Stadshypotek AB

Bokslutsmeddelande januari-december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 16:54 CET

Utlåningen ökade med 35 mdkr (32) till 480 mdkr.
Rörelseresultatet uppgick till 4 581 mnkr (5 599).
Återvinningarna översteg periodens kreditförluster.
Säkerställda obligationer har emitterats i Sverige och utomlands under fjärde kvartalet.

Stadshypoteks bokslutsmeddelande januari-december 2006

Resultat
Stadshypoteks rörelseresultat uppgick under 2006 till 4 581 mnkr. Resultatet för föregående år var 5 599 mnkr. Förändringen av resultatet beror främst på ett lägre räntenetto, vilket delvis förklaras av lägre utlåningsmarginaler. Stadshypoteks utlåningsvolym på privatmarknaden har utvecklats mycket positivt under året, vilket dock ej fullt ut har kunnat kompensera för sjunkande utlåningsmarginaler till följd av priskonkurrensen på marknaden. Räntenettot har vidare påverkats negativt av effekter som är hänförliga till övergången till IFRS, vilka successivt avtar fram till 2008. Därutöver var förräntningen av det egna kapitalet lägre jämfört med föregående år.

Låga kreditförluster
Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 278 mnkr (133), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,06 % (-0,03) av utlåningen. Per den 31 december 2006 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 393 mnkr (600). Av de osäkra fordringarna var 44 mnkr (54) oreglerade samt 349 mnkr (546) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som ändå bedöms osäkra till följd av tveksamhet beträffande låntagarnas betalningsförmåga och säkerhetens värde. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 229 mnkr (325) som inte bedöms vara osäkra. Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 284 mnkr (454).

Utlåningstillväxt
Utlåningen till allmänheten uppgick till 480 mdkr, vilket innebär en ökning med 35 mdkr under året. Utvecklingen av Stadshypoteks andel av nettoökningen på privatmarknaden har varit mycket positiv under året. Stadshypoteks totala marknadsandel av bolåneinstitutens utlåning på privatmarknaden uppgick till 26,4 %. Stadshypotek befäste sin ställning som ledande aktör på företagsmarknaden och marknadsandelen uppgick till 34,8 %.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 december 2006 till 8,3 % (8,8). Minskningen förklaras av ökad riskvägd volym. Primärkapitalrelationen uppgick den 31 december 2006 till 7,1 % (7,4). I februari 2007 fattades beslut om att uppta ett förlagslån om 4 800 mnkr från moderbolaget i syfte att öka kapitalbasen.Rating
Stadshypoteks rating var oförändrad.

Stadshypotek
Långfristig Kortfristig
Moody's Aa1 P-1
Standard & Poor's AA- A-1+
Fitch AA- F1+Säkerställda obligationer
Moody's Aaa


Under september omvandlades samtliga utestående obligationer till säkerställda obligationer, vilka erhöll Aaa rating från Moody's. Nya emissioner i Sverige och internationellt i form av säkerställda obligationer har genomförts under det fjärde kvartalet.

Händelser efter balansdagen
Stadshypotek har beslutat att lämna en anmälan till Finansinspektionen om en etablering av filial i Norge.

Redovisningsprinciper
Redovisningen i moderbolag och koncern följer bestämmelserna i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt tillämpningsföreskrifter utfärdade av Finansinspektionen (FFFS 2005:33). Dessa tillämpningsföreskrifter innebär att Redovisningsrådets rekommendation 32 tillämpas samt att redovisningen ansluter till IFRS genom s.k. "lagbegränsad IFRS".

Stockholm den 20 februari 2007
Frank Vang-Jensen
Verkställande direktör


Definitioner:
Privatmarknad = utlåning med säkerhet i en- och tvåfamiljshus, fritidshus, bostadsrätter eller bostadsjordbruk.
Företagsmarknad = utlåning med säkerhet i flerbostadshus, familjejordbruk, affärs- och kontorshus eller lån till stat och kommun.