Strand Interconnect AB

BOKSLUTSRAPPORT 2005

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:34 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42840

*Omsättningen för första kvartalet blev 12 mkr, en ökning med 30 % jämfört med motsvarande period 2005

*Rörelseresultatet blev drygt 0,9 mkr, en ökning med 38 % jämfört med motsvarande period 2005.

*Resultat per aktie blev 0,02 (0,01) kr

*I slutet på perioden förvärvades Inoment AB

Strand Interconnect AB (publ)
· Vi är IT-konsulter som hjälper våra uppdragsgivare att effektivisera sina kundnära processer. Vi vill att våra uppdragsgivare ska kunna möta sina kunder med relevant och rätt information vid alla tillfällen oavsett kommunikationsmetod. Det är i det direkta mötet med kunder som varje företags framgång avgörs.
· Vi är IT-konsulter som präglas av stor entreprenörsanda.
· Vi är IT-konsulter som växer - och vill bli större. Vi vill vara marknadsledande på vår marknad.

Bland kunderna kan nämnas Atlas Copco, Boliden, Boxer, Electrolux, Ericsson, Getinge, Korsnäs, McDonalds, Mobeon, Polisförbundet, Schenker, SEB, Skanska, Stena Line, Stockholms Läns Landsting, SR, Tornet, TV4, Volvo med flera. För mer information besök www.strandinterconnect.se.

Verksamheten
2006 har börjat bra för Strand Interconnect. Den organiska tillväxten var cirka 25 %, vilket är långt bättre än de 5 till 10 % som generellt beräknas för IT-konsultmarknaden. Till den organiska ökningen har även skett en viss omsättningsökning med förvärvet av Inoment AB vilket gör att den totala ökningen jämfört med 2005 är över 30 %.

Försäljningen inom portalsegment, Strand PARC, har utvecklats bra. Vår satsning på koncept-utveckling och ny funktionalitet stärker Strand PARC och ökar attraktiviteten i vårt erbjudande. Vidare meddelade vi i vår bokslutskommuniké, att vi utvecklat ett nytt paketerat erbjudande inom integration; Strand ESS (Enterprise Service Solution). Vi har nu under kvartalet tagit vår första kund med Strand ESS och utsikterna ser bra ut för fler lyckosamma Strand ESS referenser under 2006.

Den 22 mars förvärvades Göteborgsföretaget Inoment AB. Detta ger Strand Interconnect-koncernen en 50-procentig kapacitetsökning och en stark närvaro i Västsverige. Vidare stärker vi med Inoment vårt kunnande inom affärskritiska tillämpningar baserade på Microsofts teknologi. Förvärvet är ett steg i den tillväxtstrategi som Strand Interconnect AB följer, en tillväxtstrategi som genomförs i en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Inoment hade under 2005 en omsättning på 16 mkr och ett resultat på 1 mkr och en stark tillväxt. Inoment kommer nu även att sälja och leverera lösningar baserade på Strand PARC.

Marknaden och prognos
IT- budgeten i de svenska företagen förväntas öka med cirka 5 % under 2006. Efterfrågan på IT-konsulttjänster antas öka mer än detta. Vår bedömning är att områdena förändringsledning, verksamhetsmodellering, portaler och integration växer snabbare än marknaden i övrigt. Vi bedömer vidare, baserat på vår tillväxt för 2005 och starten på 2006 att vi kommer ha en snabbare tillväxt än marknaden i övrigt.

Efterfrågan för portallösningar ökar och har sin grund i företagens behov av att samla information från ett flertal system till ett gemensamt användargränssnitt. Portallösningen blir här ett kostnadseffektivt sätt att förbättra utnyttjandet av befintliga IT-investeringar.

Vi ser även ett ökat intresse för affärsintegration och systemintegration där olika IT-system skall integreras med varandra. Att integrera olika informationssystem gör att man kan öka tillgängligheten på värdeskapande affärsinformation.

Vi bedömer även att segmentet - kundnära processer - kommer att utvecklas snabbare än marknaden i övrigt. De bakomliggande faktorerna är bland annat; ökad konkurrens, ökade förväntningar i servicegrad från konsumenter och professionella köpare samt förväntningar på lägre priser vilket ställer ökade krav på effektiva processer.

Årsomsättningen för 2006 beräknas öka till motsvarande 70 till 80 miljoner kronor och till över 100 miljoner kronor under 2007.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, och RR 31 Delårsrapportering för koncerner, vad gäller koncernen. Innebär att redovisningsreglerna för IFRS följs.

Moderbolaget tillämpar från och med 1 januari 2005 RR 32, Redovisning för juridiska personer. Följaktligen och i enlighet med RR 32 upprättas bokslutsrapporten med tillämpning av de krav som anges i Årsredovisningslagen. Detta innebär att moderbolaget följer de redovisningsprinciper som tillämpats i den senaste årsredovisningen.

Underskottsavdrag
Bolaget har ett skattemässigt underskott om totalt 139 mkr. En del av detta, 8,4 mkr, aktiverades 2005 över resultaträkningen. Beslut om ytterligare aktivering under 2006 kommer att tas på basis av helårs-resultatet för 2006.

Försäljning / Resultat
Nettoomsättningen uppgick under den rapporterade perioden till 12,0 (9,1) mkr.
Rörelseresultatet för rapportperioden blev 941 (680) tkr.
Nettoresultatet för rapportperioden blev 877 (650) tkr.


Förvärv av rörelse
Den 22 mars 2006 förvärvade Strand Interconnect 100% av aktierna i Inoment AB för 9,0 mkr. 5,5 mkr betalades kontant och resterande 3,5 mkr genom en nyemission. Från förvärvstidpunkten bidrog Inoment med 103 tkr till koncernens resultat efter skatt för första kvartalet 2006. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2006, skulle koncernens intäkter blivit 16,0 mkr för kvartalet och kvartalets resultat 1 021 tkr.

Inoment ABs nettotillgångar vid förvärvstidpunkten (preliminära uppgifter):


(För tabell se bifogad fil)


Koncerngoodwillen hänför sig till personalens tekniska kompetens och ökad geografisk närvaro i västra Sverige.

Nyemissionen utgjordes av 3 225 806 aktier av serie B till kursen 1,085 kr som var snittmarknadskursen under 10-dagarsperioden före förvärvstillfället.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 4,5 (2,8) mkr vid periodens slut. Räntebärande skulder uppgår till 5,7 (-) mkr. Räntebärande skulder är till fullo relaterade till förvärvet av Inoment.
Soliditeten var vid slutet av perioden 62 (68) procent.

Investeringar
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår 8,8 (-) mkr. Utgörs av förvärvet av Inoment.
Investeringar i inventarier och datorer uppgick till 429 (198) tkr varav 383 tkr härrör sig till förvärvet av Inoment.

Personal
Antalet anställda var vid rapportperiodens utgång 72 (43). Genomsnittligt antal anställda under perioden januari till mars var 44 (38).


(För tabell se bifogad fil)


Kommande rapportdatum
Bokslutsrapport januari - juni 10 augusti 2006
Bokslutsrapport januari - september 26 oktober 2006
Bokslutsrapport 2006 8 februari 2007

Årsstämma 2006
Årsstämma hålls idag tisdag den 25 april 2006 klockan 14.00, i bolagets lokaler Nybrogatan 57A, Stockholm.


(För tabell se bifogad fil)


Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 25 april 2006

Strand Interconnect (publ) AB

Rolf Hallencreutz
Verkställande Direktör

08-522 430 60, rolf.hallencreutz@strandinterconnect.se


(För fullständig rapport se bifogad fil)