AB Mähler & söner

Bokslutsrapport från Mähler International AB, 556213-8353, avseende helår 2006 (rättelse)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:05 CET

(Aktietorget: MAHL)

Omsättningen under perioden blev 164.063 tkr (f.g. år 83.128 tkr)
Rörelseresultatet uppgår till 14.757 (f.g. år 5.345 tkr)
Resultatet efter schablonskatt 9.925 tkr (f.g. år 2.624 tkr)
Resultatet per aktie efter schablonskatt för perioden är 0:60 (f.g. år 0:26)

Tellefsdal AS som förvärvades 1/7 2006 har bidragit med omsättning 53.473 TSEK och rörelseresultat 5.086 TSEK för perioden juli-dec. Tellefsdal omsatte under perioden jan-juni 2006 TSEK 26.821. I ovanstående siffror avs. f.g. år ingår Side System AB från 1/9 2005.

Mähler International AB äger dotterbolag som tillverkar och säljer utrustning för vägunderhåll. Huvudsaklig marknad är Sverige och Norge men övrig export ökar starkt. Koncernen har produktionsanläggningar i Rossön, Dorotea samt från 1/7 även i Sundebru, Norge. Volymtillväxten under det gångna året har varit mycket kraftig både i Norge och Sverige.

Väsentliga händelser under perioden:
Tellefsdal AS, org. nr 958 785 895, Norges största och ledande tillverkare av utrustning för vinterväghållning, förvärvades per 1:a juli genom en riktad nyemission av 6.500.000 aktier. Emissionen ställdes till Tellefsdal & Öya Holding AS, som därmed fick en ägarandel på 39 % i koncernen. Tillsammans bildar verksamheterna en kraftfull konstellation vilket ger ett starkare produktprogram och lägre tillverkningskostnader genom större volymer. Vidare ger detta möjlighet till snabbare expansion på nya marknader. Förvärvet är helt i linje med Mähler-koncernens målsättning mot koncentration och fokusering på utrustning för underhåll av vägar, järnvägar och flygplatser.
Side System AB: Avyttrades per 31/12-06 delvis som ett led i den ovan beskrivna målsättningen. Affären innebar en påverkan på årsresultatet med plus c:a 1.500 TSEK.

Redovisningsprinciper enl. IFRS/IAS tillämpas. Antalet aktier i bolaget utgjorde före ovan nämnda nyemission 10.125.000 st och efter emissionen alltså 16.625.000 st.
Underliggande siffermaterial och rapporter i de olika dotterbolagen har varit föremål för revisorernas granskning, dock ej denna specifika bokslutsrapport.
Årsstämma hålls den 16:e maj och årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängligt fr.o.m. 30:e april. Delårsrapport per 31/3-07 lämnas den 27:e april 2007 och halvårsrapport per 30/6 lämnas den 27:e augusti 2007.

Styrelsen består av Håkan Bergström, Tore Gulli, Per Stjernström, Per Tellefsdal,
Sten Wennerklev (ordf), Per Åsling och som suppleant Eva Stjernström. Verkställande direktör i bolaget är Hans Åsling.

Trångsviken 2007-02-28
www.mahlers.se
hans.asling@mahlers.se
tel 0640-40210, 070-5217880