteter för två miljoner privatkunder. Banco Provincial är en av Venzuelas största banker och är en del av den spanska banken Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

 • Bolaget har erhållit en genombrottsorder i Förenade Arabemiraten i och med tecknandet av ett första större kundavtal med United Arab Bank. Ordern avsåg krypteringsutrustning för att säkra bankomatnätverket för banken.

 • I Mellanöstern fick bolaget ytterligare en betydande order under det fjärde kvartalet, från Network International som är den ledande betalningsförmedlaren i regionen. Ordern avsåg krypteringsutrustning för att säkra kreditkortstransaktioner och skydda kommunikation i nätverk för betalterminaler och bankomater.

 • Svolder AB och ytterligare en större småbolagsfond, vilka tidigare inte var aktieägare i Verisec, förvärvade 5,5 % respektive 3,6 % av antalet idag utestående aktier i Verisec. En grupp privata investerare förvärvade samtidigt 1,0 % av aktierna i bolaget. Säljare var Marquay Invest AB som överlät 410 000 aktier motsvarande 10,1% av antalet idag utestående aktier. Marquay Invest AB, som representeras av bolagets grundare, har efter affären ett innehav om 2 705 000 aktier (varav 4 000 aktier är utlånade till Remium Nordic AB) motsvarande 67,0% av aktierna i bolaget, och kvarstår därmed som största ägare.

 • VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

 • Bolaget tecknade ett omfattande ramavtal kring offentlig upphandling som inkluderar alla brittiska myndigheter och offentliga institutioner. Ramavtalet avser bolagets lösningar kring digitala identiteter inom Freja-familjen och är tecknat i ett partnerskap med Virgin Business Media Ltd. Avtalet sträcker sig till och med år 2028.

 • KOMMENTAR FRÅN VD

  Väl rustade efter kraftig expansion

  Året som gått efter noteringen på Nasdaq First North har varit intensivt och präglats av att verkställa den expansionsplan som redovisades i samband med introduktionen. Expansionen har inneburit en etablering i Tyskland, Spanien, Förenade Arabemiraten och i Mexiko. I praktiken har detta inneburit en kraftig ökning i personal (+65%). Att mot bakgrund av detta, öka försäljningen med 20 % på helåret visar på styrkan i vårt budskap, produktutbud och organisation. Utifrån detta är jag nöjd med Verisecs utveckling 2015 och ser positivt på kommande år. Omsättningen och resultatet för fjärde kvartalet liksom för helåret ligger helt i linje med våra förväntningar.

  Verksamhetsåret 2015 har kännetecknats av expansion. Utgångspunkten för denna expansion har varit att skapa en säljplattform för våra produkter, men också att bygga strategiska partnerskap som kan bidra till att skapa en hävstång i det fortsatta säljarbetet. Inledningsvis fungerar den lokala närvaron som brohuvud in på nya marknader för att få lokala referenskunder som kan användas i den fortsatta bearbetningen. Parallellt med detta arbete etableras också partnerskap som ger oss möjlighet att nå ut bredare än vad som annars varit möjligt. De lokala kontoren finns nu på plats och vi har påbörjat arbetet inom alla områden ovan.

  Att genomföra stark expansion och samtidigt hantera resultat- och kassaflödesutvecklingen är en utmaning. Vi har förbättrat rörelseresultatet och kraftigt förbättrat kassaflödet under sista kvartalet och har vid periodens utgång en betryggande finansiell ställning.

  Redan i samband med vår notering på Nasdaq First North diskuterades internt en övergång till den internationella redovisningsstandarden IFRS. Under 2015 har arbetet med en övergång påbörjats, och i samband med årsskiftet 2015/2016 genomfördes denna förändring. Den första rapporten som kommer omfattas av dessa regler blir således för det första kvartalet 2016. IFRS är en förutsättning för att på sikt byta till huvudlistan på Nasdaq, samt öppnar möjligheter för internationella investerare eftersom redovisningen blir mer konsekvent i förhållande till andra internationella bolag. Cybersäkerhet är en global angelägenhet, och denna förändring ligger helt i linje med att bygga strukturerna för framtiden.

  Under sista kvartalet tecknades flertalet viktiga avtal i Mellanöstern såväl med banker direkt, som med ledande betalningsförmedlare i regionen. Dessa avtal är viktiga både utifrån vår synlighet i regionen, men skapar också möjligheter för merförsäljning. Speciellt glädjande är att dessa affärer tecknats inom ett halvår från etableringen.

  Expansionen har också inneburit en betydande ökning av personalen. I detta sammanhang är det viktigt att skapa gemenskap i den distribuerade organisationen. Utbildningsinsatser i kombination med stöd från koncerngemensamma resurser som marknadsföring och teknikkunnande har förkortat ledtiden för de nyetablerade verksamheterna. Inför 2016 står vi således väl rustade.

  Johan Henrikson, VD Verisec AB

  Nacka den 17 februari 2016

  Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 07.30

  För mer information, vänligen kontakta: 
  Johan Henrikson, VD Verisec
  Mobil: +46 733-45 89 02Email: Johan.henrikson@verisec.com

  Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com