Verisec

Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2016

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 07:33 CET

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,9 (16,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,6 (0,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,5 (-1,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 (7,5) MSEK
 • Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 39,8 (30,1) MSEK

 • Helåret 2016
 • Nettoomsättningen uppgick till 60,1 (59,8) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -15,2 (-7,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -18,4 (-8,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,9 (-8,5) MSEK
 • Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 39,8 (30,1) MSEK

 • VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  OKTOBER: Grupo Cooperativo Cajamar har lagt en order på Verisecs egenutvecklade produkter Freja Mobile och Freja ID, för att förbättra kundupplevelsen och säkerheten i bankens mobilkanaler. Cajamar blir den första spanska banken att integrera Verisecs mobila säkerhetsteknik från Freja Mobile inuti bankapparna som kunderna använder, utöver att installera Freja ID som plattform för hantering av digitala identiteter. Grupo Cooperativo Cajamar är en spansk finanskoncern som är resultatet av en sammanslagning av flera regionala sparbanker och kreditföreningar. Banken finns i 42 provinser av landet, med över 1200 lokalkontor och en affärsvolym om 68 miljarder euro. Man har 1,4 miljoner medlemmar i kreditföreningen och sammanlagt 4 miljoner kunder. Moderbolaget heter Banco Crédito Cooperativo S.A.

  OKTOBER: Företaget utökar samarbetet med SBAB kring produkter och tjänster för säker inloggning och signering. Samarbetet mellan SBAB och Verisec etablerades under våren 2016. Grunden i säkerhetslösningen är Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform. Avtalet inkluderade också säkra logistiktjänster kring distribution till bankens kunder. Nu utökas samarbetet till att även innefatta förstärkt inloggning mot den externa tjänsten SPAR – Statens personadressregister – som används av SBAB i kreditgivningsprocessen. SPAR-tjänsten höjer säkerhetskraven vid inloggning i syfte att skydda kundernas personliga integritet. Det utökade avtalet innebär att Freja ID-plattformen kommer att användas för att möta denna högre säkerhetsnivå.

  OKTOBER: Kammarkollegiet, Statens inköpscentral, har godkänt Verisec som underleverantör till Tieto inom ramavtalet Informationsförsörjning. Detta möjliggör för statliga myndigheter, kommuner och landsting att på ett enkelt sätt kunna upphandla Verisecs produkter och tjänster, med Tieto som partner. Verisec har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med Tieto inom flera olika kundkategorier, och detta är ett steg i att bredda samarbetet gentemot kunder inom den offentliga sektorn.

  NOVEMBER: Företaget tar det första steget mot nästa generations molnbaserade tjänst för digitala identiteter, och som ett led i denna satsning genomförs en riktad nyemission till Swedbank Robur Ny Teknik. Emissionen omfattar 403 000 aktier till en kurs om 85 SEK, vilket tillför företaget 34 255 000 kronor, före emissionskostnader, att användas för uppbyggnad av den nya tjänsten.

  Bakgrunden till tjänsten är att kraven på identifiering av användare har skärpts väsentligt i lagstiftningen, samtidigt som allt fler organisationer måste digitalisera sin affärsmodell för att vara konkurrenskraftiga. Efterfrågan på stark identifiering som tjänst har ökat de senaste åren, och bedöms växa kraftigt de kommande åren. Den nya tjänsten kommer bygga på Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform men avses också inkludera ny teknik och en omfattande teknisk infrastruktur för att kunna hantera stora transaktionsvolymer. Att bygga tjänsten kräver investeringar som ligger utanför den expansionsplan som Verisec påbörjade 2014, och genom att finansiera satsningen med en riktad emission kan företagets internationella expansion fortsätta enligt plan.

  Styrelsen i Verisec bemyndigades av årsstämman den 19 maj 2016 att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att öka företagets aktiekapital med cirka 62 968,75 kronor genom emission av 403 000 aktier. Rätt att teckna aktier i den riktade emissionen tillkom Swedbank Robur Ny Teknik. Styrelsen har gjort bedömningen att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten i den aktuella emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är framför allt att företaget söker få in större institutionella ägare i ägarkretsen, att en emission utan företrädesrätt kan ske snabbare än en företrädesemission, vilket minskar företagets risk, och att en riktad nyemission kan genomföras till en väsentligt lägre kostnad än en företrädesemission. Slutligen gör styrelsen bedömningen att emissionskursen om 85 kronor väl överensstämmer med kraven på marknadsmässighet, givet att detta pris överstiger stängningskursen för aktier på Nasdaq First North den 2 november 2016 (82,25 kronor).

  NOVEMBER: Företaget har slutit ett första avtal i Nederländerna med en aktör inom finanssektorn. Det är en mindre order som avser Verisecs egenutvecklade teknik Freja Mobile, en produkt som gör mobilen till en enhet för säker digital identifiering. Kunden, som verkar inom finansbranschen, hanterar mycket känsliga personuppgifter. Med säkra digitala identiteter och stark identifiering ökar säkerheten för den data som hanteras och dessutom skapas bättre förutsättningar för fortsatt digitalisering av kundens affärsmodell.

  DECEMBER: Företaget har slutit ett avtal med ett större brittiskt universitet gällande säkra inloggningar för universitetsstudenter och medarbetare. Universitetet har valt Verisecs egenutvecklade lösning Freja ID som är en del av en större plattform som tillhandahåller en säker digital identitet för användaren.

  DECEMBER: Företaget har fått i uppdrag av de självstyrande regeringarna på de brittiska kanalöarna Jersey och Guernsey att genomföra ett projekt kring rådgivning vid införandet av en ny dataskyddslag som ska harmoniera med EU:s nya regelverk General Data Protection Regulation (GDPR). Bakgrunden är att EU den 25 maj 2018 kommer att införa en ny lagstiftning med mycket högt ställda krav på dataskydd och personlig integritet.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

  FEBRUARI: Företaget har tecknat ett avtal kring säkerhetsplattformen Freja ID med den mexikanska banken ABC Capital. Banken avser att ersätta den befintliga lösningen och använda Freja ID för att hantera digitala identiteter när man skalar upp sin verksamhet inom online banking. ABC Capital är en nischbank med inriktning mot affärskunder inom bygg- och fastighetsbranschen i Mexiko. I takt med att affärsmodellen digitaliseras har behovet av en skalbar säkerhetsplattform ökat. Genom att ersätta den befintliga ID-lösningen med Verisecs plattform skapar man förutsättningar för att erbjuda sina kunder en säker och enkel åtkomst till banktjänster via internet.

  KOMMENTAR FRÅN VD

  Behovet av att säkert kunna identifiera användare i den digitala världen fortsatte växa mycket kraftigt under 2016. Det globala antalet internetanvändare ökade med ytterligare några hundra miljoner och vi närmar oss den magiska gränsen då halva jordens befolkning är uppkopplade. Antalet tjänster där känslig information eller värdefulla transaktioner levereras via webben eller mobilen växer också mycket kraftigt och därmed behovet av säker identifiering i stor skala. För vår del har det blivit allt mer uppenbart att ID som en tjänst är vad som kommer att efterfrågas för att möta detta ökande behov.

  Idén med ID som tjänst är inte ny för marknaden eller Verisec. Enstaka kunder köper redan ID som tjänst i privata och mer skräddarsydda molnlösningar. Ser jag framåt, kommer inte denna mer skräddarsydda tjänst vara skalbar på det sätt jag skulle önska. En generell ID-tjänst som utgör en gemensam plattform för flera kunder är en förutsättning för att sprida starka ID inom helt nya ekosystem och uppnå den spridning av starka identiteter som är vårt fokus. Ur ett användarperspektiv är detta också kraftfullt, eftersom identiteten då kan användas i flera olika tjänster, med färre svaga lösenord att minnas.

  Att skapa en mer generell ID-tjänst fanns inte i den ursprungliga expansionsplanen vilket föranledde nyemissionen i höstas och det nya fokus vi nu ställer om till. Mycket av den teknologi vi redan utvecklat kommer att ingå i tjänsten, men med anpassningar för en mer molnbaserad arkitektur. Utöver detta kommer vi behöva skapa förutsättningar för tillgänglighet och säkerhet, ett arbete som påbörjades under hösten 2016.

  Året har bjudit på flera avtal i de olika regionerna som varit viktiga för att stärka positionerna på våra nya marknader. Som jag beskrivit tidigare är säljcykeln vad gäller större infrastrukturella projekt hos stora koncerner väldigt svår att påverka och tidsätta exakt. Vi kommer självklart även framöver att erbjuda våra produkter i form av sådana kundanpassade infrastrukturkomponenter men den sortens försäljning är inte skalbar i samma omfattning som en ID-tjänst levererat via molnet. Behovet av säkra digitala identiteter är starkare än någonsin, men efterfrågan tar sig en annan form och jag är därför mycket nöjd att vi under 2016 gjorde nödvändiga förberedelser för att möta detta, såväl tekniskt som finansiellt.

  Johan Henrikson, VD Verisec AB

  Stockholm den 10 februari 2017

  Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 07.30 CET.

  För mer information, vänligen kontakta: Johan Henrikson, VD Verisec
  Mobil: +46 733-45 89 02
  Email: Johan.henrikson@verisec.com

  Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com