Karo Bio AB

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:23 CET

2009 i sammanfattning
• Nettoomsättningen uppgick till 5,9 (10,7) MSEK, varav fjärde kvartalet - (1,8) MSEK
• Årets resultat förbättrades till -154,6 (-174,8) MSEK, varav fjärde kvartalet -37,6 (-31,2) MSEK
• Resultat per aktie ökade till -1,31 (-1,37) SEK, varav fjärde kvartalet -0,31(-0,25) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -146,9 (-186,4) MSEK, varav fjärde kvartalet -30,1 (-48,1) MSEK
• Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 237,2 (242,7) MSEK
• Under det fjärde kvartalet genomfördes en företrädesrättsemission om 166 MSEK. Emissionen övertecknades med 73%, och 98% av aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionslikvid efter avdrag för transaktionskostnader var 150 MSEK
• Två mindre humanfarmakologiska studier med eprotirome genomfördes för att komplettera den kliniska dokumentationen. Preliminära analyser av data stöder fortsatt läkemedelsutveckling. Parallellt med detta pågår ett arbete för att få klargöranden av de regulatoriska myndigheternas krav på den fortsatta utvecklingen av eprotirome
• Inom ER-betaprogrammet utsågs substansen KB9520 till läkemedelskandidat i oktober och prekliniska studier inleddes
• I december inledde Karo Bios samarbetspartner Merck kliniska fas II-studier med den ledande läkemedelskandidaten inom samarbetet
• Från september har Karo Bios partner Wyeth tagit över samtliga forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom ramen för parternas forskningssamarbete

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olof Wallström, verkställande direktör, tel. 08 608 60 20
Erika Söderberg Johnson, finansdirektör, tel. 08 608 60 52

Juridisk friskrivning
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes den 9 februari 2010 kl. 08.30.