Conpharm

Bokslutsrapport 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:01 CET

(Aktietorget: CONP A)

- Intäkterna minskade till 2,0 (2,3) MSEK
- Resultatet efter finansnetto blev en vinst om 227 (744) TSEK
- Reumaconprojektet är försenat
- Resultatet per aktie blev 0,02 SEK


VERKSAMHETEN
Reumacon. Meda AB ansvarar för att genomföra de studier som skall ligga till grund för en kommande registrering av Reumacon. Kompletterande kliniska studier (s.k. fas-3 studier) skall genomföras innan registreringsansökan lämnas in till myndigheten. Dessa studier kan starta först när ytterligare data genererats som bekräftar substansens säkerhet. För att kunna genomföra dessa prekliniska studier har Meda gjort ett antal försök med att hitta en beredning, som innebär att Reumacon kan ges till försöksdjur i tillräckligt hög dos.

I ett försök under 2006 har, vid engångsdosering, tillräckliga plasmakoncentrationer uppnåtts hos försöksdjuren. Dessa resultat måste bekräftas i en studie med upprepad dosering innan den finala säkerhetsstudien kan inledas. Doseringsstudien skulle genomföras under hösten 2006 men har blivit försenad. Planen är att resultat skall vara klart före sommaren 2007.

Enligt styrelsens bedömning kan en prognos för när en registreringsansökan för Reumacon kommer att inlämnas inte göras förrän det är klarlagt, att en konklusiv säkerhetsstudie kan genomföras.

Försäljning.
Conpharms intäkter generas av försäljning av råvara till Stiefel (Wartec) och Paddock (Podofilox ) samt royalty på försäljningen av dessa produkter.
Försäljningen av råvara var under året lägre än föregående år. Råvaruleveranserna varierar vanligtvis mellan åren som en följd av Stiefel och Paddocks inköpsmönster.
Conpharms royaltyintäkter under 2006 låg på samma nivå som 2005.

Conpharms verksamhet har anpassats till en situation där intäkter från Wartec/Podofilox skall göra det möjligt att balansera Conpharms kostnader fram till dess att Reumacon kan lanseras av Meda.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Rörelseintäkterna under året uppgick till 2,0 MSEK (2,3 MSEK motsvarande period år 2005).
Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en vinst om 227 TSEK (744 TSEK )
Inga investeringar har gjorts under året.

LIKVIDITET
Likvida medel uppgick till 4,2 M SEK vid utgången av perioden.

ÅRSREDOVISNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Conpharms hemsida (www.Conpharm.se) senast den 10/4.
Kvartalsrapporter under 2007 kommer att vara tillgängliga på hemsidan; kvartal 1 den 7/5, kvartal 2 den 17/8 och kvartal 3 den 16/11.
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 26 april kl 16.00 i Uppsala
(Konferensrummet, Olle Olsson Bolagen, Fyrislundsgatan 80, Uppsala). Kallelse publiceras i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes Tidningar samt på Conpharms hemsida den 22/3.

Uppsala den 28 februari 2007

Styrelsen

Kontakt: Claes Handin, VD
Tel: 08-54067966
Mobil: 0708-613400
Mail: claeshandin@telia.com

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor